1133/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 6 b §, 10 §:n 2 ja 3 momentti, 13 §:n 1 momentti ja 17 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 6 b § 16 päivänä tammikuuta 1981 annetussa asetuksessa (30/81), 10 §:n 2 momentti ja 13 §:n 1 momentti 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa asetuksessa (548/74), 10 §:n 3 momentti 21 päivänä toukokuuta 1976 annetussa asetuksessa (415/76) ja 17 §:n 2 momentti 12 päivänä marraskuuta 1976 annetussa asetuksessa (889/76), sekä

lisätään 13 a §:ään, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 ja 31 päivänä tammikuuta 1985 annetuissa asetuksissa (941/72 ja 108/85), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

6 b §

Sovellettaessa maatalousyrittäjien eläkelain 6 b §:n 1 momentin toista virkettä katsotaan yhden hehtaarin peltoa vastaavan metsämaata, joka tuottaa vuodessa 17 kuutiometriä puuta. Metsämaa voi kuitenkin sanotuin tavoin korvata peltoa mainitussa momentissa tarkoitetulla 1 ja 2 vyöhykkeellä ja Ahvenanmaan maakunnassa enintään yhden hehtaarin ja muilla vyöhykkeillä enintään kaksi hehtaaria.

10 §

Sukupolvenvaihdoseläkettä koskeva hakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jona se on annettu tai postitse saapunut sen kunnan maatalouslautakunnalle, missä luovutettava viljelmä sijaitsee. Eläkehakemus voidaan edellä mainituin vaikutuksin jättää myös sen maatalouspiirin maataloustoimistoon, jonka toimialueella luovutettava viljelmä sijaitsee taikka maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai sen valtuuttamalle asiamiehelle.

Jos hakemus on toimitettu maataloustoimistolle, eläkelaitokselle tai sen asiamiehelle, tulee se viivytyksettä siirtää asianomaiselle maatalouslautakunnalle. Maatalouslautakunnan on toimitettava hakemusasiakirjat lausuntoineen sukupolvenvaihdoseläkkeen saamisen edellytyksistä asianomaiselle maataloustoimistolle.


13 §

Vakuutusmaksuja ei peritä siitä eläkkeen osasta, joka on maksettava sairausvakuutusrahastolle, eikä sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosasta. Muusta osasta eläkettä voidaan periä vakuutusmaksuja ilman eläkkeensaajan suostumusta enintään kolmannes kulloinkin maksettavan eläkkeen määrästä. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske kertasuorituksena maksettavaa eläkettä.


13 a §

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle työkykynsä palautumisesta ja yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen saaja ryhtymisestään ansiotyöhön.


17 §

Maksupäivät ovat 3 momentissa säädetyin poikkeuksin helmikuun ja elokuun viimeinen päivä, jos maatalousyrittäjälle vahvistettu työtulo on kalenterivuoden alkaessa suurempi kuin 2 200 markkaa, tai toukokuun viimeinen päivä, jos mainittu työtulo on kalenterivuoden alkaessa enintään sanottu markkamäärä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Tämän asetuksen 17 §:n 2 momentissa säädetty markkamäärä vastaa vuodelle 1970 vahvistettua palkkaindeksilukua.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.