64/1986

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1986

Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta säädetään tässä laissa. Kuntien ympäristönsuojelun tehtävistä ja niiden hoidosta on lisäksi voimassa, mitä niistä muualla laissa on erikseen säädetty.

2 §
Lääninhallituksen tehtävät

Kuntien ympäristönsuojelua läänissä ohjaa ja valvoo lääninhallitus ympäristöministeriön alaisena.

3 §
Kunnan tehtävät

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö.

4 §
Kunnanhallituksen tehtävät

Ympäristönsuojelun yleissuunnittelua ja toimia ympäristönsuojelun huomioon ottamiseksi kunnan toiminnassa johtaa kunnanhallitus.

2 luku

Ympäristönsuojelulautakunta

5 §
Kunnan ympäristönsuojelulautakunta

Ympäristönsuojelutehtävien hoitamista varten kunnassa on ympäristönsuojelulautakunta.

Jos kunnan henkikirjoitettu asukasluku on alle 3 000, kunnanvaltuusto voi päättää, että ympäristönsuojelulautakunnan tehtävät hoitaa muu lautakunta tai kunnanhallitus. Tällöin muuhun lautakuntaan tai kunnanhallitukseen sovelletaan ympäristönsuojelua koskevissa asioissa, mitä ympäristönsuojelulautakunnasta on säädetty.

Ympäristönsuojelulautakuntaan taikka 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa muuhun lautakuntaan tai kunnanhallitukseen voidaan asettaa jaosto tai jaostoja. Jaoston ratkaistaviksi voidaan antaa muitakin kuin kunnallislain (953/76) 61 §:n 1 momentissa ja 71 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vähemmän tärkeitä asioita.

6 §
Ympäristönsuojelulautakunnan tehtävät

Ympäristönsuojelulautakunnan tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa:

1) huolehtia ilmansuojelulaissa (67/82), jätehuoltolaissa (673/78), vesilaissa (264/61) sekä muissa laeissa sen hoidettaviksi säädetyistä tehtävistä;

2) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä;

3) huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista;

4) osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen;

5) antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista kunnan muille viranomaisille;

6) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa;

7) edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä

8) suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.

7 §
Viranhaltijat

Ympäristönsuojelun tehtävien hoitamista varten voi kunnan palveluksessa olla yksi tai useampi viranhaltija. Virka voidaan perustaa päävirkana tai sivuvirkana taikka tehtävät yhdistää kunnan muuhun virkaan. Virka voidaan perustaa myös yhdistelmävirkana tai se voi olla useamman kunnan yhteinen.

Ympäristönsuojelun ammatillisella henkilöstöllä, jonka palkkaukseen suoritetaan valtionosuutta, tulee olla tehtävän edellyttämä ympäristöministeriön hyväksymä pätevyys.

3 luku

Valtionosuus ja suunnittelu

8 §
Suunnittelu- ja valtionosuuslain soveltaminen

Kunnalle suoritetaan valtionosuutta ympäristönsuojelutehtävien hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa (677/82), jäljempänä suunnittelu- ja valtionosuuslaki, on säädetty, jollei jäljempänä tai muussa laissa toisin säädetä.

Mitä 1 momentissa tarkoitetussa laissa on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollosta, koskee soveltuvin osin ympäristönsuojelua.

9 §
Poikkeukset suunnittelu- ja valtionosuuslaista

Suunnittelu- ja valtionosuuslain säännöksistä poiketaan seuraavasti:

1) suunnittelu- ja valtionosuuslain 3 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 2 momentin, 4 §:n, 5 §:n 1 ja 2 kohdan, 6 §:n, 7 §:n 2 momentin, 8 §:n 1 kohdan, 13-15 §:n, 17 §:n 2, 3 ja 6 kohdan, 18 §:n 1 kohdan, 19, 21-24 ja 27 §:n sekä 31 §:n 1 ja 3 momentin säännöksiä ei sovelleta;

2) valtioneuvosto hyväksyy vuosittain hallituksen valtion tulo- ja menoarviota koskevan esityksen antamisen yhteydessä valtakunnallisen suunnitelman ympäristönsuojelun järjestämisestä hyväksymisvuotta seuraavan viiden kalenterivuoden aikana (valtakunnallinen suunnitelma). Valtakunnallisen suunnitelman valmistelee ympäristöministeriö ja lääninhallitukset avustavat ympäristöministeriötä valmistelussa;

3) lääninhallitusten on lähetettävä ympäristöministeriölle tiedoksi suunnittelu- ja valtionosuuslain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetut yhteenvedot; sekä

4) sosiaali- ja terveysministeriön on ennen suunnittelu- ja valtionosuuslain 28 §:ssä tarkoitettujen kaavojen vahvistamista hankittava ympäristöministeriön lausunto.

4 luku

Erinäiset säännökset

10 §
Yhteistyövelvoite

Kunnan viranomaisten on ympäristönsuojelua koskevissa asioissa oltava keskenään tarpeellisessa yhteistyössä.

Jos kunnan viranomaisen käsiteltävänä olevalla asialla on olennainen merkitys ympäristönsuojelun kannalta, ympäristönsuojelulautakunnalle on pyrittävä varaamaan tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.

11 §
Oikeus saada tietoja

Ympäristönsuojelulautakunnalla on oikeus saada kunnan ja valtion viranomaisilta lautakunnan tehtävien hoidon kannalta tarpeellisia tietoja, jollei salassapitovelvollisuutta koskevista säännöksistä muuta johdu.

12 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

5 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

13 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

14 §
Siirtymäsäännökset

Ympäristönsuojelulautakunnalle ilmansuojelulain ja jätehuoltolain nojalla kuuluvat tehtävät voidaan hoitaa tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti vuoden 1988 loppuun.

Henkilö, joka on ennen tämän lain voimaantuloa valittu kunnan ympäristönsuojeluhallinnon virkaan, on edelleen kelpoinen vastaavaan virkaan.

Tämän lain 9 §:n ja suunnittelu- ja valtionosuuslain 2 luvun säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuosia 1987-1991 koskevaa ympäristönsuojelun valtakunnallista suunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä sekä toteuttamissuunnitelmia laadittaessa ja vahvistettaessa.

15 §
Vuotta 1986 koskevat järjestelyt

Siitä poiketen, mitä suunnittelu- ja valtionosuuslain 17 §:n 10 kohdassa on säädetty, tässä laissa tarkoitettuun toimintaan suoritetaan valtionosuuden ennakko vuodelle 1986 hakemuksen perusteella siten kuin kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain (35/73) 18 §:n 3 momentissa on säädetty.

Siitä poiketen, mitä suunnittelu- ja valtionosuuslain 17 §:n 9 kohdassa on säädetty, tässä laissa tarkoitettuun toimintaan suoritettava valtionosuus vuodelle 1986 määräytyy kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaisesti.

Valtionosuus uusista viroista aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan vuonna 1986 valtion tulo- ja menoarviossa määrätyissä rajoissa.

Hallituksen esitys 196/85
Laki- ja talousvaliok. miet. 14/85
Suuren valiok. miet. 211 ja 211 a/85

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.