874/1985

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1985

Asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun yrittäjien eläkeasetuksen (668/69) 10 ja 11 § sekä 17 a §:n 1 ja 3 momentti,

näistä 11 §, sellaisena kuin se on 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa asetuksessa (551/74) ja 17 a §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä tammikuuta 1978 annetussa asetuksessa (88/78), sekä

lisätään 17 a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 27 päivänä tammikuuta 1978 annetulla asetuksella, uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 ja nykyinen 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

10 §

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jolloin se on annettu tai postitse saapunut jollekin yrittäjien eläkelaissa, maatalousyrittäjien eläkelaissa (467/69), työntekijäin eläkelaissa (395/61), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa (134/62) tai eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaissa (662/85) tarkoitetulle eläkelaitokselle tahi eläketurvakeskukselle taikka eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle. Jollei hakija kehotuksen saatuaan eläkelaitoksen määräämässä kohtuullisessa ajassa toimita sille hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä tai jos hakemuksen käsittely on 9 §:n 2 momentin mukaisesti määrätty raukeamaan, katsotaan hakemus kuitenkin tehdyksi vasta silloin, kun eläkelaitokselle on saapunut hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

11 §

Eläkehakemuksen ratkaisee sekä eläkkeen maksamisesta ja eläkkeeseen liittyvistä eläkelaitoksen muista tehtävistä huolehtii, jollei yrittäjä ole yrittäjien eläkelain alaisen viimeisen yrittäjätoimintansa päättyessä ollut työntekijäin eläkelain alaisessa työsuhteessa tai sen jälkeen ollut työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain tai eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain alaisessa työsuhteessa tahi harjoittanut maatalousyrittäjien eläkelain alaista toimintaa taikka jollei työntekijä eläkettä hakiessaan saa maatalousyrittäjien eläkelain mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä tai luopumiseläkelain (16/74) mukaista luopumiseläkettä, se eläkelaitos, jonka piiriin yrittäjä on viimeksi kuulunut yrittäjien eläkelain alaisen toimintansa perusteella. Jos kuitenkin yrittäjälle hänen kuollessaan on maksettu jonkin edellä mainitun lain mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä taikka maatalousyrittäjien eläkelain mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä muusta eläkelaitoksesta, ratkaisee tämä eläkelaitos hänen jälkeensä maksettavaa perhe-eläkettä koskevan hakemuksen ja huolehtii edellä mainituista muista tehtävistä. Muutoin noudatetaan, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 12 §:ssä on säädetty.

17 a §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden joulukuun 15 päivänä yrittäjien eläkelain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion osuuden ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö vahvistaa valtion osuuden lopullisen määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa ennakkoerien määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavan ennakkoerän määrän viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä.


Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta suoritettu valtion osuudeksi arvioitua määrää enemmän, on maksetun ennakon ja arvioidun valtion osuuden määrän erotus palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä noudattaen vastaavasti, mitä 2 momentissa on säädetty.

Edellä 1 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten eläketurvakeskuksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.