20/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (669/78) 8§:n 2 momentti, 8 a§ ja 13§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (569/82), sekä

lisätään 3§:ään uusi 4 momentti ja 4§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §

Kunta voi päättää, mikäli liikenteelle ei aiheudu huomattavaa haittaa, että määrätty katu tai kadun osa pidetään talvella kunnossa vain osittain.

4 §

Kunta voi päättää pihakadun ja muun erityistä liikennetarvetta palvelevan kadun kunnossapitovelvollisuuden jakautumisesta toisin kuin mitä 1 momentissa on säädetty. Tontinomistajille näin määrättävä kunnossapitovelvollisuus ei kuitenkaan saa olla olennaisesti raskaampi kuin tontinomistajille muutoin tämän lain mukaan kuuluva kunnossapitovelvollisuus.

8 §

Kunta voi ottaa 1 momentissa tarkoitetut kunnossapitotehtävät huolehtiakseen keskimääräisten kustannusten mukaista korvausta vastaan. Kunnanvaltuusto hyväksyy perittävän maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan.


8 a §

Ennen 4§:n 2 momentin mukaisen päätöksen ja 8§:ssä tarkoitettua järjestelyä koskevan päätöksen tekemistä on päätösehdotus pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan siitä, kun nähtäville asettamisesta on ilmoitettu niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa on säädetty, tai annettava tiedoksi niille tontinomistajille, joita ehdotus koskee. Muistutus ehdotusta vastaan on jätettävä kunnalle 14 päivän kuluessa ehdotuksen nähtäville asettamisesta tai tiedoksisaamisesta.

Tontinomistajille on annettava todistettavasti tiedoksi tämän lain 4§:n 2 momentin mukainen päätös ja päätös, jolla kunta ottaa huolehtiakseen tontinomistajan kunnossapitotehtävistä 8§:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetuin tavoin. Päätös voidaan tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain (232/66) 8§:n säännösten estämättä antaa tiedoksi myös siten, että se annetaan kirjatussa kirjeessä postin kuljetettavaksi tontin osoitteella taikka tiedossa olevalla tontin omistajan tai haltijan muulla osoitteella varustettuna.

13 §

Kunnanvaltuusto hyväksyy perittävän maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1987.

Hallituksen esitys 222/86
Laki- ja talousvaliok. miet. 19/86
Suuren valiok. miet. 191/86

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.