462/1986

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1986

Asetus työaikalain soveltamisesta valtion virkamiehiin annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan työaikalain soveltamisesta valtion virkamiehiin 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun asetuksen (472/68) 2 § sellaisena kuin se on muutettuna 24 päivänä huhtikuuta 1970 ja 31 päivänä maaliskuuta 1983 annetuissa asetuksissa (290/70 ja 337/83) sekä 3 § sellaisena kuin se on muutettuna 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetussa asetuksessa (290/70) seuraavasti:

2 §

Mitä työaikalaissa on työntekijästä säädetty, on jäljempänä mainituin poikkeuksin sovellettava niihin virkamiehiin, jotka mainitaan seuraavassa luettelossa:

1) Tasavallan Presidentti:

Tasavallan Presidentin kanslia: hovimestari, vastaava puutarhuri, toinen puutarhuri, laitosmies, virastomestari, koneenhoitaja, puistomestari ja vaatevaraston hoitaja;

2) Valtioneuvosto:

Valtioneuvoston edustus- ja virkahuoneistot: yövartija;

3) Ulkoasiainministeriön hallinnonala:

Ulkoasiainministeriö: yövartijan tehtävään määrätyt virastomestari, vahtimestari ja apulaisvahtimestari sekä siivooja;

4) Oikeusministeriön hallinnonala:

Vankeinhoitolaitos: osastonhoitaja, talousmestari, erikoissairaanhoitaja, alikonemestari, konemestari, liikunnanohjaaja, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, ylivartija, asentaja, keittiömestari, koneenhoitaja, työmestari, hoitaja, varastonhoitaja, vanhempi vartija, apuhoitaja, lastenhoitaja ja nuorempi vartija;

5) Sisäasiainministeriön hallinnonala:

Poliisitoimi: rikosylikonstaapeli, viestiohjaaja, apulaisviestiohjaaja, ylikonstaapeli, automestari, ylietsivä, sairaanhoitaja, ylivartijavahtimestari, radiosähköttäjä, vanhempi rikoskonstaapeli, etsivä, vanhempi konstaapeli, vartijavahtimestari, nuorempi konstaapeli, viestittäjä, poliisikoiralaitoksen kouluttaja ja poliisiautovarikon autonkuljettaja;

Rajavartiolaitos: sairaanhoitaja, emäntä, viestittäjien valvoja, viestittäjä ja keittäjä;

6) Puolustusministeriön hallinnonala:

Puolustusministeriö: siivooja;

Puolustusvoimat: ylietsivä, osastonhoitaja, rikostutkija, teknikko, tietokoneenhoitaja, apulaisosastonhoitaja, asentaja, emäntä, etsivä, konemestari, piirtäjä, sähköyliasentaja, valokuvateknikko, vanhempi asentaja, erikoissairaanhoitaja, keskusasentaja, lääkintävoimistelija, sähköasentaja, alikonemestari, autonkuljettaja, koneenhoitaja, laborantti, laboratoriohoitaja, operaattori, puhelinasentaja, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, palomies, röntgenkuvaaja, viestittäjien valvoja, atk-kirjoittaja, laboratorioapulainen, lämmittäjä, talonmies-lämmittäjä, vanhempi vahtimestari, varastomies, korjausmies, ompelija, vahtimestari, valokuvalaborantti, varastomestari, apuhoitaja, apu- ja vartiomies, lennonvarmennussähköttäjä, satamavalvoja, siivoustyönohjaaja, pesijä, vaatevaraston hoitaja, keittäjä, siivooja, kylvettäjä, osastoavustaja, sairaala-apulainen, viestittäjä ja ruokala-apulainen;

7) Valtiovarainministeriön hallinnonala:

Tullilaitoksen aluehallinto: tullimestari, tullipäällysmies, ylietsivä, luovutusvalvoja, ylitullivartija, tullivartija ja tullivalvoja;

Rakennushallitus: autonkuljettaja;

Piirirakennustoimistot: konemestari, koneenhoitaja, alikonemestari, puutarhuri, korjausmies, laitosmies, lämmittäjä, huoltomies, yövartija, apumies, emäntä ja siivooja;

8)Opetusministeriön hallinnonala:

