1131/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen 6 §:n 2 momentti ja 7 §,

sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 2 momentti 14 päivänä huhtikuuta 1978 annetussa asetuksessa (277/78) ja 7 § 17 päivänä kesäkuuta 1976 annetussa asetuksessa (513/76), sekä

lisätään 14 a §:ään, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 ja 31 päivänä tammikuuta 1985 annetuissa asetuksissa (940/72 ja 107/85), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

6 §

Vakuutusvuosien lukumäärästä vähennetään luku 1/264 jokaiselta sellaiselta päivältä, jolta vakuutettu on 1 momentin mukaan huomioon otettavana aikana saanut eläkelain 7 §:n 1 momentin toiseksi viimeisessä lauseessa tarkoitettua työttömyysturvalain mukaista ansioon suhteutettua päivärahaa.

7 §

Jos työnantaja on laiminlyönyt hänelle eläkelain 10 §:n 1 momentin mukaan kuuluvan velvollisuuden suorittaa vakuutusmaksu, työeläkekassalla on oikeus periä sille suorituksen viivästymisen ajalta mainitun pykälän 4 momentin mukaisen korkoprosentin mukaan laskettu vuotuinen korko.

14 a §

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle työkykynsä palautumisesta ja yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen saaja ryhtymisestään ansiotyöhön.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.