1119/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (36/73) 1 §:n 3 kohta ja 6 ja 7 § sekä

lisätään lakiin uusi 2 b ja 7 a § sekä 5 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Lasten päivähoidolla tarkoitetaan tässä laissa:


3) leikkitoimintaa tätä tarkoitusta varten varatussa paikassa.

2 b §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetussa lasten päivähoidossa olevalle lapselle kunnan on järjestettävä hoitopaikassa tarpeellinen ravinto, jollei leikkitoiminnassa sen luonteesta muuta johdu. Tämä ei kuitenkaan koske kliinisiä ravintovalmisteita tai niihin verrattavia tuotteita, jotka korvataan sairausvakuutuslain (364/63) nojalla, eikä myöskään ravintoaineiden kustantamista järjestettäessä perhepäivähoitoa saman perheen lapsille heidän omassa kodissaan.

5 §

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan perhepäiväkodissa hoitaa viidentenä lapsena sellaista oppivelvollisuusikäistä lasta, joka ennen koulunkäynnin aloittamista on ollut hoidettavana samassa perhepäiväkodissa. Erityisestä syystä tai olosuhteiden niin vaatiessa voidaan viidentenä lapsena hoitaa muutakin koulunkäynnin aloittanutta lasta.


6 §

Perhepäiväkodin tulee terveydellisiltä ja muiltakin olosuhteiltaan olla lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopiva ja perhepäivähoitajan kykenevä huolehtimaan lapsesta. Perhepäivähoitajalla tulee lisäksi olla riittävä koulutus tai kokemus lasten hoito- ja kasvatustehtävän hoitamiseen.

7 §

Leikkitoiminnan järjestämisestä antaa ohjeet sosiaalihallitus.

7 a §

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen kuntoutuksen yhteensovittamiseksi laaditaan lapselle kuntoutussuunnitelma yhteistyössä lapsen vanhempien ja tarpeen mukaan kunnan muun sosiaalihuollon, terveydenhuollon sekä koulutoimen kanssa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 182/85
Sosiaalivaliok. miet. 22/85
Suuren valiok. miet. 196/85

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.