1117/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/48) 6 §:n 5 momentin ja 46 §:n nojalla, näistä 6 §:n 5 momentti sellaisena kuin seon 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1116/85):

1 §

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, joka saa sotilasvammalain (404/48) mukaista päivärahaa tai elinkorkoa taikka joka on vaihtanut elinkorkonsa sitä vastaavaksi pääomaksi, korvataan sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään lääkärintarkastus, kuntouttaminen, laitoshuolto sekä sosiaalihuoltolain (710/82) 17 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiset kotipalvelut ja kansanterveyslain (66/72) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen koti- tai päiväsairaanhoito.

2 §

Lääkärintarkastuksena korvataan vahingoittuneen tai sairastuneen yleistä terveydentilaa koskeva lääkärintarkastus ja, jos tarkastus antaa aiheen erikoistutkimuksen toimittamiseen tai jos siihen muutoin on olemassa erityinen syy, myös erikoistutkimus. Tarkastusta ja tutkimusta ei ilman erityistä syytä korvata useammin kuin kerran kahdessa vuodessa, ellei niitä toimiteta sotilasvammalain nojalla korvattavan muun lääkärintarkastuksen yhteydessä.

3 §

Kuntouttamisena korvataan sellainen harjoitus ja hoito, joka on tarpeen vahingoittuneen tai sairastuneen henkilön työ- tai toimintakyvyn säilyttämiseksi taikka alentuneen työ- tai toimintakyvyn palauttamiseksi.

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 30 prosenttia, korvataan laitoskuntoutus enintään neljän viikon ajalta vuodessa. Sama oikeus kuntoutukseen on vahingoittuneella tai sairastuneella, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, jos kuntoutuksen tarve johtuu korvatusta vammasta tai sairaudesta.

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, korvataan laitoskuntoutus muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa enintään kolemn viikon ajalta vuodessa. Ensimmäisenä vuonna tämän asetuksen voimaantultua kuntoutus korvataan niille, joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 25 prosenttia, toisena vuonna niille, joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 15 prosenttia ja neljäntenä vuonna niille, joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia. Vahingoittuneella tai sairastuneella on tämän jälkeen oikeus kuntoutukseen uudelleen neljän vuoden välein.

Laitoskuntoutus voidaan korvata 2 ja 3 momentissa tarkoitettua pitemmältäkin ajalta, jos erityiset lääketieteelliset syyt sitä edellyttävät.

4 §

Laitoshuolto korvataan vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka huoltamista kotona ei vamman tai sairauden aiheuttaman terveydentilan pitkällisen heikentymisen takia voida pitää kohtuullisena.

Laitoshuoltona pidetään:

1) hoitoa erityisessä laitoksessa;

2) sosiaalihuoltolain 24 §:ssä tarkoitettua laitoshuoltoa; sekä

3) kunnan tai kuntainliiton järjestämää ympärivuorokautista hoitoa sairaansijalla siltä osin kuin siitä erikseen säädettyjen perusteiden mukaan voitaisiin periä maksu potilaan maksukyvyn mukaan.

5 §

Lääkärintarkastuksen, kuntouttamisen ja laitoshuollon korvaamisen edellytyksenä on lisäksi:

1) että lääkärintarkastus, jollei sitä suoriteta sotilasvammalain nojalla korvattavan muun lääkärintarkastuksen yhteydessä tai paikallisen lääkärin luona, toimitetaan tapaturmaviraston osoittaman lääkärin luona tai tapaturmaviraston osoittamassa sairaalassa;

2) että kuntouttaminen annetaan lääninhallituksen hyväksymässä sairaanhoitolaitoksessa tai lääkärin valvonnan alaisessa muussa laitoksessa; tai

3) että laitoshuolto annetaan kansanterveyslaissa, kunnallisista yleissairaaloista annetussa laissa (561/65), yliopistollisista keskussairaaloista annetussa laissa (244/81), mielisairaslaissa (187/52), tuberkuloosilaissa (355/60) tai sosiaalihuoltolain 24 §:ssä tarkoitetussa taikka lääninhallituksen erikseen sitä varten hyväksymässä laitoksessa.

