941/1985

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1985

Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 13 ja 19 § sekä 20 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 13 § ja 20 §:n 3 momentti 24 päivänä marraskuuta 1983 annetussa laissa (861/83), näin kuuluviksi:

13 §

Verovelvollisella on oikeus metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat suorittamansa menot jäljempänä mainituin edellytyksin:

1) metsänhoitomaksu;

2) korvaukset metsätaloussuunnitelmasta suunnitelman laatijalle;

3) vähintään kuitupuun mitat täyttävää puustoa kasvavaan metsään, jossa on suoritettu tarpeelliset kasvatushakkuut, levitettyjen ravinteiden ja maanparannusaineiden hankintamenot (metsän kasvatuslannoite);

4) ennestään ojitetun suon tai soistuneen kankaan täydennysojituksesta tai ojaverkoston perkauksesta aiheutuneet menot (metsäojituksen kunnostus); sekä

5) 30 prosenttia pääasiassa metsätalouden kuljetuksiin kautta vuoden autolla liikennöitäviksi tarkoitettujen metsäteiden (metsäautotie) rakentamisesta aiheutuneista menoista.

Valtiolla ei ole oikeutta erikseen vähentää muita 1 momentissa mainittuja menoja kuin suorittamansa metsänhoitomaksu.

Metsätaloussuunnitelmasta suunnitelman laatijalle maksetun korvauksen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että suunnitelma on laadittu keskusmetsälautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti ja että piirimetsälautakunta on sen hyväksynyt. Metsän kasvatuslannoitteiden hankintamenon sekä metsäojituksen kunnostuksesta aiheutuneiden menojen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että lannoittamista ja metsäojituksen kunnostusta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ottaen huomioon kasvupaikka, puuston metsänhoidollinen tila ja ympäristövaikutukset ja että toimenpide on toteutettu keskusmetsälautakunnan antamien ohjeiden ja keskus- tai piirimetsälautakunnan ennen työhön ryhtymistä hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Metsäautotien rakentamisesta aiheutuneiden menojen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että toimenpide on toteutettu keskusmetsälautakunnan antamien ohjeiden ja keskus- tai piirimetsälautakunnan ennen työhön ryhtymistä hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Edellä 1 momentin 2-5 kohdassa tarkoitetut menot vähennetään hankkeen valmistumisvuonna. Jos metsätalouden puhtaasta tulosta vähennettävien menojen yhteismäärä ylittää 14, 15 ja 15 a §:n mukaisten veronhuojennusten jälkeen lasketun metsän puhtaan tuoton, ylimenevä osa otetaan huomioon seuraavana verovuonna metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähennettävänä menona.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja menoja ei oteta huomioon arvioitaessa 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tavallisia hoito- ja hallintokustannuksia ja poistoja.

19 §

Jos omistusoikeus maatilaan on vuoden 1967 jälkeen siirtynyt perintönä, lahjana, testamentilla tai muulla vastikkeettomalla saannolla uudelle omistajalle, on tällä oikeus tehdä rakennusten, koneiden, kaluston ja laitteiden sekä 10 §:ssä tarkoitettujen hyödykkeiden hankinta- ja perusparannusmenoista samat poistot sekä 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista menoista samat vähennykset kuin edellinen omistaja olisi saanut tehdä.

20 §

Keskusmetsälautakunnan tai piirimetsälautakunnan on toimitettava verovelvolliselle ja veroviranomaiselle lausunto 13 §:n 1 momentin 2-5 kohdassa tarkoitettujen menojen määristä ja niiden vähennyskelpoisuuden edellytyksistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1986 toimitettavassa verotuksessa.

Ennen tämän lain voimaantuloa valmistuneiden metsäautoteiden rakentamismenon poisto-oikeuteen sovelletaan 13 §:ää sellaisena, kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1967 annetussa laissa (543/67).

Hallituksen esitys 121/85
Valtiovarainvaliok. miet. 57/85
Suuren valiok. miet. 135/85

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.