1005/1986

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986

Merimieskatselmuslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka otetaan suomalaiseen alukseen virka- tai työsopimussuhteeseen taikka muutoin merimiestoimeen, sekä suomalaiseen henkilöön, joka Suomessa otetaan vastaavasti ulkomaiseen alukseen. Merimiesten kurinvalvontalautakuntaa koskevia säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta virkasuhteeseen otettuun henkilöön.

Tätä lakia ei myöskään sovelleta henkilöön sellaisessa työssä, jota:

1) tehdään seuraamatta alusta vain aluksen ollessa satamassa;

2) on pidettävä pelkästään tilapäisenä tarkastus-, huolto-, luotsaus- tai muuna näihin rinnastettavana työnä;

3) tehdään uittokalustolla, uittoon käytettävää kuljetuskalustoa lukuunottamatta;

4) tehdään huvialuksessa; tai

5) tehdään valtion puolustus- tai rajavartiotarkoituksiin käytettävässä aluksessa.

2 luku

Merimieskatselmus

2 §
Merimieskatselmuksen toimittaminen

Merimieskatselmus on toimitettava, kun henkilö otetaan merimiestoimeen alukseen. Työnantaja ja aluksen päällikkö ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että merimieskatselmus suoritetaan tässä laissa säädetyllä tavalla.

Ulkomaanliikenteessä olevien alusten osalta katselmuksella tarkoitetaan katselmuksen toimittajan vahvistusta siitä, että henkilö on kelpoinen siihen tehtävään, johon hänet on tarkoitus ottaa, ja että virkasuhteesta on annettu nimityskirja tai työsopimussuhteesta on tehty lainmukainen työsopimus. Katselmuksen yhteydessä katselmuksen toimittajan on tarkistettava, että meriturvallisuuteen vaikuttavia säännöksiä ja määräyksiä on noudatettu.

Kotimaanliikenteessä olevien alusten osalta ei suoriteta erillistä katselmustoimitusta, vaan katselmuksena pidetään nimityskirjan antamista tai asianosaisten nimikirjoituksillaan vahvistaman lainmukaisen työsopimuksen tekemistä. Nimityskirjan antamisen tai työsopimuksen tekemisen yhteydessä työnantajan tai hänen edustajansa on varmistauduttava, että meriturvallisuuteen vaikuttavia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan.

3 §
Merimieskatselmusten toimittajat

Ulkomaanliikenteessä olevien alusten osalta merimieskatselmuksia toimittavat Suomessa merenkulkuhallituksen määräämät merimieskatselmusmiehet ja muualla Suomen konsuliviranomaiset. Mikäli katselmuksen toimittaja ei ole tavattavissa ilman aluksen kohtuutonta viivästymistä, aluksen päällikkö voi toimittaa väliaikaisen katselmuksen. Varsinainen katselmus on toimitettava välittömästi aluksen tai merimiestoimeen otetun saavuttua paikkakunnalle, jossa on katselmuksen toimittaja.

4 §
Merimieskatselmusmiesten palkkiot

Merimieskatselmusmiesten toimituksista sekä heidän antamistaan toimituskirjoista ja lomakkeista suoritettavista palkkioista ja lunastuksista säädetään asetuksella.

Katselmuksia toimittavien konsuliviranomaisten toimenpiteistä, otteista ja jäljennöksistä suoritettavista lunastuksista ja maksuista on säädetty erikseen.

3 luku

Merimiesten luettelointi

5 §
Ilmoitusvelvollisuus

Ulkomaan liikenteessä olevan aluksen osalta katselmuksen toimittajan on ilmoitettava katselmuksen suorittamisesta merenkulkuhallitukselle. Kotimaan liikenteessä olevan aluksen osalta työnantajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava työ- tai virkasuhteen taikka muun merimiestoimen alkamisesta merenkulkuhallitukselle.

Työnantajan tai hänen edustajansa on lisäksi tehtävä ilmoitus merenkulkuhallitukselle virka- tai työsuhteen tai muun merimiestoimen aikana tapahtuvasta merimiestoimen alkamisesta tai keskeytymisestä aluksessa, aluksen tai merimiestoimen vaihtumisesta sekä merimiestoimen päättymisestä.

