1090/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Asetus luopumiseläkeasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetun luopumiseläkeasetuksen (258/74) 1 § ja 5 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § osittain muutettuna 4 päivänä tammikuuta 1980 annetulla asetuksella (7/80) ja 5 §:n 3 momentti 21 päivänä toukokuuta 1976 annetussa asetuksessa (416/76), sekä

muutetaan 1 a §, 3 §, 5 §:n 1 momentti ja 2 momentin johdantokappale, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 7 §, 9 §, 12 §, 18 §:n 1 momentti ja 19 §,

sellaisina kuin niistä ovat, 1 a § 30 päivänä joulukuuta 1980 annetussa asetuksessa (1038/80), 3 § muutettuna 13 päivänä toukokuuta 1977 annetulla asetuksella (387/77) sekä mainituilla 4 päivänä tammikuuta 1980 ja 30 päivänä joulukuuta 1980 annetuilla asetuksilla, 12 § mainitussa 21 päivänä toukokuuta 1976 annetussa asetuksessa ja 18 §:n 1 momentti 22 päivänä lokakuuta 1982 annetussa asetuksessa (760/82) ja 19 § mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1980 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

1 a §

Sovellettaessa luopumiseläkelain 1 a §:n 1 momentin toista virkettä katsotaan yhden hehtaarin peltoa vastaavan metsämaata, joka tuottaa vuodessa 17 kuutiometriä puuta. Metsämaa voi kuitenkin sanotuin tavoin korvata peltoa mainitussa momentissa tarkoitetulla 1 ja 2 vyöhykkeellä ja Ahvenanmaan maakunnassa enintään yhden hehtaarin ja muilla vyöhykkeillä enintään kaksi hehtaaria.

3 §

Jos maatila tai sen pellot luovutetaan luopumiseläkelain 6 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetulle henkilölle, on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, että luovutettavat alueet sijaitsevat olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti siihen maatilaan nähden, jonka lisäalueeksi ne on tarkoitettu.

5 §

Luopumiseläkettä haetaan lomakkeella, jonka kaavan vahvistaa maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Eläkehakemukseen on eläkelaitoksen määräämien ja muiden ehkä tarvittavien selvitysten ohella liitettävä:


6 §

Luopumiseläkettä koskeva hakemus on toimitettava sen kunnan maatalouslautakunnalle, missä luopumistoimenpiteiden kohteena oleva maatila sijaitsee. Eläkehakemuksen katsotaan tulleen luopumiseläkelaissa säädetyssä ajassa vireille myös silloin, kun se on mainitussa ajassa annettu tai postitse saapunut sen maatalouspiirin maataloustoimistoon, jonka toimialueella luopumistoimenpiteiden kohteena oleva maatila sijaitsee, taikka maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai sen valtuuttamalle asiamiehelle. Jos hakemus on toimitettu maataloustoimistolle, eläkelaitokselle tai sen asiamiehelle, tulee se viivytyksettä siirtää asianomaiselle maatalouslautakunnalle.

Maatalouslautakunnan on toimitettava hakemusasiakirjat lausuntoineen luopumiseläkkeen saamisen edellytyksistä asianomaiselle maataloustoimistolle.


7 §

Jos luopuminen käsittää useampia luopumistoimenpiteitä, luetaan eläkkeen hakemiselle luopumiseläkelaissa säädetty vuoden määräaika siitä ajankohdasta, jona toimenpiteistä ensimmäinen on suoritettu.

9 §

Jos eläkkeen hakija omistaa luopumiseläkelain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun osuuden maatilasta, on hänen ennen eläkepäätöksen antamista toimitettava maatalousyrittäjien eläkelaitokselle selvitys, että hän on luovuttanut sanotun osuuden. Milloin eläkettä on haettu ehdollisena, on sanottu selvitys toimitettava maatalousyrittäjien eläkelaitokselle luopumiseläkelain 18 §:ssä tarkoitetussa kuuden kuukauden määräajassa uhalla, että eläkepäätös muuten raukeaa.

12 §

Jos luopumiseläke on myönnetty luopumiseläkelain 17 §:n mukaisesti ehdollisena pitäen perusteena metsityssitoumusta, on luopujan saadakseen eläkkeen toimitettava maatalousyrittäjien eläkelaitokselle luopumiseläkelain 18 §:ssä tarkoitetussa kuuden kuukauden määräajassa uusi metsityssitoumus tai ilmoitus aikaisemmin annetun sitoumuksen noudattamisesta.

Luopumiseläkkeen saamisen perusteena oleva luovutuskirja, metsityssitoumus tai niiden virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös taikka 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus katsotaan toimitetuksi luopumiseläkelain 17 §:n 1 momentin mukaisesti eläkelaitokselle myös silloin, kun se on toimitettu sanotussa määräajassa asianomaiselle maatalouslautakunnalle tai maataloustoimistolle.

18 §

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden joulukuun 15 päivänä luopumiseläkelain 22 §:n 2 momentissa tarkoitetun ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö vahvistaa mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun luopumiseläkkeistä aiheutuneiden kustannusten määrän edelliseltä kalenterivuodelta. Samalla ministeriö tarkistaa ennakon eriä vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta, jos vahvistetun ennakon määrä poikkeaisi vähintään kaksi prosenttia viimeksi mainitussa lainkohdassa tarkoitetusta valtion suoritettavaksi arvioidusta määrästä. Lisäksi tarkistetaan marras- ja joulukuulta suoritettavaa ennakkoa viimeistään lokakuun 15 päivänä, jos vahvistetun tai, milloin ennakkoa on tarkistettu, tarkistetun ennakon määrä poikkeaisi vähintään yhden prosentin valtion suoritettavaksi arvioidusta määrästä.


19 §

Luopumiseläkelain 15 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin maataloustoimistojen ja maatilahallituksen lausuntoihin ei saa hakea muutosta, milloin kysymys on muusta lausunnosta kuin sanotun lain 1 §:n 2 momentissa, 1 a §:ssä, 6 §:ssä, 6 a §:ssä, 6 b §:ssä tai 7 §:n 2 momentissa mainituista seikoista annetusta kielteisestä lausunnosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1985.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo Yläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.