871/1985

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1985

Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen 8 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentti, 11 §:n 4 momentti sekä 12 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 1 ja 5 momentti 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa asetuksessa (641/66), 8 §:n 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa asetuksessa (939/72), 8 §:n 4 momentti 15 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (388/83), 11 §:n 4 momentti 7 päivänä marraskuuta 1969 annetussa asetuksessa (669/69) sekä 12 §:n 1 ja 3 momentti 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa asetuksessa (549/74), sekä

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 16 päivänä joulukuuta 1966, 29 päivänä joulukuuta 1972 ja 15 päivänä joulukuuta 1983 annetuilla asetuksilla, uusi 5 momentti, jolloin muutettu 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, sekä 12 a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 29 päivänä joulukuuta 1972 annetulla asetuksella ja 31 päivänä tammikuuta 1985 annetulla asetuksella (106/85), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

8 §

Oikeus vastaiseen eläkkeeseen sellaisen työsuhteen perusteella, jonka päättyessä työntekijällä tai hänen omaisellaan ei ole välittömästi oikeutta eläkkeen saamiseen tai työntekijä ei ole välittömästi siirtynyt työntekijäin eläkelain 4 §:n 2 momentin mukaisesti varhennetulle vanhuuseläkkeelle, toteutetaan muodostamalla tätä etuutta vastaava vapaakirja.

Työntekijäin eläkelain mukaista vähimmäiseläketurvaa vastaavan vapaakirjan perusteella työntekijällä on oikeus sen mukaan kuin vapaakirjan ehdoissa määrätään saada vanhuuseläkettä täytettyään 65 vuotta, tai varhennettua vanhuuseläkettä aikaisintaan 60 vuotta täytettyään, työkyvyttömyyseläkettä työntekijäin eläkelain 4 §:n 3 momentin ja 5 b §:n mukaisesti sekä työttömyyseläkettä työntekijäin eläkelain 4 c §:n mukaisesti, ei kuitenkaan silloin, kun hän saa työntekijäin eläkelain 6 §:n 3 momenttia tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n 1 momenttia soveltaen myönnettyä eläkettä. Jos työntekijä, jolle on muodostunut vapaakirja, solmii työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain tai eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain (662/85) alaisen uuden työsuhteen taikka ryhtyy harjoittamaan maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) tai yrittäjien eläkelain (468/69) alaista yrittäjätoimintaa ja saa sen johdosta, uudelleen vapaakirjaa saamatta, eläkkeen muussa iässä tai muiden ehtojen mukaisesti, muunnetaan vapaakirja näiden ehtojen mukaiseksi. Vastaavasti menetellään, jos tällainen työntekijä saa eläkkeen hänelle myönnetyn vapaaehtoisen jatkovakuutuksen perusteella.


Työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaisten lisäetujen osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä on säätetty edellä 1 ja 2 momentissa. Jos kuitenkin työntekijän viimeiseen työsuhteeseen liittyneissä eläketurvan ehdoissa eläkeikä on ollut alle 65 vuotta ja työsuhde on päättynyt aikaisintaan vuotta ennen eläkeiän täyttämistä, varhennettu vanhuuseläke myönnetään vapaakirjan ehtojen asemesta työsuhteeseen liittyneitä eläketurvan ehtoja soveltaen, jos eläke alkaa vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Työntekijällä on 4 momentin estämättä oikeus saada lisäetuja vastaavan vapaakirjan perusteella vanhuuseläkettä, kun hänelle myönnetään rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain mukainen eläke.

Vapaakirjan ehdot ja sen laskemista varten tarvittavat perusteet vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö eläketurvakeskuksen esityksestä yhteisiksi kaikille eläkelaitoksille.

11 §

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jolloin se on annettu tai postitse saapunut jollekin työntekijäin eläkelaissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa, eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaissa, maatalousyrittäjien eläkelaissa tai yrittäjien eläkelaissa tarkoitetulle eläkelaitokselle tahi eläketurvakeskukselle taikka eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle. Jollei hakija kehotuksen saatuaan eläkelaitoksen määräämässä kohtuullisessa ajassa toimita sille hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä tai jos hakemuksen käsittely on 3 momentin mukaisesti määrätty raukeamaan, katsotaan hakemus tehdyksi kuitenkin vasta silloin, kun eläkelaitokselle on saapunut hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

12 §

Eläkehakemuksen ratkaisee se eläkelaitos, jossa työntekijälle on viimeksi työntekijäin eläkelain alaisen työsuhteen perusteella järjestetty mainitun lain mukaiset vähimmäisehdot täyttävä eläketurva tai, jos on kysymys hautausavustuksesta tai muusta sellaisesta edusta, jota ei edellytetä vähimmäisehdoissa, se eläkelaitos, jossa työntekijälle viimeksi on järjestetty sanotunlaisen edun käsittävä eläketurva. Jos kuitenkin työntekijälle on hänen kuollessaan maksettu työntekijäin eläkelain mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä muusta eläkelaitoksesta, ratkaisee tämä eläkelaitos hänen jälkeensä maksettavaa perhe-eläkettä koskevan hakemuksen. Erikseen säädetään, missä tapauksessa eläkehakemuksen ratkaisee se eläkelaitos, jossa työntekijälle on järjestetty lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukainen eläketurva taikka jolta työntekijä eläkettä hakiessaan saa maatalousyrittäjien eläkelain mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä tai luopumiseläkelain (16/74) mukaista luopumiseläkettä. Eläkelaitos ratkaisee hakemuksen myös siltä osin, kuin kysymyksessä on muussa eläkelaitoksessa järjestetty työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukainen eläketurva, sekä huolehtii koko eläkkeen maksamisesta ja eläkkeeseen liittyvistä eläkelaitoksen muista tehtävistä. Muiden eläkelaitosten kustannettavan eläkeosuuden hyvittämisestä säädetään 16 §:ssä.


Edellä 1 momentissa tarkoitettu eläkelaitos voi, jos työntekijä on viimeisen kysymyksessä olevaan eläkkeeseen oikeuttavan, työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain tai eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain alaisen työsuhteen taikka maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain alaisen yrittäjätoimintansa perusteella kuulunut toisen eläkelaitoksen piiriin, siirtää eläkehakemuksen ratkaisemisen sekä eläkkeeseen liittyvät eläkelaitoksen muut tehtävät viimeksi mainitulle eläkelaitokselle. Samalla tavoin eläkelaitos voi menetellä, jos työntekijä kuuluu toisen eläkelaitoksen piiriin sen työsuhteen tai yrittäjätoiminnan perusteella, johon sovelletaan työntekijäin eläkelain 6 §:n 3 momenttia tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n 1 momenttia. Samoin edellytyksin eläkelaitos voi eläkehakemuksen ratkaistuaan siirtää eläkkeesen liittyvät eläkelaitoksen myöhemmät tehtävät toiselle eläkelaitokselle, joka eri päätöksen perusteella maksaa eläkkeensaajalle työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain, yrittäjien eläkelain tai luopumiseläkelain mukaista eläkettä.


12 a §

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle työkykynsä palautumisesta ja yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen saaja ryhtymisestään ansiotyöhön.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.