6 §
Merimiesluettelo

Merenkulkuhallitus pitää merimiesluetteloa henkilöistä, joiden katselmus on toimitettu tämän lain mukaisesti. Merimiesluetteloon voidaan pyynnöstä tehdä merkintöjä muidenkin suomalaisten henkilöiden merimiestoimista.

Merimiesluetteloon merkitsemisestä, siihen tehtävistä merkinnöistä tai siitä annettavista otteista ei peritä maksua.

7 §
Miehistöluettelo

Suomalaisessa aluksessa tulee olla miehistöluettelo, jos aluksessa on merimiestoimessa henkilöitä, joihin tätä lakia sovelletaan.

Miehistöluetteloon merkitään aluksella kulloinkin merimiestoimessa olevat henkilöt.

Aluksen päällikkö on velvollinen huolehtimaan siitä, että miehistöluetteloa pidetään.

4 luku

Merimiesten kurinvalvontalautakunta

8 §
Kurinvalvontalautakunnan asettaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa merenkulkuhallituksen yhteyteen merimiesten kurinvalvontalautakunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

9 §
Lautakunnan tehtävät

Kun työnantaja on irtisanonut tai purkanut merimiehen työsopimuksen merimieslain 39 tai 49 §:n nojalla jonkin aluksella todetun syyn perusteella tai jos merimies jostakin muusta erityisestä syystä osoittautuu sopimattomaksi merimiestoimeen, voi merimiesten kurinvalvontalautakunta määrätä hänelle ottokatselmuskiellon määräajaksi, kuitenkin enintään kuudeksi vuodeksi.

Kurinvalvontalautakunta voi kumota ottokatselmuskiellon, jos kumoamisen puolesta esitetään erityisen painavia syitä.

Ottokatselmuskiellosta ja sen kumoamisesta on lautakunnan viipymättä ilmoitettava merenkulkuhallitukselle, merimiesten työnvälitystoimistoille, katselmuksen toimittajille ja merialan työmarkkinajärjestöille.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun asian käsittely tuomioistuimessa taikka tuomioistuimen päätös ei estä kurinvalvontalautakuntaa määräämästä ottokatselmuskieltoa asian johdosta.

10 §
Lautakunnan kokoonpano

Kurinvalvontalautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Kurinvalvontalautakunnan jäsenille määrätään lisäksi kymmenen varajäsentä.

11 §
Lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Kurinvalvontalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittava tehtävään sopivista henkilöistä, joiden ei voida katsoa edustavan mitään työmarkkinajärjestöä. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oltava perehtyneisyyttä tuomarin tehtäviin.

Jäseniksi valitaan laivanvarustajien ja merenkulkijoiden edustajia siten, että laivanvarustajien edustajiksi valitaan kaksi jäsentä ja varajäsentä sekä merenkulkijoiden edustajiksi kansipäällystön, konepäällystön, radiosähköttäjien ja miehistön työmarkkinajärjestöistä yksi jäsen ja kaksi varajäsentä kustakin.

Kauppa- ja teollisuusministeriön on ennen laivanvarustajia ja merenkulkijoita edustavien jäsenten ja heidän varajäsentensä valitsemista hankittava asianomaisen alan kunkin tunnustetun järjestön ehdotus, jonka mukaan ministeriön on valitseminen toimitettava. Jos järjestö ei ministeriön määräämässä ajassa tee asianmukaista ehdotusta, on ministeriön kuitenkin suoritettava valitseminen.

12 §
Asioiden vireilletulo ja käsittely lautakunnassa

Ottokatselmuskieltoa koskeva asia voidaan merimiesten kurinvalvontalautakunnassa ottaa käsiteltäväksi merimieslain 68 §:ssä tarkoitetun laivatoimikunnan, merenkulkuviranomaisen, työnantajan tai tunnustetun työmarkkinajärjestön pyynnöstä. Pyyntöön on liitettävä tapauksesta riippuen merimieslain 72 §:ssä tarkoitettu laivatoimikunnan pöytäkirja, poliisitutkintapöytäkirja tai muu vastaava selvitys. Harkitessaan ottokatselmuskiellon antamista on kurinvalvontalautakunnan mahdollisuuksien mukaan tutkittava merimiehen aikaisempi käyttäytyminen merimiestoimessa.

Merimiehelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi 1 momentissa tarkoitetun selvityksen yhteydessä tai asiaa lautakunnassa käsiteltäessä, mikäli se on käytännössä mahdollista. Jos lautakunta on tehnyt päätöksen merimiestä kuulematta, on hänellä oikeus saada asiansa uudelleen käsiteltäväksi lautakunnassa.

13 §
Lautakunnan päätösvaltaisuus

Lautakunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään yhden laivanvarustajien sekä merenkulkijoiden edustajan ollessa läsnä on edustettuna yli puolet lautakunnan kokonaisäänimäärästä. Jollei sen merenkulkijajärjestön edustaja, jonka jäsentä koskevaa asiaa käsitellään, ole asiaa ensimmäistä kertaa käsiteltäessä paikalla, on asia jätettävä pöydälle ja ratkaistava seuraavassa, kahden viikon kuluessa pidettävässä kokouksessa, jonka ajasta ja paikasta asianomaisen merenkulkijajärjestön edustajalle on annettava todisteellinen tieto.

Laivanvarustajien edustajilla on kullakin kaksi ääntä ja puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä muilla jäsenillä kullakin yksi ääni.

Erimielisyyden sattuessa ratkaistaan asia kurinvalvontalautakunnassa äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

14 §
Lautakunnalle maksettavat palkkiot

Kurinvalvontalautakunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille samoinkuin asiantuntijoille ja sihteerille suoritetaan palkkiota samojen perusteiden mukaan kuin valtion komiteoista on määrätty.

15 §
Vaitiolovelvollisuus

Kurinvalvontalautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen ei saa ilmaista tässä ominaisuudessa saamiaan yksityistä työntekijää tai työnantajaa koskevia tietoja, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, suostu tietojen ilmaisemiseen. Edellä tarkoitettuja tietoja saa kuitenkin antaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muulle sellaiselle viranomaiselle, jolla lain mukaan on oikeus saada mainittuja tietoja.

16 §
Muutoksenhaku

Kurinvalvontalautakunnan päätökseen saadaan valittamalla hakea muutosta merenkulkuhallitukselta siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Muutoksenhausta huolimatta on päätös pantava täytäntöön, jollei valitusviranomainen sitä kiellä.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

17 §
Rangaistussäännös

Joka laiminlyö tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisen katselmusvelvollisuuden, katselmuksen toimittamisen, ilmoitusvelvollisuuden tai miehistöluettelon pitämisen, on tuomittava, jollei laiminlyönti ole lievä tai jollei teosta muualla ole säädetty ankarampaa rangaistusta, merimieskatselmusrikkomuksesta sakkoon.

Jos kurinvalvontalautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen ilmaisee 15 §:n säännösten vastaisesti yksityistä työntekijää tai työnantajaa koskevia tietoja, on hänet tuomittava merimiesten kurinvalvontalautakunnan jäsenen vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon.

18 §
Tuomioistuin

Tämän lain nojalla käsiteltävät asiat käsitellään merilain 251 §:ssä tarkoitetussa merioikeudessa. Merilain 251 §:ssä mainittujen asiantuntijoiden läsnäolo oikeudessa ei kuitenkaan ole tarpeen, ellei oikeus jonkin asian kohdalta sitä käsitellessään toisin päätä. Tällöin asiantuntijoiden palkkio on suoritettava valtion varoista, niin kuin siitä asetuksella säädetään.

19 §
Poikkeukset soveltamisalasta

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi merenkulkuhallituksen tai laivanisännän esityksestä jonkin aluksessa toimivan työntekijäryhmän osalta myöntää poikkeuksia katselmuksen toimittamisesta, mikäli katselmus ei ole meriturvallisuuden kannalta tarpeellinen.

Ennen poikkeusluvan myöntämistä on asianomaisille suomalaisille työnantaja- ja työntekijäjärjestöille varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.

20 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

21 §
Valvonta

Tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat merenkulkuviranomaiset.

22 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1987.

Tällä lailla kumotaan merimieskatselmuksesta ja merimiesten luetteloimisesta 4 päivänä kesäkuuta 1937 annettu laki (258/37) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Hallituksen esitys 219/85
Sosiaalivaliok. miet. 15/86
Suuren valiok. miet. 98/86

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Lindblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.