Helsingin yliopisto: konservaattori, teknikko, valokuvausteknikko, kenttämestari, konemestari, laboratoriomestari, laboratorioteknikko, metsätyömestari, asentaja, keskusvarastonhoitaja, koneenhoitaja, apulaiskonservaattori, mekaanikko, museoavustaja, preparaattori, puutarhuri, talonmies-lämmittäjä, tutkimusapulainen, vahtimestari, vanhempi vahtimestari, kursori, laborantti, lämmittäjä, pedelli, valokuvaaja, laboratorioapulainen, emäntä, hammashoitaja, nuorempi vahtimestari, teknillinen avustaja, eläintenhoitaja, astianpesijä, siivooja ja vaatteiden vartija;

Jyväskylän yliopisto: laboratorioteknikko, miesten käsityönohjaaja, asentaja, laitosmies, vanhempi vahtimestari, puutarhuri, talonmies-lämmittäjä, preparaattori, vahtimestari, laboratorioapulainen ja siivooja;

Oulun yliopisto: osastonhoitaja, teknikko, valokuvausteknikko, hammasteknikko, laboratorioteknikko, osaston hammashoitaja, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja, mekaanikko, miesten käsityönohjaaja, apulaiskonservaattori, laborantti, preparaattori, puutarhuri, vanhempi vahtimestari, vahtimestari, huoltomies, kartanpiirtäjä, laboratorioapulainen, hammashoitaja, tutkimusapulainen, eläintenhoitaja, sähköteknikko, välinehoitaja, varastoapulainen ja välinehuoltoapulainen;

Joensuun yliopisto: teknikko, ylipuutarhuri, kenttämestari, koneenhoitaja, laboratoriomestari, laboratorioteknikko, käsityönohjaaja, puutarhuri, vahtimestari ja laborantti;

Kuopion yliopisto: ylipuutarhuri, laboratorioteknikko, kenttämestari, laboratoriohoitaja, laboratoriomestari, röntgenhoitaja, vanhempi vahtimestari, hammashoitaja, preparaattori, laborantti, laboratorioapulainen, vahtimestari ja välinehuoltoapulainen;

Turun yliopisto: opetuskätilö, osastonhoitaja, teknikko, konservaattori, ylipuutarhuri, hammasteknikko, erikoissairaanhoitaja, laboratoriomestari, kenttämestari, mekaanikko, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, ylivahtimestari, konemestari, käsityönohjaaja, preparaattori, vahtimestari, valokuvaaja, hammashoitaja, laborantti, laitosmies, puutarhuri, talonmies-lämmittäjä, laboratorioapulainen, tutkimusapulainen, astianpesijä, eläintallinhoitaja, eläintenhoitaja, siivooja, siivoustoimen ohjaaja, välinehuoltoapulainen ja ompelija;

Tampereen yliopisto: laboratorionhoitaja, laboratorioteknikko, koneenhoitaja, vahtimestari, mekaanikko, vanhempi vahtimestari, preparaattori, talonmies-lämmittäjä, talonmies, tutkimusapulainen, laborantti, laitosmies, emäntä, eläintenhoitaja ja siivooja;

Lapin korkeakoulu: laboratoriomestari;

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu: röntgenhoitaja, laborantti, instrumenttihoitaja, rehumestari, tutkimusapulainen, preparaattori ja vahtimestari;

Teknillinen korkeakoulu: ylivahtimestari, vanhempi vahtimestari, laboratorion mekaanikko, mekaanikko, preparaattori, laboratorion preparaattori, vahtimestari, laborantti, laboratorioapulainen ja teknillinen avustaja;

Tampereen teknillinen korkeakoulu: ylivahtimestari ja vahtimestari;

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu: laboratorioteknikko, laboratoriomestari, laboratoriomekaanikko ja vahtimestari;

Helsingin kauppakorkeakoulu: konemestari, ylivahtimestari, vahtimestari, laboratorioapulainen ja siivooja;

Svenska handelshögskolan: konemestari, laboratoriomestari, vahtimestari ja siivooja;

Turun kauppakorkeakoulu: vahtimestari;

Vaasan korkeakoulu: vahtimestari ja kartanpiirtäjä;