6 §

Enintään kymmenen vuorokautta kestävä poissaolo sotilasvammalain nojalla korvattavan sairaala- tai laitoshoidon aikana katsotaan sotilasvammalakia sovellettaessa laitosajaksi.

Jos korvauksen saajan vähintään kolme kuukautta kestänyt sairaala- tai laitoshoito jatkuu kymmentä päivää pitemmän poissaolon jälkeen uudelleen enne kuin kolme kuukautta on kulunut edellisen hoidon päättymisestä, katsotaan uuden hoitoajan olevan edellisen hoidon jatkoa sotilasvammalain 9 §:n mukaista päivärahan tai elinkoron korotusta ja sotilasvammalain 10 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista päivärahan tai elinkoron lisäysosaa maksettaessa.

7 §

Laitoskuntoutuksen ja laitoshuollon korvaaminen muun kuin kunnan tai kuntainliiton järjestämän laitoshuollon osalta voidaan lopettaa:

1) jos vahingoittunut tai sairastunut jättää noudattamatta laitoksen johtajan tai lääkärin antamia kuntouttamista tai laitoshuoltoa koskevia määräyksiä; tai

2) jos havaitaan, ettei kuntouttamista voida asianomaiselle tuloksellisesti antaa.

8 §

Sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:n 1 momentissa tarkoitetut kotipalvelut korvataan kunnalle tai kuntainliitolle tässä pykälässä säädettyjen perusteiden mukaan.

Kodinhoitajan tai kotiavustajan antamat kotipalvelut korvataan sotilasvammalain 6 a §:ssä tarkoitettujen keskimääräisten kustannusten mukaan siten, että suoritteina pidetään tehtyjä työtunteja.

Tukipalveluina korvataan sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen (887/83) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu kunnan tai kuntainliiton päättämä palvelun laatuun tai laajuuteen nähden kohtuullinen maksu kaksinkertaisena.

Kotipalveluina korvattava kotona tapahtuva hoito ja huolenpito korvataan siitä kunnalle tai kuntainliitolle aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan.

9 §

Koti- ja päiväsairaanhoito sekä terveydenhuollon erityislakien nojalla vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 30 prosenttia, avohoitona järjestetty lääkinnällinen kuntoutus korvataan kunnalle ja kuntainliitolle sotilasvammalain 6 a §:n mukaisesti.

10 §

Yleistä terveydentilaa koskevan lääkärintarkastuksen samoin kuin erikoistutkimuksen korvaamista on kirjallisesti haettava etukäteen tapaturmavirastolta, jollei niitä voida toimittaa sotilasvammalain nojalla korvattaman muun lääkärintarkastuksen yhteydessä tai paikallisen lääkärin luona.

Laitoskuntoutuksen ja muun kuin kunnan ja kuntainliiton järjestämän laitoshuollon korvaamista on haettava kirjallisesti etukäteen tapaturmavirastolta, Kunnan ja kuntainliiton tulee viipymättä ilmoittaa tapaturmavirastolle vahingoittuneelle tai sairastuneelle järjestämästään sotilasvammalain nojalla korvattavasta laitoshuollosta.

Tapaturmavirasto voi määrätä vahingoittuneen tai sairastuneen toimittamaan 1 ja 2 momentissa mainitun hakemuksen tueksi lääkärinlausunnon ja muutakin tarpeellista selvitystä.

11 §

Edellä 10 §:n 3 momentissa mainitun selvityksen hankkimisesta aiheutuneet kustannukset korvaa tapaturmavirasto.

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle korvataan myös lääkärintarkastuksesta, kuntouttamisesta ja laitoshuollosta johtuvat matkakustannukset samoin kuin sotilasvammalain nojalla korvattavasta muustakin sairaanhoidosta aiheutuneet matkakustannukset.

12 §

Jollei 1 §:ssä tarkoitettujen etujen korvaamisessa voida noudattaa muun viranomaisen vahvistamia maksuperusteita, tapaturmaviraston tulee ennalta sopia sellaisista perusteista.

13 §

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa tapaturmavirasto.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivän tammikuuta 1986.

Tällä asetuksella kumotaan sotilasvammalain 6 §:n 3 momentissa säädetyn sairaanhoidon korvaamisesta 1 päivänä lokakuuta 1971 annettu asetus (698/71) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.