778/1985

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1985

Yrityskiinnitysasetus

Oikeusministerin esittelystä säädetään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun yrityskiinnityslain (634/84) nojalla:

1 luku

Kiinnitysmenettely

1 §

Yrityskiinnityksen vahvistamista koskeva hakemus on tehtävä yrityskiinnityslain (634/84) 17 §:n 2 momentissa tarkoitetulla, patentti- ja rekisterihallituksen (rekisteriviranomainen ) vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemuksesta on käytävä ilmi:

1) hakijan ja tämän asiamiehen nimi ja osoite; 2) hakijan vaatimus; ja

3) sen elinkeinonharjoittajan toiminimi ja kaupparekisterinumero, jonka omaisuutta hakemus koskee.

Hakemukseen on liitettävä siinä tarkoitetut panttivelkakirjat.

2 §

Rekisteriviranomainen pitää yrityskiinnitysasioista päiväkirjaa, johon on päivittäin merkittävä vireille tulleet hakemukset niiden saapumisjärjestyksessä sekä tiedot asian käsittelystä.

3 §

Hakemustietoina merkitään päiväkirjaan:

1) saapumispäivä;

2) asianumero;

3) elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuutta hakemus koskee;

4) hakija; ja

5) asian laatu.

Elinkeinonharjoittajasta merkitään kaupparekisterin mukainen toiminimi ja kaupparekisterinumero.

Asian laatu ilmaistaan merkitsemällä, koskeeko hakemus kiinnityksen vahvistamista, kiinnityksen laajentamista, kiinnitysten yhdistämistä, kiinnityksen kuolettamista vai kiinnitysten keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttamista.

4 §

Käsittelytietoina merkitään päiväkirjaan:

1) hakemuksen käsittelyn siirtäminen ja muu välitoimi;

2) asian ratkaiseminen ja ratkaisupäivä;

3) tyytymättömyyden ilmoittaminen ja valituskirjelmän toimittaminen; sekä

4) muu tarpeellinen tieto asian käsittelystä.

5 §

Rekisteriviranomaisen on omasta aloitteestaan hankittava sellaiset yrityskiinnitysasian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot, jotka käyvät ilmi sen hallussa olevista rekistereistä.

6 §

Yrityskiinnitysasiassa kertyneistä asiakirjoista muodostetaan asiakirjavihko.

Asiakirjavihkoon otetaan ratkaisun perusteena käytettyjen asiakirjojen lisäksi jäljennös panttivelkakirjasta ja toimituskirjasta sekä tarvittaessa ratkaisun perustelut. Asiakirjavihkoon otetaan tieto asianosaisen lausumasta ja muusta asiassa esitetystä selvityksestä. Asian käsittelyn siirtämisestä ja päätöksestä, jota ei merkitä yrityskiinnitysrekisteriin, otetaan myös tieto asiakirjavihkoon.

Asiakirjavihkot arkistoidaan elinkeinonharjoittajan rekisterinumeron mukaisessa järjestyksessä.

7 §

Rekisteriviranomaisen päätökseen, jolla hakemus on hylätty, jätetty tutkimatta tai todettu rauenneeksi, on liitettävä sen vahvistaman kaavan mukaiset muutoksenhakuohjeet ja valitusosoitus.

Kun rekisteriviranomaisen päätökseen yrityskiinnitysasiassa haetaan muutosta, sen on lähetettävä jäljennös asiakirjavihkosta ja oma lausuntonsa asiasta hovioikeuteen.

8 §

Korkeimman oikeuden ja hovioikeuden on viipymättä lähetettävä jäljennös yrityskiinnitystä koskevassa muutoksenhakuasiassa antamastaan päätöksestä rekisteriviranomaiselle. Hovioikeuden on myös ilmoitettava, onko sen päätökseen haettu muutosta.

Rekisteriviranomaisen on omasta aloitteestaan otettava käsiteltäväkseen muutoksenhakutuomioistuimen sen uudelleen käsiteltäväksi määräämä asia.

9 §

Virheellisen ratkaisun tai rekisterimerkinnän korjaamisesta taikka muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä aiheutuvien tarpeellisten merkintöjen tekemisessä noudatetaan, mitä yrityskiinnityslain 18 §:ssä on säädetty.

2 luku

Yrityskiinnitysrekisteri

10 §

Yrityskiinnitysrekisteriin merkitään kiinnitystietoja ja muistutustietoja.

11 §

Kiinnitystietoina merkitään rekisteriin 3 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi:

1) panttivelkakirjan antamispäivä, numero, pääoma, korko ja perimiskulut sekä onko velkakirja annettu haltijalle taikka nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen;

2) päivä, josta kiinnitys tuottaa etuoikeuden, sekä samanpäiväisten kiinnitysten keskinäinen etuoikeus;

3) kiinnityksen rajoitusperuste, jos kiinnitys on vahvistettu rajoitettuna;

4) ratkaisu ja ratkaisupäivä;

5) korjaamisasian ratkaisu ja ratkaisupäivä; sekä

6) muutoksenhakutuomioistuimen antama ratkaisu ja sen merkitsemispäivä.

