1049/1986

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1986

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 29 §:n 1 momentin johdantolause ja 2 momentin johdantolause sekä 49 §:n 1 momentin johdantolause ja 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä heinäkuuta 1948 annetussa laissa (571148), sekä

lisätään 1 lukuun uusi 6 a §, 17 luvun 29 §:ään uusi 1 momentti, jolloin muutettu 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, sekä 49 §:ään uusi 1 momentti, jolloin muutettu 1–3 momentti siirtyvät 2–4 momentiksi, seuraavasti:

1 luku

Yleisistä tuomioistuimista

6 a §

Tuomioistuimen jäsenen on valintansa mukaan joko vannottava tuomarinvala tai annettava tuomarinvakuutus. Tuomioistuimen jäsen, joka ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, antaa kuitenkin vakuutuksen.

Vala vannotaan niin kuin 7 §:ssä säädetään. Vakuutus annetaan noudattaen soveltuvin osin valan kaavaa.

17 luku

Todistelusta

29 §

Todistajien on kunkin erikseen valintansa mukaan joko vannottava todistajanvala tai annettava todistajanvakuutus. Todistaja, joka ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, antaa kuitenkin vakuutuksen.

Vala vannotaan seuraavan kaavan mukaan:


Vakuutus annetaan seuraavan kaavan mukaan:


49 §

Asiantuntijan on valintansa mukaan joko vannottava asiantuntijan vala tai annettava asiantuntijan vakuutus. Asiantuntija, joka ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, antaa kuitenkin vakuutuksen.

Vala vannotaan seuraavan kaavan mukaan:


Vakuutus annetaan noudattaen soveltuvin osin valan kaavaa.

Asiantuntija vannoo valan tai antaa vakuutuksen silloin, kun hänet määrätään asiantuntijaksi.

Jollei hän ole silloin läsnä tuomioistuimessa, hän vannoo valan tai antaa vakuutuksen ennen lausuntonsa antamista. Valan tai vakuutuksen kaava on tällöin sovitettava sen mukaan. Julkisen viran, toimen tai tehtävän nojalla asiantuntijana toimivalta ei vaadita valaa tai vakuutusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Minsteri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.