739/1986

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1986

Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta 8 päivänä elokuuta 1986 annetun lain (610/86) 5, 11 ja 20 §:n nojalla:

1 §

Tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto sekä tasa-arvolautakunta toimivat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto
2 §

Tasa-arvovaltuutetun virka on sopimuspalkkainen.

3 §

Tasa-arvovaltuutetun toimistossa on peruspalkkainen toimistopäällikön virka sekä tulo- ja menoarvion rajoissa ylimääräisiä ylitarkastajan, esittelijän ja suunnittelijan toimia sekä muita ylimääräisiä toimia, minkä lisäksi toimistossa voi tulo- ja menoarvion rajoissa olla tilapäisiä toimihenkilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

4 §

Kelpoisuusehtona tasa-arvovaltuutetun toimiston virkoihin ja toimiin vaaditaan, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut sellaista taitoa ja kykyä, jota viran tai toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan:

1) toimistopäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

2) ylitarkastajan ja suunnittelijan toimiin niihin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto; sekä

3) esittelijän toimeen oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

5 §

Toimistopäällikön nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä viran oltua 30 päivän ajan haettavana.

Muun henkilökunnan ottaa sosiaali- ja terveysministeriö.

6 §

Tasa-arvovaltuutettu ratkaisee asiat esittelystä. Tasa-arvovaltuutetun toimiston esittelijöinä toimivat toimistopäällikkö, ylitarkastajat, suunnittelijat ja esittelijät.

7 §

Tasa-arvovaltuutetun ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii toimistopäällikkö.

Toimistopäällikkö ei saa tasa-arvovaltuutetun poissaollessa ratkaista asiaa, jolla on huomattava merkitys, ellei ratkaisun lykkäämisestä ole ilmeistä haittaa, eikä myöskään ryhtyä toimenpiteisiin, joilla poiketaan vakiintuneesta käytännöstä.

8 §

Tasa-arvovaltuutettu voi siirtää toimistopäällikön ratkaistaviksi sellaisia ratkaistavikseen kuuluvia asioita, jotka eivät ole laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

9 §

Tasa-arvovaltuutetun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Tasa-arvolautakunta
10 §

Tasa-arvolautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Asiaa valmisteltaessa puheenjohtaja voi päättää lautakunnan käsiteltävänä olevassa asiassa hakemusten tiedoksiantamisesta ja asiaan osallisten kutsumisesta lautakunnan kuultaviksi.

11 §

Tasa-arvolautakunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita ja hankkia lausuntoja. Puheenjohtaja voi asiaa valmisteltaessa päättää asiantuntijoiden kutsumisesta ja lausuntojen hankkimisesta.

12 §

Tasa-arvolautakunta voi ottaa sivutoimisia sihteereitä, joiden on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita.

Sihteerit toimivat tasa-arvolautakunnassa esittelijöinä.

13 §

Tasa-arvolautakunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

Tasa-arvolautakunnan päätös laaditaan pöytäkirjasta erillään. Päätöksen allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa asian esittelijä.

14 §

Lautakunnan jäsenet, varajäsenet ja sihteerit sekä lautakunnan kuulemat asiantuntijat ja lausunnonantajat saavat palkkiota sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

Erinäisiä säännöksiä
15 §

Sosiaali- ja tervevsministeriö vahvistaa tarvittaessa työjärjestyksen tasa-arvovaltuutetun toimistolle tasa-arvovaltuutetun esityksestä ja tasa-arvolautakunnalle tasa-arvolautakunnan esityksestä.

16 §

Tasa-arvovaltuutetun on vuosittain annettava sosiaali- ja terveysministeriölle kertomus toimialaltaan.

Tasa-arvolautakunnan päätökset on sopivalla tavalla julkaistava, milloin niillä on yleisempää merkitystä.

Voimaantulo
17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.