663/1986

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1986

Laki opintovapaalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetun opintovapaalain (273/79) 4 ja 5 § sekä 10 §:n 2 momentti, näistä 5 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä toukokuuta 1980 annetulla lailla (342/80), sekä

lisätään lakiin uusi 9 a § seuraavasti:

Opintovapaaoikeus
4 §

Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.

5 §

Opintovapaa voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa.

Opintovapaata voidaan myöntää myös ammattiyhdistyskoulutusta varten siten kuin valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen välisessä työehto-, toimiehto- tai virkaehtosopimuksessa erikseen sovitaan sekä maatalousyrittäjille järjestettyyn koulutukseen osallistumiseen siten kuin siitä erikseen säädetään.

Opintovapaa voidaan myöntää myös ulkomailla tapahtuvia opintoja varten, milloin työnantaja ja työntekijä siitä keskenään sopivat.

Asetuksella säädetään tarkemmin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista koulutuksen ja opiskelun muodoista.

9 a §

Työntekijä voi siirtää yli viideksi päiväksi myönnetyn opintovapaan käyttöä, mikäli siitä ei aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa.

Ilmoitus myönnetyn opintovapaan käyttämättä jättämisestä on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen opintovapaan alkamista.

Opintovapaan keskeyttäminen
10 §

Jos työntekijä haluaa käyttää hänelle 1 momentin mukaan kuuluvaa oikeutta, hänen on ilmoitettava tästä vähintään neljä viikkoa ennen työhön paluutaan. Työnantaja voi kuitenkin siirtää työntekijän oikeutta palata työhön enintään kuukaudella siitä ajankohdasta, jonka työntekijä on paluuajaksi ilmoittanut.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Hallituksen esitys 47/86
Sosiaalivaliok. miet. 11/86
Suuren valiok. miet. 76/86

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.