431/1986

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1986

Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan lasten päivähoidosta 16 päivänä maaliskuuta 1973 annetun asetuksen (239/73) 14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 7 päivänä elokuuta 1981 annetussa asetuksessa (574/81),

muutetaan 6 §:n 2, 3, 5 ja 6 momentti;

näistä 6 momentti sellaisena kuin se on 17 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa asetuksessa (550/83), sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, uusi 6 momentti, jolloin muutettu 6 momentti siirtyy 7 momentiksi, seuraavasti:

6 §

Yhdessä ryhmässä hoidettavia lapsia saa olla, milloin lapset ovat:

1) 3-6-vuotiaita, enintään 20; ja

2) alle 3-vuotiaita, enintään 12, kuitenkin siten, että ryhmän enimmäismäärää vähennetään yhdellä lapsella jokaista alle 1-vuotiasta lasta kohden.

Ryhmässä, jossa hoidetaan ainoastaan erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, saa ryhmän suuruus olla enintään puolet 2 momentissa säädetyistä määristä. Jos erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa oleva lapsi sijoitetaan 2 momentissa tarkoitettuun ryhmään, vähennetään ryhmän enimmäismäärää yhdellä lapsella jokaista erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevaa lasta kohden.


Jos 3-6-vuotiaiden lasten ryhmään sijoitetaan muun ikäisiä lapsia, vähennetään ryhmän enimmäismäärää yhdellä lapsella jokaista alle kolmivuotiasta lasta kohden. Näin muodostetussa ryhmässä voi alle kaksivuotiaita olla kuitenkin enintään kaksi.

Kunta voi poiketa 2 momentin 1 kohdassa ja 4 momentissa tarkoitetusta yhdessä ryhmässä hoidettavien lasten enimmäismäärästä ryhmässä, jossa lasten poissaolot muun syyn kuin sairauden vuoksi ovat jatkuvasti huomattavan suuria. Edellytyksenä on kuitenkin, että päiväkodissa on ryhmään sijoitettavien lasten ikään nähden hoidolle ja kasvatukselle sopivat toimitilat ja toimintavälineet sekä tehtävään soveltuva ja riittävä henkilökunta. Ryhmän koko ei saa kuitenkaan ylittää enimmäismäärää useammalla kuin kahdella lapsella.

Jokaisessa 2-6 momentissa tarkoitetussa lapsiryhmässä tulee lasten hoidosta ja kasvatuksesta vastaavana olla ryhmän koko toiminta-ajan säännöllisesti vähintään yksi sellainen henkilö, jolla on säädetty kelpoisuus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1986.

Heinäkuun 31 päivänä 1986 voimassa olevien lääninhallituksen myöntämien poikkeusten mukaiset yli 3-vuotiaiden lasten hoitopaikat voidaan pysyttää heinäkuun 31 päivään 1990 saakka.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.