517/1986

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 1986

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79) 2 luvun 13 §,

muutetaan 2 luvun 5 §:n 2 momentti ja 10 §, 4 luvun 3 §:n 1 momentti ja 4 §, 15 luvun 18 § sekä 16 luvun 3 §:n 2 ja 4 momentti ja 5 §:n 2 momentti sekä

lisätään 4 luvun 2 §:ään uusi 2 momentti ja 15 lukuun uusi 8 a § seuraavasti:

2 luku

Vakuutusyhtiön perustaminen

5 §

Milloin henkivakuutusta harjoittamaan aiotun vakuutusyhtiön osakepääoma tai takuupääoma ja pohjarahasto (peruspääoma) yhteensä ovat vähintään 8 000 000 markkaa, palo- tai merivakuutusta harjoittamaan aiotun yhtiön vähintään 5 000 000 markkaa taikka muun yhtiön vähintään 2 500 000 markkaa, on toimilupa annettava, jollei aiotun vakuutusliikkeen harkita vaarantavan tervettä kehitystä vakuutusalalla.


10 §

Yhtiö on perustettu, jos perustamista on 9 §:n 1 momentissa mainitussa määräajassa pidetyssä perustamiskokouksessa kannattanut enemmistö merkitsijäin antamista äänistä ja vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetuista takuuosuuksista tai osakkeista taikka 9 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa kaksi kolmasosaa perustajista ja jos perustamiskokouksessa voidaan osoittaa:

1) että toimilupa on saatu ja yhtiöjärjestys vahvistettu;

2) että kaikki takuuosuudet tai osakkeet on merkitty ja maksettu;

3) että pohjarahasto on rahana maksettu; ja

4) että takuuosuuksista ja pohjarahastosta tai osakkeista on yhteensä rahana maksettu vähintään puolet 2 luvun 5 §:n 2 momentissa säädetystä yhtiötä koskevasta määrästä.

Jos 1 momentissa säädetyt edellytykset eivät ole täyttyneet, on yhtiön perustaminen sekä yhtiön toimilupa katsottava rauenneeksi.

Perustajat vastaavat yhteisvastuullisesti merkityistä takuuosuuksista tai osakkeista maksetun määrän ja pohjarahaston sekä niistä saadun tuoton palauttamisesta.

Kun yhtiö on perustettu, on perustamiskokouksessa toimitettava yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokoukselle kuuluvat vaalit.

Muutoin on perustamiskokouksen osalta soveltuvin kohdin noudatettava yhtiökokousta koskevia tämän lain säännöksiä ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

4 luku

Osake- ja takuupääoman korottaminen

2 §

Mitä osakeyhtiölain 4 luvun 12 §:n 2 momentissa on säädetty osakepääoman korottamisesta uusmerkinnöin, sovelletaan kaikkiin vakuutusosakeyhtiöihin.

3 §

Osakepääomaa korotettaessa merkitystä osakkeesta maksettava määrä on kokonaan suoritettava vuoden kuluessa osakepääoman korottamisen rekisteröimisestä. Yhtiön on kuukauden kuluessa mainitun ajan päättymisestä ilmoitettava rekisteröitäväksi, kuinka monesta rekisteröityyn korotukseen sisältyvästä osakkeesta on maksettu täysi määrä. Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä yhtiön hallituksen kaikkien jäsenten vakuutus sekä tilintarkastajien todistus siitä, että osakkeista maksettu määrä on yhtiön hallussa. Jollei sanotun ajan kuluessa ole ilmoitettu, että kaikki nämä osakkeet on täysin maksettu, rekisteriviranomaisen tulee yhtiötä kuultuaan rekisteröidä osakepääoma alennetuksi maksamattomien osakkeiden yhteenlasketulla nimellisarvolla. Mainitut osakkeet tulevat mitättömiksi, kun osakepääoman alentaminen on rekisteröity.


4 §

Takuupääomaa korotettaessa on soveltuvin kohdin noudatettava osakepääoman uusmerkintänä tapahtuvaa korottamista koskevia säännöksiä. Takuupääomaa ei kuitenkaan voida korottaa osakeyhtiölain 4 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

15 luku

Selvitystila ja purkaminen

8 a §

Jos yhtiön varat eivät riitä velkojen maksuun, selvitysmiesten on luovutettava yhtiön omaisuus konkurssiin.

18 §

Jos selvitystilassa olevan yhtiön varat eivät riitä selvityskulujen suorittamiseen, tulee sosiaali- ja terveysministeriön selvitysmiesten ilmoituksesta määrätä selvitystila lopetettavaksi ja julistaa yhtiö puretuksi. Tällöin ei noudateta 4, 5, 7, 8, 9, 15 eikä 16 §:n säännöksiä. Ministeriölle tehtävään ilmoitukseen on liitettävä Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan antama todistus siitä, että kaikki tiedossa olevat velat on maksettu. Ministeriön on määrättävä, että yhtiön varat tulevat valtiolle. Selvitysmiesten tulee toimittaa ministeriön päätöksestä tieto rekisteröimistä varten.

16 luku

Sulautuminen ja vakuutuskannan luovuttaminen

3 §

Sulautumista tai vakuutuskannan luovuttamista koskevasta hakemuksesta ministeriön on, jollei se katso, että hakemus on enemmittä selvityksittä hylättävä, kuulutettava vastaanottavan yhtiön kustannuksella virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa on kehotettava niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne ministeriölle sen määräämässä ajassa, joka saa olla enintään kaksi kuukautta. Ministeriön on velvoitettava sulautuva tai luovuttava yhtiö viipymättä antamaan tieto kuulutuksesta yhtiön osakkaille yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla.


Vakuutuskanta siirtyy vastaanottavalle yhtiölle, kun ministeriö on antanut suostumuksensa toimenpiteeseen. Ministeriö voi hakemuksesta vahvistaa vakuutuskannan siirtymiselle tätä myöhemmänkin ajankohdan.


5 §

Vastaanottaneen yhtiön hallituksen on ilmoitettava sulautumisesta kuukauden kuluessa tuomioistuimen luvan rekisteröimisestä kuuluttamalla siitä virallisessa lehdessä sekä ainakin yhdessä sulautuneen yhtiön kotipaikan sanomalehdessä. Vakuutuskannan luovuttamisesta on kuukauden kuluessa vakuutuskannan siirtymisestä vastaavasti ilmoitettava virallisessa lehdessä sekä ainakin yhdessä luovuttaneen yhtiön kotipaikan sanomalehdessä. Ilmoituksen tulee sisältää myös maininta 1 momentissa tarkoitetusta vakuutuksenottajan oikeudesta purkaa vakuutussopimuksensa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1986.

Tämän lain 2 luvun 5 §:n 2 momentin säännöstä peruspääoman vähimmäismäärästä ei sovelleta ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityyn vakuutusyhtiöön, paitsi milloin tällainen vakuutusyhtiö hakee toimilupansa laajentamista, jolloin hakemuksessa tarkoitetun vakuutuslajin osalta on sovellettava uutta peruspääomavaatimusta. Peruspääomaa ei kuitenkaan saa yhtiökokouksen päätöksellä alentaa tässä laissa säädettyä pienemmäksi. Tämän lain vahvistamisen jälkeen ei myöskään saa rekisteröidä uutta vakuutusyhtiötä, jonka peruspääoma on tämän lain 2 luvun 5 §:ssä säädettyä vähimmäismäärää pienempi.

Hallituksen esitys 91/85
Lakivaliok. miet. 3/86
Suuren valiok. miet. 25/86

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.