687/1986

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1986

Asetus ilmansuojeluasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan 24 päivänä syyskuuta 1982 annetun ilmansuojeluasetuksen (716/82) 24 § sekä

muutetaan 1 §:n johdantolause ja 3 kohta, 2 §:n 4 kohta, 3 §:n johdantolause sekä 2 ja 4 kohta, 5 §:n 1 momentti, 7 §:n 7 ja 14 kohta, 8 sekä 12-14 §, 16 §:n johdantolause, 17 ja 18 §, 20 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 ja 2 momentti, 22 §:n 4 ja 5 kohta ja 23 §:n 2 momentti näin kuuluviksi:

1 §

Ympäristöministeriön tehtävänä on johtaa, valvoa ja edistää ilmansuojelua sekä siinä tarkoituksessa erityisesti:


3) ohjata ja valvoa ilmansuojelulain 3 §:n 2 momentissa ja 4 §:n 2 momentissa mainittujen viranomaisten toimintaa sekä ilmansuojelun yleistä toteutumista;


2 §

Lääninhallituksen tehtävänä on erityisesti:


4) antaa ohjeita ja neuvoja ympäristönsuojelulautakunnan ilmansuojelutehtävien suorittamisesta;


3 §

Ympäristönsuojelulautakunnan tehtävänä on erityisesti:


2) valvoa ja seurata ilmansuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista sekä tarvittaessa ilmoittaa lääninhallitukselle seikat, jotka edellyttävät lääninhallituksen tai ympäristöministeriön toimenpiteitä;


4) edistää ilmansuojelussa yhteistoimintaa muiden kuntien ympäristönsuojelulautakuntien kanssa;


5 §

Asiantuntijaviranomaisen ja asiantuntijalaitoksen tehtävänä on:

1) antaa ilmansuojelulain 3 ja 4 §:ssä mainittujen viranomaisten pyynnöstä lausuntoja ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusten johdosta ja muissa ilmansuojelulain täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa;

2) avustaa 1 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia näiden pyynnöstä ilmansuojelulain 18 §:n mukaiseen tarkastukseen liittyvän tutkimuksen suorittamisessa;

3) suorittaa 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten pyynnöstä ilmansuojelulain toimeenpanon kannalta tarpeellisia selvityksiä ja tutkimuksia; sekä

4) antaa 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille muuta asiantuntija-apua.


7 §

Seuraavien laitosten toiminnasta tai niiden toiminnan olennaisesta muuttamisesta on tehtävä ilmansuojelulain mukainen ilmoitus:


7) sellainen öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta tai muuta poltettavaa ainetta käyttävä voimalaitos tai kattilalaitos taikka muu laitos, jonka suurin polttoaineteho on yli 5 megawattia (MW) tai jossa käytettävän polttoaineen energiamäärä on vuodessa yli 54 terajoulea (TJ);


14) mikrobiologisesti rehuvalkuaista valmistava tehdas tai luujauhotehdas;


8 §

Ilmoitus on laadittava ympäristöministeriön vahvistaman kaavan mukaan ja toimitettava sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. Ympäristöministeriö antaa yksityiskohtaisemmat ohjeet ilmoituksen tekemisestä.

12 §

Jos lääninhallitus voi saada 9 ja 10 §:ssä tarkoitetut tiedot toiselta viranomaiselta, ympäristöministeriö voi sallia sisällöltään ja liitteiltään edellä mainituissa pykälissä säädettyä suppeamman ilmoituksen tekemisen.

13 §

Ilmansuojelulain 13 §:ssä tarkoitettua lupaa ilmoituksen tekemiseen säädettyä ajankohtaa myöhemmin on haettava kirjallisesti hyvissä ajoin ennen laitosta koskevan ilmoitusvelvollisuuden alkamista. Ympäristöministeriölle osoitettu hakemus toimitetaan asianomaiselle lääninhallitukselle. Samalla on esitettävä ne erityiset syyt, joihin hakemus perustuu.

