596/1986

Annettu Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1986

Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain 15 b §, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (106/82), ja

muutetaan 8 §:n 1 momentti ja 17 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 1 momentti 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (672/85) ja 17 §:n 1 momentti 4 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (3/85), näin kuuluviksi:

8 §

Vuositulolla, jonka perusteella oikeus rintamasotilaseläkkeeseen vahvistetaan, tarkoitetaan sitä tosiasiallista tuloa, jota rintamasotilaan tai rintamapalvelukseen osallistuneen naisen taikka, jos hän on naimisissa, puolisoiden voidaan kohtuullisen arvion mukaan edellyttää jatkuvasti vuosittain saavan, lisättynä kymmenellä prosentilla siitä määrästä, jolla hänen omaisuutensa arvo ylittää 98 250 markkaa tai, jos hän on naimisissa, jolla puolisoiden omaisuuden arvo ylittää 145 410 markkaa. Vuosituloa määrättäessä otetaan tulona huomioon myös työntekijäin eläkelain 5 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettu tai sitä vastaava vähennys.


17 §

Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 26 §:n 7 momentissa, 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 44-46, 69-73, 74, 74 a, 75, 79-83, 84-88 ja 88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa (348/56) on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1986. Tämän lain 8 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1986.

Tämän lain 8 §:n 1 momentissa säädetyt markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1976 lokakuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Hallituksen esitys 67/86
Sosiaalivaliok. miet. 12/86
Suuren valiok. miet. 77/86

Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.