954/1985

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1985

Valuuttalaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Maan ulkomaisen maksukyvyn ja rahatalouden vakaan kehityksen turvaamiseksi sekä kansantaloutta uhkaavan vakavan häiriön torjumiseksi on valuuttatoimien luvanvaraisuudesta, maksuvälineiden, arvopapereiden ja saamistodisteiden maastaviennistä ja maahantuonnista sekä valuutan hankintatavasta ja kotiuttamisvelvollisuudesta samoin kuin tietojenantovelvollisuudesta voimassa, mitä tässä laissa säädetään.

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) Suomessa asuvalla sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka kotipaikka on Suomessa, sekä Suomessa sijaitsevaa ulkomaista sivuliikettä samoin kuin muuta valtioneuvoston Suomessa asuvaksi määrittelemää oikeushenkilöä;

2) ulkomailla asuvalla sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka kotipaikka ei ole Suomessa, sekä ulkomailla sijaitsevaa suomalaista sivuliikettä samoin kuin muuta valtioneuvoston ulkomailla asuvaksi määrittelemää oikeushenkilöä;

3) valuuttatoimilla toimia, jotka muuttavat tai saattavat muuttaa Suomessa asuvan omistuksessa tai hallussa olevien ulkomaisten maksuvälineiden, arvopapereiden tai ulkomailla asuvalta olevien saamisten määrää tai laatua, ja niitä Suomessa asuvan ja ulkomailla asuvan välisiä toimia, jotka muuttavat tai saattavat muuttaa Suomessa asuvan varojen tai velkojen määrää tai laatua;

4) juoksevilla valuuttatoimilla ulkomaankauppaan liittyviä valuuttatoimia, jotka eivät koske luoton antamista ulkomailla asuvalle tai luoton ottamista ulkomailla asuvalta, sekä pääomanliikkeiden korkoihin, osinkoihin ja muihin vastaaviin pääomankorvauksiin liittyviä valuuttatoimia ja muita niihin rinnastettavia valuuttatoimia;

5) pääomanliikkeillä muita kuin juoksevia valuuttatoimia;

6) maksuvälineillä seteleitä, maksuliikkeessä yleisesti käytettyjä metallirahoja, pankkivekseleitä, shekkejä ja muita niihin rinnastettavia maksuosoituksia sekä ulkomaisilla maksuvälineillä maksuvälineitä, jotka ovat ulkomaan rahan määräisiä tai sisältävät oikeuden maksuun ulkomaan rahana;

7) arvopapereilla osakkeita ja osuustodistuksia sekä obligaatioita, debentuureja ja muita joukkovelkakirjoja sekä näiden väliaikaistodistuksia, osakeanti-, osinko- ja korkokuponkeja, talonkeja ja sijoitusrahaston osuuksia sekä muita niihin rinnastettavia asiakirjoja ja ulkomaisilla arvopapereilla arvopapereita, jotka ovat ulkomailla asuvan liikkeeseen laskemia tai asetettu maksettaviksi ulkomaan rahana; sekä

8) saamistodisteilla velkakirjoja, vekseleitä, talletustodistuksia, pankkikirjoja sekä muita niihin rinnastettavia sitoumusasiakirjoja.

Suomen Pankki antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet 1 momentissa olevien määritelmien sisällöstä.

3 §

Maan ulkomaisen maksukyvyn ja rahatalouden vakaan kehityksen turvaamiseksi valtioneuvosto voi määrätä:

1) että maksuvälineiden, arvopapereiden ja saamistodisteiden maastavienti on sallittu vain Suomen Pankin luvalla;

2) että Suomessa asuva on velvollinen luovuttamaan tai siirtämään omistamansa tai hallussaan olevat ulkomaiset maksuvälineet ja ulkomailla olevat Suomen rahan määräiset maksuvälineet sekä saamiset ulkomailla olevalta rahalaitokselta ja ulkomailla asuvalta muista saamisista saadut suoritukset Suomen Pankille tai sen määräämälle, valintansa mukaan joko Suomen rahana tai kotiutettavana ulkomaisena rahalajina hyvitettävää täyttä korvausta vastaan siten kuin Suomen Pankki tarkemmin määrää (kotiuttamisvelvollisuus) ja että Suomen Pankilla on oikeus myöntää lupa poiketa kotiuttamisvelvollisuudesta ja kotiuttamistavasta;

3) että pääomanliikkeet ovat sallittuja vain Suomen Pankin luvalla; sekä

4) että valuuttatoimen aiheen toteamiseksi taikka Suomen solmimien kahden- tai monenvälisten maksusopimusten toteuttamiseksi Suomen Pankki voi määrätä juoksevat valuuttatoimet luvanvaraisiksi.

