531/1986

Annettu Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1986

Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Suomen kansalaisen ulkomailla suorittamien korkeakouluopintojen tuottamasta kelpoisuudesta julkiseen virkaan ja toimeen säädetään tässä laissa.

Asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia sovelletaan Suomen kansalaisen ulkomailla muussakin oppilaitoksessa kuin korkeakoulussa suorittamiin opintoihin, joita vastaavat opinnot Suomessa ovat korkeakouluopintoja.

Korkeakouluopinnoilla tarkoitetaan tässä laissa korkeakoulututkintoa ja korkeakoulun opintosuoritusta.

2 §
Julkinen virka ja toimi

Julkisella viralla tarkoitetaan tässä laissa valtion ja itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen virkaa, tointa tai ylimääräistä tointa taikka kunnan tai kuntainliiton virkaa.

Julkisella toimella tarkoitetaan tässä laissa työsopimussuhteista tehtävää kunnan ja kuntainliiton palveluksessa sekä yksityisen yhteisön ja laitoksen sellaisen toiminnan piirissä, josta aiheutuviin kustannuksiin voidaan suorittaa valtionapua.

Tämä laki ei koske hallitusmuodon 85 §:ssä tarkoitettua oikeusvirkaa eikä myöskään sotilasvirkaa tai -tointa.

3 §
Lain toissijaisuus

Jos muussa laissa tai asetuksessa on säännöksiä ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta kelpoisuudesta julkiseen virkaan tai toimeen, noudatetaan niitä tämän lain sijasta.

4 §
Rinnastaminen

Ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot tuottavat julkiseen virkaan tai toimeen saman kelpoisuuden kuin virkaan tai toimeen vaadittavat Suomessa suoritettavat korkeakouluopinnot, jos nämä opinnot on tämän lain nojalla tehdyssä päätöksessä rinnastettu toisiinsa.

Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto rinnastetaan Suomessa suoritettavaan tiettyyn, nimeltä mainittavaan korkeakoulututkintoon taikka, jos tämä ei ole mahdollista, yleisesti alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon taikka jatkotutkintona suoritettavaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon. Tutkinnon tarkemmasta rinnastamisesta säädetään asetuksella.

Ulkomailla suoritettu korkeakoulun opintosuoritus rinnastetaan tietyllä alalla tai tietyillä aloilla sekä tietyn laajuisena Suomessa suoritettavaan korkeakoulun opintosuoritukseen.

5 §
Tutkintojen rinnastamisen perusteet

Suomessa suoritettavaan tiettyyn, nimeltä mainittavaan korkeakoulututkintoon rinnastetaan sitä tasoltaan ja alaltaan vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto.

Alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon taikka jatkotutkintona suoritettavaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon rinnastetaan mainitunlaista tutkintoa tasoltaan vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto.

Tutkintojen tasojen vastaavuus arvioidaan niiden laajuuden ja vaativuuden perusteella. Tutkintojen alojen vastaavuus arvioidaan niiden sisällön samankaltaisuuden perusteella.

6 §
Opintosuoritusten rinnastamisen perusteet

Suomessa suoritettavaan tiettyyn korkeakoulun opintosuoritukseen rinnastetaan sitä tasoltaan ja alaltaan vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulun opintosuoritus. Rinnastettavan opintosuorituksen vähimmäislaajuudesta säädetään asetuksella.

Opintosuorituksen tason ja alan vastaavuus arvioidaan samojen perusteiden mukaan kuin 5 §:n 3 momentissa on tutkinnoista säädetty.

7 §
Täydentävät opinnot rinnastamisen edellytyksenä

Ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot ja Suomessa suoritetut tai vastedes suoritettavat täydentävät korkeakouluopinnot voidaan yhdessä rinnastaa Suomessa suoritettaviin korkeakouluopintoihin 5 ja 6 §:ssä säädetyin perustein sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

8 §
Rinnastamispäätös

Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta Suomessa suoritettaviin korkeakouluopintoihin päättää hakemuksesta opetusministeriö, jollei 9 §:stä muuta johdu.

Hakemuksen voi tehdä ulkomailla korkeakoulututkinnon tai korkeakoulun opintosuorituksen suorittanut Suomen kansalainen. Hakijan on toimitettava opetusministeriölle hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat selvitykset suorittamistaan opinnoista.

9 §
Yleispäätös rinnastamisesta

Valtioneuvosto voi asetuksella säädettävin edellytyksin päättää, että määrätty ulkomailla suoritettava korkeakoulututkinto ilman eri päätöstä rinnastetaan 4 §:n 2 momentin ja 5 tai 7 §:n mukaisesti Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon.

10 §
Neuvottelukunta

Opetusministeriön yhteydessä voi olla neuvottelukunta, jonka tehtävänä on antaa opetusministeriölle lausuntoja tämän lain mukaisesta korkeakouluopintojen rinnastamisesta ja suorittaa sen mukaan kuin asetuksella säädetään tai opetusministeriö määrää muita tehtäviä.

11 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Hallituksen esitys 197/85
Valtiovarainvaliok. miet. 25/86
Suuren valiok. miet. 65/86

Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.