Åbo Akademi: laboratorioteknikko, laboratoriomestari, ylivahtimestari, mekaanikko, kartanpiirtäjä, preparaattori, vahtimestari, laborantti, laboratorioapulainen ja siivooja;

Valtion harjoittelukoulut: laboratoriomestari, talonmies-lämmittäjä, vanhempi vahtimestari, vahtimestari, emäntä ja siivooja;

Taideteollinen korkeakoulu: työmestari, ylivahtimestari, mekaanikko ja vahtimestari;

Sibelius-Akatemia: vahtimestari;

Eräät valtion oppilaitokset: vahtimestari, nuorempi vahtimestari ja siivooja;

Heinolan kurssikeskus: emäntä, laitosmies, vahtimestari, apuemäntä ja siivooja;

Kuulovammaisten ja näkövammaisten koulut: lääkintävoimistelija, emäntä, laitosmies, talonmies-lämmittäjä, lastenhoitaja, hoitoapulainen ja laitosapulainen;

Valtion erityiskoulut: osastonhoitaja, kuntoutusohjaaja, erikoislääkintävoimistelija, lääkintävoimistelija, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, vapaa-ajanohjaaja, emäntä, laitosmies, talonmies-lämmittäjä, hoitaja, yövartija, keittäjä, hoitoapulainen, keittiöapulainen, laitosapulainen, pesijä ja tuntiavustaja;

Ammattikoulujen opettajaopistot: vanhempi vahtimestari ja vahtimestari;

Valtion hotelli- ja ravintola-alan oppilaitokset: vahtimestari ja oppilasasuntolan hoitaja;

Valtion maatalousoppilaitokset: ylipuutarhuri, lämmittäjä, vahtimestari, laitosmies, asuntolanhoitaja ja oppilasasuntolan hoitaja;

Valtion keskusammattikoulut: keskusvarastonhoitaja, lämmittäjä, vahtimestari, oppilasasuntolan hoitaja, oppilaskodin valvoja ja pesulanhoitaja;

Kuulovammaisten ja näkövammaisten ammattikoulut: oppilasohjaaja, sairaanhoitaja, emäntä, keskusvarastonhoitaja, oppilasasuntolan valvoja, asuntolanhoitaja ja oppilasasuntolan hoitaja;

Valtion erityisammattikoulut: sosiaalihuoltaja, sairaanhoitaja, ohjaaja, emännöitsijä, talonmies-lämmittäjä, apulaisemäntä, hoitaja, lämmittäjä, vahtimestari-autonkuljettaja, laitosapulainen ja yövartija;

Valtion metsäopetus: laboratoriomekaanikko, vahtimestari ja siivooja;

Valtion merenkulkualan oppilaitokset: vahtimestari ja oppilasasuntolan hoitaja;

Valtion teknilliset oppilaitokset: laboratorioteknikko, kutomamestari, laboratoriomestari, kemian laboratorion preparaattori, laboratoriomekaanikko, mekaanikko, koneenhoitaja, vahtimestari, vanhempi vahtimestari, laboratorioapulainen, nuorempi vahtimestari ja siivooja;

Valtion kotitalousoppilaitokset: lastenhoitaja ja siivooja;

Valtion kotiteollisuusoppilaitokset: laboratoriomestari, työpajamestari, vahtimestari ja emäntä;

Terveydenhuoltoalan oppilaitokset: osastonhoitaja, sairaanhoitaja, apumies, emäntä, vahtimestari, korjausmies, koneenhoitaja, sairaala-apulainen, liinavaatevarastonhoitajatar, nuorempi vahtimestari, vahtimestarin apulainen, keittiöapulainen, ompelija, pesijä, siivooja ja välinehuoltoapulainen;

Valtionarkisto: siivooja;

Maakunta-arkistot: arkistomestari;

Museovirasto: museonvalvoja, lämmittäjä, siivooja-vartija ja yövartija;

Elokuvien tarkastus: elokuvakoneenhoitaja ja koneenhoitaja;

9) Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala:

Valtion maatalouskemian laitos: siivooja;

Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitos: siivooja;

Valtion maitotalouden tutkimuslaitos: mestari;

