919/1985

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1985

Laki asunto-olojen kehittämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Perustavoitteet

Asunto-olojen kehittämisen tavoitteena on turvata jokaiselle Suomessa vakinaisesti asuvalle mahdollisuus kohtuulliseen asumiseen niin,

1) että kullakin ruokakunnalla on käytettävissään asunto, jonka huoneluku ja pinta-ala vastaavat ruokakunnan kokoa sekä sen jäsenten henkilökohtaisia tarpeita;

2) että asunnot ovat rakenteeltaan ja varusteiltaan tarkoituksenmukaisia, terveellisiä ja toimivia sekä asuinrakennukset ympäristöönsä sopeutuvia; sekä

3) että asumismenot ovat kohtuulliset suhteessa ruokakunnan kokoon ja käytettävissä oleviin tuloihin sekä muihin välttämättömiin kulutusmenoihin.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä puutteellisesti asuvan, pienituloisen ja vähävaraisen väestön sekä nuorten ja lapsiperheiden asunnonsaannin ja asumistason parantamiseen ja asumismenojen kohtuullisuuden turvaamiseen sekä alueiden samoin kuin väestöryhmien välisten asumistasoerojen vähentämiseen.

2 §
Asuntokanta ja sen käyttö

Kohtuullisen asumistason turvaamiseksi on:

1) luotava riittävä ja eri asumismuotoihin kohdistuvaa tarvetta ja kysyntää vastaava asuntokanta rakentamalla uusia asuntoja, parantamalla olemassa olevien asuntojen laatu- ja varustetasoa sekä vähentämällä asuntojen poistumaa; sekä

2) edistettävä asuntokannan tarkoituksenmukaista käyttöä.

3 §
Valtion tukitoimet

Asunto-olojen kehittämiseksi voidaan myöntää valtion varoista lainoja, korkotukea ja avustuksia, antaa valtion takauksia, myöntää verohelpotuksia, maksaa asumistukea ja asuntosäästöpalkkioita sekä ryhtyä muihin toimenpiteisiin sen mukaan kuin niistä erikseen säädetään tai määrätään.

4 §
Tutkimus- ja kokeilutoiminta

Valtion varoista voidaan asunto-olojen kehittämiseksi myöntää tutkimus-, kokeilu- ja kehittämismäärärahoja asuntojen tuotantoa, korjaustoimintaa, koerakentamista sekä asuntopoliittisia kysymyksiä koskevien sosiaalisten, taloudellisten, teknisten, oikeudellisten ja hallinnollisten tutkimusten ja selvitysten suorittamista sekä niiden tulosten ja vieraskielisen aineiston kääntämistä ja julkaisemista varten.

Vuosittain otetaan valtion tulo- ja menoarvioon tarpeellinen määräraha tutkimus-, kokeilu- ja kehittämismäärärahoja varten. Ympäristöministeriön tulee vahvistaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämismäärärahan käyttösuunnitelma.

5 §
Kunnan tehtävät

Kunnan on luotava alueellaan yleiset edellytykset asunto-olojen kehittämiselle.

Kunnan on huolehdittava siitä, että toimenpiteet asunto-olojen kehittämiseksi suunnataan erityisesti asunnottomien ja puutteellisesti asuvien asumisolojen parantamiseen. Kunnan tulee kehittää asunto-oloja alueellaan siten, että sellaiselle asunnottomaksi joutuneelle kunnan jäsenelle, joka ei ilman kohtuuttomia vaikeuksia kykene asuntoa omatoimisesti hankkimaan, voidaan järjestää kohtuulliset asumisolot.

6 §
Kunnan asunto-ohjelma

Kunnanvaltuuston on kunnallislain (953/76) 13 §:ssä tarkoitetun kuntasuunnitelman osana hyväksyttävä ja määräajoin tarkistettava asunto-ohjelma. Tarkemmat ohjeet asunto-ohjelman laatimisesta antaa asuntohallitus.

7 §
Lääninhallituksen tehtävät

Lääninhallituksen on seurattava alueensa kuntien toimintaa asunto-olojen kehittämiseksi ja ohjattava sitä niin, että läänin eri kuntien suunnitelmat ja toimenpiteet soveltuvat yhteen. Lääninhallituksen on lisäksi annettava ympäristöministeriölle ja asuntohallitukselle lausuntoja läänin ja sen kuntien asuntotoimen ja asunto-olojen kehittämisestä sekä muutoinkin ylläpidettävä keskushallinnon ja kuntien välistä yhteyttä.

8 §
Asunto-olojen kehittämisohjelma

Valtioneuvoston on joka toinen vuosi tulo- ja menoarvioesityksen valmistelun yhteydessä vahvistettava asunto-olojen kehittämisohjelma seuraaviksi viideksi vuodeksi. Asunto-olojen kehittämisohjelman valmistelee ympäristöministeriö.

Asunto-olojen kehittämisohjelman tulee sisältää:

1) selvitys asunto-oloista ja niissä tapahtuneesta kehityksestä;

2) asuntokantaa ja sen kunnostamista, asuntokannan käyttöä ja asuntotuotantoa koskevat tavoitteet;

3) toimintaperiaatteet puutteellisen asumisen ja asunnottomuuden poistamiseksi;

4) tukitoimenpiteiden määräytymisperusteina käytettävät asumismeno-osuuksien tavoitteet;

5) tukitoimenpiteiden alueellisen suuntaamisen sekä keskinäisen painotuksen periaatteet;

6) asuntotutkimusta sekä kehittämistoimintaa ja koerakentamista koskevat tavoitteet; sekä

7) suunnitelma valtion tukitoimenpiteistä tässä momentissa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi ottaen huomioon näistä aiheutuva valtiontalouden kokonaisrasitus sekä valtiontalouden ja kansantalouden voimavarat.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Asunto-olojen valtakunnallinen kehittämisohjelma on laadittava ensimmäisen kerran vuosiksi 1987-1991.

Hallituksen esitys 50/85
Toisen lakivaliok. miet. 2/85
Suuren valiok. miet. 112/85

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.