904/1985

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1985

Laki kirjanpitolain 38 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain (655/73) 38 §:n 2 momentti sekä

lisätään 38 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

38 §

Jos kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) laiminlyö kokonaan tai osaksi liiketapahtumien kirjaamisen tai tilinpäätöksen laatimisen,

2) merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai

3) hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa

ja siten olennaisesti vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan taloudellisesta tuloksesta tai taloudellisesta asemasta, hänet on tuomittava kirjanpitorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Joka muutoin rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä on, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, tuomittava kirjanpitorikkomuksesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Hallituksen esitys 23/85
Lakivaliok. miet. 7/85
Suuren valiok. miet. 123/85

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Lindblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.