V a l t i o n m a a t a l o u s t e k n o l o g i a n t u t k i m u s l a i t o s : vanhempi mekaanikko, mekaanikko, korjausmies, laitosmies ja siivooja;

Vesihallinnon piirihallinto: keskusvarastonhoitaja;

Metsähallituksen metsät: henkilöautonkuljettaja;

Metsäntutkimuslaitos: siivooja;

Valtion eläinlääketieteellinen laitos: laboratoriomestari, vahtimestari, vahtimestari-autonkuljettaja, siivoustyön ohjaaja, tallimies, siivooja ja välinehuoltoapulainen;

10) Liikenneministeriön hallinnonala:

Tie- ja vesirakennushallinto: kartoittaja, laborantti, autonkuljettaja ja laboratorioapulainen;

Vesitiet: sulkumestari, sillanhoitaja ja kanavanhoitaja;

Ilmailuhallinto: lentoaseman päällikkö, lennonjohtaja, viestintäpäällikkö, asematasomestari, palomestari, huoltomestari, asematasovalvoja, huoltomekaanikko, viestiohjaaja, lennonneuvoja ja viestivalvoja;

Ilmatieteen laitos: viestiohjaaja, radiosähköttäjä, laboratoriomestari, sääteknikko, tutkimusapulainen, vahtimestari ja puhelinkeskuksen hoitaja;

Rautatiehallitus: autonasentaja, virastomestari, autonkuljettaja ja ylisiivooja;

Valtionrautateiden piirihallinto: asemamestari, liikenneohjaaja, ylikonduktööri, toimistosihteeri, veturinkuljettaja, liikennemestari, sähkoasentaja, asetinlaitemies, autonasentaja, konduktööri, vahtimestari, koneenhoitaja, toimistovirkailija, autonkuljettaja, junamies, trukinkuljettaja, vaihdemies, vaununtarkastaja, huoltomies, puhelunvälittäjä, veturinlämmittäjä, liikennevirkailija, vaunumies, asemamies, käteisvarastonhoitaja, tallimies, makuuvaununhoitaja, siivooja ja vaununsiivooja;

Työaikalakia ei kuitenkaan sovelleta niihin edellä mainittuihin valtionrautateiden piirihallinnon virkamiehiin, veturinkuljettajaa ja telexiä hoitavaa virkamiestä lukuunottamatta, jotka työskentelevät rautatiepiirien, konepajojen, varastojen, sähköasennuskeskuksen tai terveydenhoitoalueiden toimistoissa tai rautatiealueiden, liikennealueiden, varikoiden, sähköalueiden tai rata-alueiden päälliköiden toimistoissa tai terveydenhuoltokeskuksissa taikka hallintopalveluyksiköissä, kuitenkin siten, että rautatiehallitus voi erityistapauksissa määrätä sovellettavaksi työaikalain mukaista työaikaa kun on kyse kuljetusten ohjaustehtävistä tai vastaavista, jotka edellyttävät työaikalain mukaisen työajan noudattamista.

Posti- ja telelaitoksen piiri- ja paikallishallinto sekä erityisyksiköt: radiosähköttäjä, työterveyshoitaja, kassanhoitaja, autonasentaja, televirkailija, jaostosihteeri, postivirkailija, ylivirastomestari, konemestari, varastomestari, ylipostimies, postiautonkuljettaja, teleautonkuljettaja, televälittäjä, virastomestari, autonkuljettaja, postipalveluautonhoitaja, vahtimestari, postimies, varastoapulainen, atk-kirjoittaja, radiomestari, toimistovirkailija, postiapulainen, teleapulainen, autonsiivooja, postinkantaja, posti- ja telelaitoksen postiasemanhoitajien, postinjakajien ja postipalveluautonhoitajien palvelussuhteen ehtoja koskevan virkaehtosopimuksen liitteen A 8 §:ssä tarkoitettu postiaseman I hoitaja ja siivooja.

Työaikalakia ei kuitenkaan sovelleta niihin edellä mainittuihin posti- ja telelaitoksen piiri- ja paikallishallinnon virkamiehiin, jotka työskentelevät piirikonttoreissa, konttoreiden kanslioissa, telealuekonttoreissa, teletoimistojen toimistoissa, pääviestiasemien toimistoissa tai posti- ja telehallituksen erikseen määräämissä erityisyksiköissä.

11) Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala:

Merenkulkulaitos: majakkateknikko, yliasentaja, radio- ja majakkateknikko, majakkamestari, radiomajakkamestari, asemapäivystäjä, varastomestari, sähköasentaja ja asentaja;

Valtion teknillinen tutkimuskeskus: laboratoriomestari, apulaistarkastaja, piirustaja, laboratorioteknikko, ylivahtimestari, laborantti, mekaanikko, talonmies-vahtimestari, lämmittäjä, valokuvaaja, laboratorioapulainen, valvoja ja siivooja;

12) Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala:

Tapaturmavirasto: siivooja;

Sosiaalihallitus: siivooja;

Valtion koulukodit: sosiaalihuoltaja, erikoissairaanhoitaja, ohjaaja, alikonemestari, emännöitsijä, talonmies-lämmittäjä, hoitaja ja yövartija;

Valtion päihdehuoltolat: osastonhoitaja, osastonhoitajatar, erikoissairaanhoitaja, alikonemestari, esimies, sairaanhoitaja, sairaanhoitajatar, laboratorion hoitaja, toimintaterapeutti, työnjohtaja, emännöitsijä, emäntä, lastenhoitaja, työnohjaaja, siivoustyönohjaaja, apulaisemäntä, laitosmies, sairaala-apulainen ja valvoja;

Valtion sairaalat: mielisairaalan osastonhoitajatar, osastonhoitaja, osastonhoitajatar, apulaisosastonhoitaja, konemestari, alikonemestari, erikoissairaanhoitaja, huoltohoitajatar, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, yliemäntä, hoitajatar, hoitaja, lääkintävoimistelija, huoltomekaanikko, keskusvarastonhoitaja, koneenhoitaja, kätilö, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, työnjohtaja, työnjohtajatar, työnohjaaja, emäntä, maataloustyönohjaaja, mielisairaanhoitaja, puutarhuri, liikunnanohjaaja, korjausmies, liinavaatevarastonhoitajatar, lämmittäjä, siivoustöiden ohjaaja, apuhoitaja, apumies, autonkuljettaja, lastenhoitaja, siivoustyönohjaaja, vahtimestari, emännän apulainen, nuorempi vahtimestari, pesunjohtajatar, yövartija, vahtimestarin apulainen, keittäjä, käsityönohjaaja, osastoavustaja, tutkimusapulainen, varastonhoitaja, keittiöapulainen, kylvettäjä, leipoja, liinavaatevarastoapulainen, ompelija, pesijä, sairaala-apulainen, tarjoilija, varastoapulainen, välinehuoltoapulainen ja eläintenhoitaja;

Kansanterveyslaitos: apulaistutkija, farmaseutti, laboratoriomestari, laboratorioteknikko, työterveyshoitaja, mekaanikko, työnjohtaja, asentaja, varastonhoitaja, tutkimusapulainen, vahtimestari, laboratorioapulainen ja siivooja;

Säteilyturvakeskus: laboratoriomestari, laboratorionhoitaja, vahtimestari, tutkimusapulainen ja laboratorioapulainen;

3 §

Mitä työaikalaissa on säädetty sen 3 §:n 2 momentissa tarkoitetusta työntekijästä, on jäljempänä mainituin poikkeuksin sovellettava seuraavassa luettelossa mainittuihin virkamiehiin:

1) Oikeusministeriön hallinnonala:

Vankeinhoitolaitos: ylifaktori, konepäällikko, varastopäällikkö, ylityönjohtaja, faktori, työnjohtaja, työsiirtolan päällikkö ja työsiirtolan apulaispäällikkö;

2) Sisäasiainministeriön hallinnonala:

Poliisitoimi: komisario, ja rikoskomisario, joka pääasiallisesti osallistuu kenttätyöhön;

3) Puolustusministeriön hallinnonala:

Puolustusvoimat: palopäällikkö, rakennusmestari, konepäällikko, yliemäntä, laboratorioteknikko, palomestari, laboratoriomestari, varastonhoitaja ja työnjohtaja;

4) Valtiovarainministeriön hallinnonala:

