1052/1986

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1986

Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Tämä laki koskee:

1) Helsingin yliopistoa;

2) Jyväskylän yliopistoa;

3) Oulun yliopistoa;

4) Joensuun yliopistoa;

5) Kuopion yliopistoa;

6) Turun yliopistoa;

7) Tampereen yliopistoa;

8) Åbo Akademi -nimistä yliopistoa;

9) Vaasan korkeakoulua;

10) Lapin korkeakoulua;

11) Eläinlääketieteellistä korkeakoulua;

12) Teknillistä korkeakoulua;

13) Tampereen teknillistä korkeakoulua;

14) Lappeenrannan teknillistä korkeakoulua;

15) Helsingin kauppakorkeakoulua;

16) Svenska handelshögskolan -nimistä korkeakoulua;

17) Turun kauppakorkeakoulua;

18) Taideteollista korkeakoulua;

19) Sibelius-Akatemiaa; ja

20) Teatterikorkeakoulua,

joita jäljempänä kutsutaan korkeakouluiksi.

Yhteisnimitystä korkeakoululaitos käytetään tässä laissa 1 momentissa mainituista korkeakouluista.

2 §
Korkeakoululaitoksen tehtävät

Korkeakoululaitoksen tehtävänä on edistää ja harjoittaa vapaata tutkimusta, antaa siihen perustuvaa tieteellistä ja taiteellista ylintä opetusta sekä muutoinkin edistää kulttuuria ja tieteellistä sivistystä.

Kunkin korkeakoulun tehtävistä on lisäksi säädetty erikseen.

3 §
Korkeakoululaitoksen määrärahat

Korkeakoulujen tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi korotetaan korkeakoululaitokselle valtion tulo- ja menoarviossa osoitettujen määrärahojen yhteismäärää vuosina 1987-1996 vuosittain vähintään kustannustason nousua vastaavasti.

4 §
Määrärahojen kohdentaminen

Kohdennettaessa määrärahojen lisäystä otetaan erityisesti huomioon tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen tarpeet sekä saavutetut tulokset.

Tutkijankoulutus ja erityisesti suuret tutkimushankkeet suunnitellaan ja toteutetaan korkeakoulujen yhteistyönä.

5 §
Korkeakoululaitoksen kehittämissuunnitelma

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi suunnitelman korkeakoululaitoksen kehittämisestä hyväksymisvuotta ja seuraavia viittä kalenterivuotta varten (kehittämissuunnitelma).

Kehittämissuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa.

6 §
Kehittämissuunnitelman sisältö

Kehittämissuunnitelman tulee sisältää ainakin:

1) korkeakoululaitoksen yleiset kehittämistavoitteet suunnitelmakaudella;

2) merkittävät tutkimuksen ja opetuksen kehittämishankkeet suunnitelmakaudella;

3) korkeakouluissa opintonsa aloittavien määriä koskevat tavoitteet, ottaen huomioon koulutuksen kysynnän, yhteiskunnan ja eri kieliryhmien tarpeet ja koulutusmahdollisuuksien jakautumisen maan eri alueiden kesken sekä keskiasteen koulutuksen kehittämisestä annetun lain (474/78) 2 §:n 3 momentissa säädetyt tavoitteet;

4) perusteet sille, miten henkilöstöä ja määrärahoja kohdennetaan suunnitelmakaudella; sekä

5) katsaus korkeakoululaitoksen edellisen suunnitelmakauden toiminnan tuloksiin.

7 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 138/86
Sivistysvaliok. miet. 8/86
Suuren valiok. miet. 193/86

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Gustav Björkstrand

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.