876/1985

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1985

Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain 12-14 § ja 19 §:n 2 ja 4 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa (318/79), näin kuuluviksi:

12 §

Veronalaisesta perintöosuudesta saavat vähentää:

1) perinnönjättäjän puoliso 37 500 markkaa;

2) sellainen perinnönjättäjän lapsi tai ottolapsi tahi näiden rintaperillinen, joka verovelvollisuuden alkaessa ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta, 7 500 markkaa sekä sen lisäksi 1 500 markkaa jokaiselta täydeltä vuodelta, jonka hän on alle kahdeksantoista vuoden iän;

3) sellainen perinnönjättäjän lapsi tai ottolapsi tahi näiden rintaperillinen, joka sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuneen pysyvän haitan tähden on ansiotyöhön kykenemätön, edellisessä kohdassa mainittujen määrien lisäksi 15 000 markkaa;

4) vähintään viimeiset kymmenen vuotta ennen perinnönjättäjän kuolemaa hänen palveluksessaan ollut ja häntä hoitanut henkilö 7 500 markkaa; sekä

5) perinnönjättäjän puoliso ja perinnönjättäjän lapsi tai ottolapsi tahi näiden rintaperillinen, milloin jäämistöön sisältyy perinnönjättäjän kotiin kuuluneita huone- ja talouskaluja, vaatteita sekä muuta asuntoirtaimistoa, tällaisen omaisuuden osalta sen arvon, enintään kuitenkin 15 000 markkaa perintöosuutta kohti.

13 §

Kun perintöosuus tai sen 12 §:n mukaan laskettu jäännös ei nouse 15 000 markkaan, se on verosta vapaa.

14 §

Perintöveroa maksetaan:

I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan osuuden arvo mk Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla mk Vero-% yli menevästä osasta mk
15 000- 37 500 200 6
37 500- 75 000 1 550 8
75 000- 150 000 4 550 10
150 000- 300 000 12 050 11
300 000- 450 000 28 550 12
450 000- 750 000 46 550 12,5
750 000-1 050 000 84 050 13
1 050 000-2 100 000 123 050 13,5
2 100 000- 264 800 14

II veroluokassa asteikon mukainen vero kaksinkertaisena; ja

III veroluokassa asteikon mukainen vero kolminkertaisena.

19 §

Lahjaveroa ei suoriteta:


2) huone- ja talouskaluista, vaatteista sekä muusta asuntoirtaimistosta, joka on tarkoitettu lahjansaajan tai hänen perheensä henkilökohtaisesti käytettäväksi, kun lahjan arvo ei ole 15 000 markkaa suurempi;


4) muusta lahjasta, jonka arvo on 15 000 markkaa pienempi, kuitenkin niin, että jos lahjansaaja kahden vuoden kuluessa saa samalta antajalta useita sellaisia lahjoja, näistä on suoritettava veroa, kun niiden yhteinen arvo nousee vähintään mainittuun määrään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986. Sitä sovelletaan niihin tapauksiin, joissa verovelvollisuus alkaa lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 125/85
Valtiovarainvaliok. miet. 43/85
Suuren valiok. miet. 108/85

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.