628/1986

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1986

Asetus luopumiseläkeasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetun luopumiseläkeasetuksen (258/74) 11 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä toukokuuta 1976 annetussa asetuksessa (416/76),

muutetaan 5 §:n 2 momentin 5 kohta, 8 §:n 2 momentti, 10 § ja 12 §,

sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 2 momentin 5 kohta ja 8 §:n 2 momentti mainitussa 21 päivänä toukokuuta 1976 annetussa asetuksessa, 10 § 14 päivänä tammikuuta 1977 annetussa asetuksessa (47/77) sekä 12 § 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa (1090/85), sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a §, 4 b § ja 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituissa 21 päivänä toukokuuta 1976 annetussa asetuksessa ja 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa, uusi 3 momentti seuraavasti:

4 a §

Luopumisen kohteena olevan maatilan talousrakennuksia voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen kuin maataloustuotantoon. Tällöin ei maataloustuotantona pidetä:

1) mehiläisten hoitoa;

2) ostorehun varaan perustuvaa turkistarhausta; eikä

3) pellon käyttämistä 4 b §:ssä tarkoitettuun toimintaan.

Maatilan viljankuivaamoa on oikeus käyttää muiden maatilojen tarpeisiin.

4 b §

Maataloustuotannosta luopumissitoumuksen estämättä on sen antajalla oikeus käyttää maatilan peltoa:

1) omien hevosten ja porojen laiduntamiseen;

2) heinän korjaamiseen näiden eläinten talvirehuksi;

3) porolaitumilla olevien omien porojen ja korvauksetta toistenkin omistamien porojen ruokintaan; ja

4) turvetuotantoon.

Metsityssitoumuksen tai maataloustuotannosta luopumissitoumuksen estämättä riistanhoitoyhdistys tai rekisteröity metsästysyhdistys saa omistajan suostumuksella korvauksetta käyttää metsittämätöntä peltoa riistan ruokintaan tarkoitettuna riistapeltona ja korjata sadon riistan talvirehuksi.

5 §

Eläkehakemukseen on eläkelaitoksen määräämien ja muiden ehkä tarvittavien selvitysten ohella liitettävä:


5) se tai ne seuraavista asiakirjoista, jotka liittyvät hakemuksessa tarkoitettuun luopumistapaan:

a) luopumistoimenpiteiden kohteena olevanmaatilan luovutuskirja joko alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä taikka, milloin kysymys on ehdollisen eläkkeen hakemisesta, luonnos luovutuskirjaksi tai maatilahallitukselle osoitettu myyntitarjous tahi sen esittämä ostotarjous;

b) luopumistoimenpiteiden kohteena olevaan maatilaan kuuluvan pellon, metsämaan tai niiden osan luovutuskirja joko alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, taikka, milloin kysymys on ehdollisen eläkkeen hakemisesta, luonnos luovutuskirjaksi tai maatilahallitukselle osoitettu myyntitarjous tahi sen esittämä ostotarjous;

c) luopumistoimenpiteiden kohteena olevaan maatilaan kuuluvan pellon tai sen osan metsitystä koskeva metsityssitoumus;

d) luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu myyntirajoitussitoumus; ja

e) luopumistoimenpiteiden kohteena olevaan maatilaan kuuluvasta pellosta annettu maataloustuotannosta luopumissitoumus.

Kohdissa c-e tarkoitetut sitoumukset on annettava lomakkeella, jonka kaavan vahvistaa maatilahallitus.

8 §

Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut sitoumukset, jotka on annettava silloinkin, kun eläkettä haetaan ehdollisena, on maatilan kaikkien omistajien sekä omistajan aviopuolison ollessa luopujana aina myös hänen allekirjoitettava.

10 §

Jos eläkkeen saaja ryhtyy harjoittamaan maataloustuotantoa suuremmassa laajuudessa kuin luopumiseläkelain 6 a §:n 1 momentissa on säädetty tai jos maatilasta luovutetaan maata, josta on voimassa jokin luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu sitoumus, on eläkkeen saajan ilmoitettava siitä viipymättä asianomaiselle maataloustoimistolle.

12 §

Jos luopumiseläke on myönnetty luopumiseläkelain 17 §:n mukaisesti ehdollisena pitäen perusteena metsityssitoumusta tai maataloustuotannosta luopumissitoumusta, on luopujan saadakseen eläkkeen toimitettava maatalousyrittäjien eläkelaitokselle luopumiseläkelain 18 §:ssä tarkoitetussa kuuden kuukauden määräajassa uusi sitoumus tai ilmoitus aikaisemmin annetun sitoumuksen noudattamisesta.

Luopumiseläkkeen saamisen perusteena oleva luovutuskirja, metsityssitoumus, maataloustuotannosta luopumussitoumus tai niiden virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös taikka 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus katsotaan toimitetuksi luopumiseläkelain 17 §:n 1 momentin mukaisesti eläkelaitokselle myös silloin, kun se on toimitettu sanotussa määräajassa asianomaiselle maatalouslautakunnalle tai maataloustoimistolle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986.

Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, eläkkeen perustuessa luopumiseläkelain 17 §:ssä tarkoitettuun ehdolliseen päätökseen, sanottu päätös annetaan 1 päivänä elokuuta 1986 tai sen jälkeen.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.