21/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta vapausrangaistusten täytäntöönpanossa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Tämän lain säännösten mukaisesti voidaan vieraan valtion tuomioistuimen määräämä vapaudenmenetystä tarkoittava seuraamus panna täytäntöön Suomessa ja Suomen tuomioistuimen tuomitsema vankeusrangaistus jättää täytäntöönpantavaksi vieraassa valtiossa.

2 §

Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annettua lakia (326/63) voidaan soveltaa tämän lain estämättä.

2 luku

Vieraassa valtiossa määrätyn seuraamuksen täytäntöönpano Suomessa

Edellytykset
3 §

Vapaudenmenetystä tarkoittava seuraamus, jonka vieraan valtion tuomioistuin on määrännyt, saadaan panna täytäntöön Suomessa, jos:

1) tuomittu on Suomen kansalainen tai hänellä on kotipaikkansa täällä;

2) tuomio on saanut lainvoiman ja se on täytäntöönpanokelpoinen siinä valtiossa, missä se on annettu;

3) tuomittu on suostunut siihen;

4) teko, josta seuraamus on määrätty, on tai olisi Suomessa vastaavissa olosuhteissa tehtynä Suomen lain mukaan rikos; ja

5) valtio, jossa seuraamus on määrätty, on sitä pyytänyt tai siihen suostunut.

Vieraassa valtiossa määrättyä seuraamusta ei saa panna Suomessa täytäntöön, jos syyte siitä rikoksesta, josta seuraamus on määrätty, on täällä vireillä tai lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu taikka jos oikeuskansleri on määrännyt syytteen nostettavaksi tuosta rikoksesta.

Menettely
4 §

Oikeusministeriö voi pyytää vieraalta valtiolta, että siellä määrätty seuraamus saadaan panna Suomessa täytäntöön.

5 §

Vieraassa valtiossa määrätyn seuraamuksen täytäntöönpanosta Suomessa päättää oikeusministeriö.

6 §

Kun vieraassa valtiossa määrätyn seuraamuksen täytäntöönpano määrätään tapahtuvaksi Suomessa, oikeusministeriön on joko

1) noudattaen mitä 7 §:ssä on säädetty annettava tarpeelliset määräykset täytäntöönpanosta (täytäntöönpanon jatkaminen) tai

2) ryhdyttävä toimenpiteisiin vieraassa valtiossa määrätyn seuraamuksen muuntamiseksi vankeusrangaistukseksi siten kuin 8-14 §:ssä on säädetty (seuraamuksen muuntaminen).

Täytäntöönpanon jatkaminen
7 §

Päättäessään täytäntöönpanon jatkamisesta oikeusministeriön on määrättävä, että seuraamus pannaan täytäntöön vankeusrangaistuksena. Tällöin on noudatettava, mitä seuraamuksen pituudesta on asianomaisessa vieraassa valtiossa määrätty. Täytäntöönpanon jatkaminen ei ole mahdollista, jos vankeusrangaistus on laadultaan vieraassa valtiossa määrättyä seuraamusta ankarampi.

Seuraamuksen muuntaminen
8 §

Vaatimus vieraassa valtiossa tuomitun seuraamuksen muuntamisesta täällä täytäntöönpantavaksi vankeusrangaistukseksi tutkitaan Helsingin raastuvanoikeudessa. Vaatimuksen seuraamuksen muuntamisesta tekee syyttäjä oikeusministeriön pyynnöstä.

9 §

Tuomioistuimen on muunnettava vieraassa valtiossa tuomittu seuraamus Suomen laissa vastaavasta rikoksesta säädetyksi vankeusrangaistukseksi. Tämä vankeusrangaistus ei kuitenkaan saa olla ankarampi kuin rikoksesta vieraassa valtiossa määrätty seuraamus, vaikka viimeksi mainittu seuraamus olisi lievempi kuin Suomen laissa rikoksesta säädetty vähimmäisrangaistus.

Tuomioistuimen on vähennettävä rangaistuksesta se aika, jonka tuomittu on täällä ja vieraassa valtiossa rikoksen johdosta ollut vapautensa menettäneenä.

Asiassa ei saa tutkia, onko tuomittu syyllistynyt siihen rikokseen, josta seuraamus on määrätty vieraassa valtiossa.

10 §

Seuraamuksen muuntamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan, jollei tässä laissa ole toisin säädetty, soveltuvin osin mitä on voimassa rikosasiain käsittelystä. Tällöin kysymys siitä, mikä rangaistus rikoksesta on säädetty, on arvosteltava Suomen lain mukaan.

