505/1986

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 1986

Haastemieslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Haastemiehet

Haastemiehiä ovat tuomioistuimen, maistraatin tai poliisin palveluksessa olevat haastemiesten esimiehen tai haastemiehen toimen haltijat. Nimismiespiirissä ulosottoapulainen on myös haastemies.

Haastemiehistä Ahvenanmaan maakunnassa on säädetty erikseen.

2 §
Haastemiehen toimialue

Tuomioistuimen palveluksessa olevan haastemiehen toimialue on tuomiopiiri, maistraatin palveluksessa olevan toimialue on kaupunki ja poliisin palveluksessa olevan vastaavasti poliisipiiri.

3 §
Haastemiehen tiedoksiantotehtävät

Haastemiehen tehtävänä on antaa viranomaisen tai yksityisen pyynnöstä toimialueellaan tiedoksi tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksiä sekä haasteita, kutsuja, ilmoituksia ja muita asiakirjoja.

Haastemies on oikeutettu suorittamaan tiedoksiantoja toimialueensa ulkopuolellakin.

4 §
Henkilöllisyyden selvittäminen

Jokainen on velvollinen antamaan haastemiehelle henkilöllisyytensä selvittämiseksi tarpeelliset tiedot, kun haastemies häneltä niitä tiedoksiantotehtävää toimittaessaan tiedustelee.

5 §
Virka-apu

Haastemiehellä on oikeus saada poliisilta tiedoksiantotehtävän suorittamiseksi tarpeellista virka-apua.

6 §
Muut tiedoksiantoon oikeutetut

Haastamisen ja tiedoksiannon on oikeutettu suorittamaan niin kuin haastemies:

1) poliisimies, virallinen syyttäjä, ulosottomies ja kaupunginvoudinviraston ulosottoapulainen sekä julkinen notaari;

2) tuomioistuimen tai maistraatin taikka poliisipiirin päällikön määräämä asianomaisen tuomioistuimen, maistraatin tai poliisipiirin palveluksessa oleva virkamies tai toimihenkilö;

3) vankilanjohtaja tai vankilanjohtajan määräämä vankilan virkamies, kun viranomainen sitä pyytää ja haastettava tai tiedoksiannon vastaanottaja on vanki; sekä

4) puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa joukko-osaston komentajan tai häneen rinnastettavan esimiehen määräämä virkamies, kun viranomainen sitä pyytää ja haastettava tai tiedoksiannon vastaanottaja on rikoslain 45 luvun alainen henkilö.

Poliisimiehen velvollisuudesta toimittaa tiedoksiantoja säädetään asetuksella.

7 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Tällä lailla kumotaan haastomiehistä 7 päivänä syyskuuta 1901 annettu asetus. Kumottavan asetuksen nojalla annettu haastemiehen määräys lakkaa ilman eri päätöstä tämän lain tullessa voimaan.

Hallituksen esitys 4/86
Lakivaliok. miet. 1/86
Suuren valiok. miet. 19/86

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.