Piirirakennustoimistot: konemestari;

5) Opetusministeriön hallinnonala:

Helsingin yliopisto: ylipuutarhuri, ylivahtimestari ja työesimies;

Jyväskylän yliopisto: laboratoriomestari ja ylivahtimestari;

Oulun yliopisto: laboratoriomestari, ylivahtimestari ja ylipuutarhuri;

Tampereen yliopisto: laboratoriomestari ja ylivahtimestari;

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu: laboratoriomestari, konemestari ja ylivahtimestari;

Teknillinen korkeakoulu: laboratoriomestari, laboratorioteknikko, konepäällikkö ja harjoitusmestari;

Tampereen teknillinen korkeakoulu: laboratorioteknikko ja laboratoriomestari;

Taideteollinen korkeakoulu: laboratoriomestari;

Sibelius-Akatemia: ylivahtimestari;

Valtion teknilliset oppilaitokset: laboratoriomestari ja kutomamestari;

Terveydenhuoltoalan oppilaitokset: oppilaskodin johtaja ja oppilaskodin johtajatar;

6) Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala:

Valtion maatalousoppilaitokset: ylipuutarhuri;

V a l t i o n m a a t a l o u s t e k n o l o g i a n tutkimuslaitos: työnjohtaja ja kenttämestari;

Vesihallinnon piirihallinto: vanhempi rakennusmestari, rakennusmestari ja korjaamon esimies;

Metsähallituksen metsät: konetarkastaja ja varastomestari;

7) Liikenneministeriön hallinnonala:

Tie- ja vesirakennuslaitoksen piirihallinto: rakennusmestari, tiemestari, työnjohtaja ja varastonhoitaja;

Ilmailuhallinto: tarkastaja ja sähköteknikko;

Ilmatieteen laitos: elektroniteknikko;

Rautatiehallitus: liikenteen ohjaajana toimiva virkamies;

Valtionrautateiden piirihallinto: asemapäällikkö, rakennusmestari, yliteknikko, apulaisasemapäällikkö, teknikko, järjestelymestari, työnjohtaja, ajomestari, vaunumestari, yliasentaja, konemestari, kuormausmestari, opastinesimies, puutarhuri, vaihdemiesten esimies, varastomestari, huoltomestari, polttoainetyönjohtaja ja rataesimies.

Työaikalakia ei kuitenkaan sovelleta niihin edellä mainittuihin valtionrautateiden virkamiehiin, jotka työskentelevat rautatiepiirien, konepajojen, varastojen, sähköasennuskeskuksen tai terveydenhuoltoalueiden toimistoissa taikka rautatiealueiden, liikennealueiden, varikoiden, sähköalueiden tai rata-alueiden päälliköiden toimistoissa tai terveydenhuoltokeskuksissa taikka hallintopalveluyksiköissa, kuitenkin siten, että rautatiehallitus voi erityistapauksissa määrätä sovellettavaksi työaikalain mukaista työaikaa, kun on kyse kuljetusten ohjaustehtävistä, työnjohtotehtävistä tai vastaavista, jotka edellyttävät työaikalain mukaisen työajan noudattamista.

Posti-ja telelaitoksen piiri-ja paikallishallinto sekä erityisyksiköt: liikennetarkastaja, osastosihteeri, yliteknikko, autonkuljettajien esimies, postimiesten esimies, autovarikon esimies, viestijohtaja, konttoriesimies, pääkassanhoitaja, teleasiainhoitaja, televalvoja, toimistonhoitaja, varastoesimies, osastoesimies, teknikko, toimistosihteeri ja puhelinmestari.

Työaikalakia ei kuitenkaan sovelleta niihin edellä mainittuihin posti- ja telelaitoksen piiri- ja paikallishallinnon virkamiehiin, jotka työskentelevät piirikonttoreissa, konttoreiden kanslioissa, telealuekonttoreissa, teletoimistojen toimistoissa, pääviestiasemien toimistoissa tai posti- ja telehallituksen erikseen määräämissä erityisyksiköissä.

8) Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala:

Valtion sairaalat: apulaisylihoitaja, konepäällikkö, yöylihoitaja ja yöylihoitajatar.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.