1075/1986

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1986

Asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1971 annetun eläinsuojeluasetuksen (333/71) 4 §, 6 §:n 1 momentti sekä 7 ja 12 § sekä

lisätään asetukseen uusi 12 a § seuraavasti:

4 §

Koiraa saa muutoin kuin tilapäisesti pitää ulkona tietylle paikalle kytkettynä vain käytössä olevan asuinrakennuksen välittömässä läheisyydessä. Kytkinketjun tulee olla kiinnitettynä juoksulankaan siten, että koira pääsee liikkumaan langan suunnassa vähintään 10 metriä ja siitä sivusuuntiin poispäin vähintään 2 metriä kummallekin puolelle. Juoksulangan tulee olla varustettu kytkinketjun kulun pysäyttävällä laitteella siten, että ketju ei pääse kiertymään puun, tolpan tai vastaavan ympärille. Koiralla on oltava mahdollisuus päästä asianmukaiseen koppiin tai muuhun tarkoituksenmukaiseen lepopaikkaan, jossa sillä on riittävä suoja säätä vastaan.

Alle vuoden ikäistä koiraa saa ainoastaan tilapäisesti pitää ulkona tietylle paikalle kytkettynä.

Kaulapannan tulee olla riittävän leveä ja ympärysmitaltaan säädettävissä. Se ei saa olla metallinen eikä kuristava.

Mitä 1-3 momentissa on säädetty, ei koske koiraa silloin, kun sitä käytetään poronhoidossa.

6 §

Koira ja kissa sekä turkiseläin, jota hoidetaan suljetussa paikassa tai kytkettynä, saadaan, jollei sitä ole nukutusaineella saatettu täysin tajuttomaan tilaan, lopettaa ainoastaan ampumalla aivoihin tai lyömällä päähän niin voimakkaasti, että eläin välittömästi menettää henkensä, taikka käyttämällä välittömästi tappavaa kaasua tai sähkövirtaa. Minkki ja muu samankokoinen turkiseläin saadaan saattaa täysin tajuttomaan tilaan myös käyttämällä tainnuttavaa sähkövirtaa tai lyömällä eläintä sopivalla lyömäaseella päähän niin, että eläin taintuu välittömästi. Eläinlääkärin valvonnassa tai hänen määräyksestään saadaan lopettaminen suorittaa muullakin kuin edellä mainitulla tavalla.


7 §

Jos hevonen tai nautaeläin taikka muu suurehko eläin on tapaturman aiheuttaman vaikean ruumiinvamman tai muun siihen verrattavan syyn takia lopetettava, ei eläintä saa ilman eläinlääkärin lupaa kuljettaa muualle, vaan se on lopetettava loukkaantumispaikalla.

12 §

Koe-eläintoiminnasta sekä eläinten kuljetuksesta ajoneuvoilla säädetään erikseen.

12 a §

Maa- ja metsätalousministeriön apuna eläinsuojeluasioiden käsittelyssä voi olla eläinsuojeluneuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriön edustaja, joka toimii neuvottelukunnan puheenjohtajana, ja sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Eläinlääketieteellisen korkeakoulun edustaja ja neljä muuta jäsentä, joista yhden tulee edustaa käytännön eläinlääketiedettä, yhden käytännön kotieläintaloutta, yhden lääketeollisuutta ja yhden vapaaehtoista eläinsuojelutyötä.

Neuvottelukunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtioneuvosto kutsuu kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii ministeriön määräämä maa- ja metsätalousministeriön virkamies. Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä komiteoista on määrätty.

Neuvottelukunnan tehtävänä on tarvittaessa periaatteellisissa ja laajakantoisissa eläinsuojelun alaan kuuluvissa asioissa tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja sekä käsitellä muitakin eläinsuojeluun liittyviä asioita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo Yläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.