11 §

Ennen vieraassa valtiossa tuomitun seuraamuksen muuntamista tuomioistuimen on varattava tuomitulle tilaisuus tulla kuulluksi. Tuomittua on kuultava henkilökohtaisesti, jos hän sitä pyytää eikä ole vapautensa menettäneenä vieraassa valtiossa.

12 §

Tuomioistuimen on tarvittaessa määrättävä asianajaja edustamaan tai avustamaan tuomittua seuraamuksen muuntamista koskevassa oikeudenkäynnissä. Oikeusministeriö suorittaa valtion varoista laskun perusteella asianajajalle tästä tehtävästä kohtuullisen korvauksen.

13 §

Jos tuomittu on ennen seuraamuksen muuntamista siirretty Suomeen, hänet on pidettävä täällä säilössä, kunnes seuraamus on täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä muunnettu Suomen lain mukaiseksi rangaistukseksi.

Säilössä pitämisestä on soveltuvilta kohdin voimassa, mitä tutkintavankeudesta on säädetty.

Erityisiä säännöksiä
14 §

Tässä laissa tarkoitettu täytäntöönpano tapahtuu Suomessa niin kuin Suomen tuomioistuimen antaman lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanosta on säädetty. Nuorisovankilaan määrätyn nuoren rikoksentekijän rangaistusaikaa ei kuitenkaan saa pitentää.

Vieraassa valtiossa määrätyn seuraamuksen täytäntöönpano Suomessa on heti lopetettava, kun asianomainen vieras valtio on ilmoittanut päätöksestä tai toimenpiteestä, jonka mukaan seuraamusta ei enää voida panna täytäntöön.

15 §

Vieraassa valtiossa määrätyn seuraamuksen täytäntöönpanon vanhentuminen määräytyy sen valtion lain mukaan, jossa seuraamus on määrätty.

16 §

Suomen lain armahdussäännöksiä on sovellettava myös vieraassa valtiossa annettuihin Suomessa täytäntöönpantaviksi määrättyihin tuomioihin.

Pantaessa täytäntöön vieraassa valtiossa määrättyä seuraamusta Suomessa on noudatettava, mitä siellä armoa antamalla on päätetty.

17 §

Jos vieraassa valtiossa määrätty seuraamus on tämän lain nojalla päätetty panna täytäntöön, ei Suomessa saa nostaa syytettä siitä rikollisesta teosta, josta tämä seuraamus on määrätty.

18 §

Vieraassa valtiossa määrättyyn seuraamukseen ei sovelleta rikoslain 7 luvun säännöksiä rangaistusten yhdistämisestä.

3 luku

Suomessa tuomitun vankeusrangaistuksen täytäntöönpano vieraassa valtiossa

19 §

Suomessa tuomittu vankeusrangaistus saadaan jättää täytäntöönpantavaksi vieraassa valtiossa, jos:

1) tuomittu on asianomaisen vieraan valtion kansalainen tai hänellä on kotipaikkansa siinä valtiossa;

2) tuomittu on suostunut siihen;

3) tuomio on saanut lainvoiman; ja

4) vieras valtio on sitä pyytänyt tai siihen suostunut.

20 §

Oikeusministeriö voi 19 §:n 1-3 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin pyytää vieraalta valtiolta, että Suomessa tuomittu vankeusrangaistus pannaan siellä täytäntöön.

21 §

Suomessa tuomitun vankeusrangaistuksen jättämisestä täytäntöönpantavaksi vieraassa valtiossa päättää oikeusministeriö.

22 §

Kun oikeusministeriö on päättänyt, että täällä tuomittu vankeusrangaistus jätetään täytäntöönpantavaksi vieraassa valtiossa, rangaistusta ei saa täällä enää panna täytäntöön, kun asianomainen vieras valtio katsoo, että rangaistus on jo kokonaan suoritettu.

4 luku

Täydentäviä säännöksiä

23 §

Oikeusministeriö voi antaa luvan siihen, että vieraasta valtiosta toiseen vieraaseen valtioon seuraamuksen suorittamista varten siirrettävä henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen, saadaan kuljettaa Suomen kautta.

24 §

Oikeusministeriön tämän lain nojalla antamasta päätöksestä ei saa valittaa.

25 §

Tämän lain edellyttämä yhteydenpito Suomen ja vieraan valtion välillä tapahtuu diplomaattista tietä, jollei asianomaisen vieraan valtion kanssa ole toisin sovittu.

26 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

27 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Hallituksen esitys 81/86
Lakivaliok. miet. 7/86
Suuren valiok. miet. 135/86

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.