14 §

Lääninhallituksen on tiedotettava sille tehdystä ilmoituksesta kuuluttamalla vähintään neljäntoista päivän ajan asianomaisen kunnan ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/25) on säädetty. Kuulutuksesta tulee ilmetä ainakin toiminnan harjoittajan nimi tai toiminimi ja kotipaikka, laitoksen nimi, toimiala ja sijaintipaikka sekä tiedot muistutuksen tekemistavasta ja -ajasta. Kuulutuksen julkaisemisesta lääninhallituksen on lisäksi ilmoitettava riittävän ajoissa vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. Lehti-ilmoituskustannukset suoritetaan valtion varoista ja peritään toiminnan harjoittajalta. Kustannukset saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty. Ympäristönsuojelulautakunnan on pidettävä asianomaisessa kunnassa saatavilla ilmoitettua toimintaa koskevat tiedot tarpeellisilta osin.

Muistutus ilmoituksen johdosta on lääninhallitukselle osoitettuna toimitettava ympäristönsuojelulautakunnalle ennen kuulutusajan päättymistä. Ympäristönsuojelulautakunnan on toimitettava lausuntonsa ilmoituksesta ja sen johdosta tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt muistutukset mahdollisimman pian lääninhallitukselle.

16 §

Päätöksen, jonka lääninhallitus tekee ilmansuojelulain 14 §:n, 15 §:n 1 ja 2 momentin tai 17 §:n nojalla tulee sisältää ainakin seuraavat seikat:


17 §

Lääninhallitus lähettää ilmoituksen johdosta tekemänsä päätöksen tiedoksi laitoksen sijaintikunnan ja sellaisen kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle, jossa laitoksen toiminnalla saattaa olla merkitystä ilman pilaantumisen kannalta, sekä terveyslautakunnalle ja rakennuslautakunnalle. Päätöksen tekemisestä on lääninhallituksen tiedotettava julkisesti noudattamalla soveltuvin osin, mitä 14 §:n 1 momentissa on säädetty.

18 §

Ympäristöministeriön on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen ilmansuojelulain 9 §:n nojalla annettavia valtioneuvoston yleisiä ohjeita ja määräyksiä koskevista ehdotuksista valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle, liikenneministeriölle, lääninhallituksille, kuntien keskusjärjestöille, teollisuuden ja voimatalouden keskusjärjestöille, ilmansuojelun alalla toimiville kansalaisjärjestöille sekä muille viranomaisille, laitoksille ja yhteisöille, joiden toimialaan tai tehtäviin ohjeet ja määräykset voivat olennaisesti liittyä.

20 §

Ympäristöministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tietorekisterin tietojen keräämisestä, tarkistamisesta ja käyttämisestä sekä muista rekisteriin liittyvistä asioista.

21 §

Ilmoituksenvaraisia laitoksia koskevia tietoja voidaan antaa ilmansuojelun tietorekisteristä ilmansuojelulain 3 §:n 2 momentissa ja 4 §:n 2 momentissa mainituille viranomaisille, ilmansuojelun asiantuntijaviranomaisille ja -laitoksille, muille viranomaisille ilmansuojeluun liittyvän tehtävän suorittamista varten ja toiminnan harjoittajalle tämän omasta laitoksesta.

Ympäristöministeriön luvalla voidaan laitoksia koskevia tietoja antaa ilmansuojelun tutkimus- ja selvitystyötä varten myös muille kuin 1 momentissa tarkoitetuille viranomaisille ja laitoksille.


22 §

Ilmansuojelun neuvottelukunnan tehtävänä on:


4) valmistella ympäristöministeriön toimeksiannosta ilmansuojelulain täytäntöönpanoon liittyviä asioita; sekä

5) suorittaa muita ympäristöministeriön neuvottelukunnalle antamia, sen toimialaan kuuluvia valmistelutehtäviä.

23 §

Neuvottelukunnalla voi olla päätoiminen pääsihteeri, joka on ympäristöministeriön tilapäinen toimenhaltija. Pääsihteerin ottaa ympäristöministeriö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986.

Sellaisesta tämän asetuksen 7 §:n 7 kohdan mukaisesta laitoksesta, josta ei ole tehty ilmansuojelulain mukaista ilmoitusta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ilmoitus on tehtävä 31 päivään joulukuuta 1987 mennessä.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.