4 §

Kansantaloutta uhkaavan vakavan häiriön torjumiseksi valtioneuvosto voi lisäksi määräajaksi määrätä:

1) että juoksevat valuuttatoimet ovat sallittuja vain Suomen Pankin luvalla;

2) että Suomessa asuva on velvollinen luovuttamaan tai siirtämään omistamansa tai hallussaan olevat ulkomaiset maksuvälineet, ulkomaiset arvopaperit sekä saamiset ulkomailla asuvalta Suomen Pankille tai sen määräämälle yksinomaan Suomen rahana suoritettavaa korvausta vastaan ja että Suomen Pankilla on oikeus myöntää lupa poiketa kotiuttamisvelvollisuudesta; sekä

3) että maksuvälineiden, arvopapereiden ja saamistodisteiden maahantuonti on sallittu vain Suomen Pankin luvalla.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa mainitussa tilanteessa noudatetaan sitä kurssia, jota Suomen Pankki luovutushetkellä valuutanvaihdossaan yleisesti soveltaa.

5 §

Antaessaan tässä laissa tarkoitetun luvan Suomen Pankilla on oikeus liittää siihen ehtoja. Suomen Pankki voi määrätä pääomanliikkeen suorittamisen ehdoksi myös talletuksen tekemisen tai maksun suorittamisen Suomen Pankille. Tällainen maksu voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.

6 §

Jokaisen on vaadittaessa annettava Suomen Pankille tai valtioneuvoston määräämille muille viranomaisille kaikki ne ilmoitukset, selvitykset ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten tai lupien ehtojen noudattamisen valvomiseksi taikka tilastollisia tarkoituksia varten.

7 §

Suomen Pankilla on oikeus antaa valtion viranomaisille Suomen Pankkia koskevien salassapitosäännösten estämättä kaikki ne ilmoitukset, selvitykset ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi.

8 §

Valtioneuvoston tämän lain nojalla antama päätös on viipymättä ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle, jonka on saatettava se eduskunnan tietoon heti tai, jollei eduskunta ole koolla, niin pian kuin se on kokoontunut. Päätös on kumottava, jos eduskunta niin päättää.

9 §

Suomen Pankilla on oikeus Suomen säädöskokoelmassa julkaistavalla päätöksellä antaa tarkemmat määräykset 3 ja 4 §:ssä tarkoitetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta. Suomen Pankilla on myös oikeus Suomen säädöskokoelmassa julkaistavalla päätöksellä määrätä tavasta, jolla valuuttatoimiin liittyvä valuutanhankinta suoritetaan, ottaen huomioon, mitä oikeudesta harjoittaa valuutanvaihtoa annetussa laissa (909/72) on säädetty.

10 §

Milloin joku on toiminut tämän lain säännösten tai sen nojalla annettujen määräysten tai annettujen lupien ehtojen vastaisesti, Suomen Pankki voi velvoittaa asianomaisen sakon uhalla saattamaan asiantilan määräajassa säännösten, määräysten tai ehtojen mukaiseksi.

Suomen Pankin päätökseen, jolla uhkasakko on määrätty maksettavaksi, saadaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.

11 §

Käsiteltäessä tämän lain mukaisia hallintoasioita Suomen Pankissa noudatetaan, mitä hallintomenettelylaissa (598/82) on säädetty.

12 §

Sitä, joka jättää noudattamatta tai muulla tavoin rikkoo tai yrittää rikkoa tämän lain säännöksiä taikka sen nojalla annettuja määräyksiä tai lupien ehtoja, rangaistaan eräitä valtuuslakeja vastaan tehtyjen rikosten rankaisemisesta annetun lain (305/58) mukaan. Muutoinkin on mainitun lain säännöksiä sovellettava tämän lain alaan kuuluviin asioihin.

13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986 ja on voimassa vuoden 1990 loppuun, jolloin myös sen nojalla annetut määräykset lakkaavat olemasta voimassa.

Valuuttalain täytäntöönpanosta 29 päivänä joulukuuta 1972 annetun valtioneuvoston päätöksen (911/72) nojalla toistaiseksi voimassa olemaan myönnetyt Suomen Pankin luvat muuttuvat tämän lain voimaan tultua tämän lain mukaisiksi luviksi.

Tämän lain voimaan tullessa Suomessa sijaitsevalle ulkomaiselle sivuliikkelle sekä ulkomailla sijaitsevalle suomalaiselle sivuliikkelle on haettava Suomen Pankilta kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta tämän lain mukainen lupa.

Hallituksen esitys 157/85
Pankkivaliok. miet. 6/85
Suuren valiok. miet. 168/85

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.