584/1986

Annettu Naantalissa 25 päivänä heinäkuuta 1986

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 4 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä marraskuuta 1974 annetussa laissa (884/74), sekä

lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §

Mitä tässä laissa on säädetty sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä suoritettavasta päivärahasta, on soveltuvin osin noudatettava myös tartuntatautilain 27 §:n 1 momentissa tarkoitetun päivärahan osalta.

Henkilöllä on 1 momentissa tarkoitetun päivärahan lisäksi oikeus saada tartuntatautilain 27 §:n 2 momentissa tarkoitettua korvausta hänelle aiheutuneesta ansion menetyksestä siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Korvausta määrättäessä 1 momentissa tarkoitettu päiväraha otetaan vähennyksenä huomioon.

Mikäli 1 momentissa tarkoitettu päiväraha on 28 §:n 1 tai 2 momentin säännösten nojalla suoritettu työnantajalle, eikä päiväraha peitä työnantajan siltä ajalta, jonka poissaolo työstä tai eristäminen on kestänyt, suorittamaa palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta, on työnantajalla oikeus saada korvaus myös puuttuvalta osalta.

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin, mitä päivärahasta on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Hallituksen esitys 44/86
Talousvaliok. miet. 4/86
Suuren valiok. miet. 72/86

Naantalissa 25 päivänä heinäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.