Kiinnitystietoina merkitään rekisteriin myös kiinnitystä koskevat muutokset.

12 §

Muistutustietoina merkitään rekisteriin:

1) korjaamis- tai valitusasian vireilläolo;

2) panttivelkakirjan haltija ja jälkipantin saaja sekä heidän osoitteensa,

3) kiinnitettyyn omaisuuteen kohdistettu ulosmittaus, takavarikko tai myymis- ja hukkaamiskielto taikka elinkeinonharjoittajan omaisuuden hakeminen ja luovuttaminen konkurssiin tai päätös elinkeinonharjoittajan selvitys- tai suoritustilasta sekä näitä tietoja koskevat muutokset;

4) yhteisön purkautuminen tai elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan lopettaminen;

5) julkinen haaste elinkeinonharjoittajan velkojille;

6) kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittajan sulautuminen;

7) yrityskiinnityslain 4 §:n 2 momentissa, 10 §:n 2 tai 3 momentissa taikka 11 §:ssä tarkoitettu ilmoitus; sekä

8) muu tarpeellinen tieto.

Muistutustieto merkitään rekisteriin ilmoituksen nojalla tai viranomaisen omasta aloitteesta.

Kun 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua merkintää on muutettu, rekisteriviranomaisen on ilmoitettava tästä rekisteriin merkitylle aikaisemmalle panttivelkakirjan haltijalle ja jälkipantin saajalle.

13 §

Merkintä sulautumisesta tehdään sekä sulautuvan että vastaanottavan elinkeinonharjoittajan rekisteritietoihin. Merkintä on tehtävä sellaisenkin vastaanottavan elinkeinonharjoittajan kohdalle, jota ei ole aikaisemmin merkitty yrityskiinnitysrekisteriin.

Merkinnät sulautuvan elinkeinonharjoittajan omaisuuteen kohdistuvista voimassa olevista kiinnityksistä ja muistutustiedoista siirretään vastaanottavan elinkeinonharjoittajan rekisteritietoihin.

Kiinnitysten järjestämistä yrityskiinnityslain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettua kiinnityksenhaltijain sopimusta vastaavaksi on haettava noudattaen soveltuvin osin, mitä kiinnitysten keskinäisen etuoikeuden muuttamisesta on säädetty.

14 §

Merkintä 12 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta tehdään 13 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla sen elinkeinonharjoittajan rekisteritietoihin, jonka omaisuutta on luovutettu tai jaettu, ja omaisuutta saaneen elinkeinonharjoittajan rekisteritietoihin.

Merkintä ilmoituksessa tarkoitetusta kiinnityksestä ja sitä koskevista muistutustiedoista siirretään omaisuutta saaneen elinkeinonharjoittajan rekisteritietoihin.

15 §

Rekisteriviranomaisen on omasta aloitteestaan siirrettävä hallussaan olevista rekistereistä yrityskiinnitysrekisteriin sellaiset elinkeinonharjoittajaa koskevat tiedot, jotka on merkittävä yrityskiinnitysrekisteriin tai joiden takia yrityskiinnitys voidaan poistaa rekisteristä.

16 §

Yrityskiinnitys ja sitä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä tekemällä poistamisesta merkintä ja päiväämällä se.

17 §

Yrityskiinnitysrekisteriä pidetään elinkeinonharjoittajan kaupparekisterinumeron mukaisessa järjestyksessä.

3 luku

Toimituskirjat ja todistukset

18 §

Toimituskirjaksi annetaan hakijalle todistus rekisteriin merkitystä asian ratkaisusta tai erillinen päätös.

Toimituskirja on allekirjoitettava.

19 §

Rasitustodistukseen merkitään yrityskiinnitysrekisterin mukaisesti todistuksen antamishetkellä voimassa olevat elinkeinonharjoittajan omaisuuteen kohdistuvat kiinnitykset ja muistutustiedot.

Rasitustodistukseen merkitään myös vireillä olevat hakemukset. Jos elinkeinonharjoittajan omaisuutta ei ole kiinnitetty eikä siihen ole vireillä kiinnityshakemusta, tämän on käytävä ilmi todistuksesta.

Rasitustodistus on päivättävä ja allekirjoitettava.

20 §

Rekisteriviranomainen voi luovuttaa yrityskiinnitysrekisteriin merkittyjä tietoja myös muulla sopivalla tavalla niitä tarvitseville.

21 §

Rekisteriviranomainen voi määrätä panttivelkakirjan haltijan esittämään velkakirjan korjaamisasian ratkaisusta tai muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä tehtäviä merkintöjä varten.

Korjaamisasiassa toimituskirja annetaan ja muut korjaamismerkinnät tehdään maksutta.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

22 §

Rekisteriviranomaisen on pidettävä sen vahvistaman kaavan mukaisia lomakkeita niitä tarvitsevien saatavana maksutta.

Rekisteriviranomaisen on huolehdittava siitä, että lomakkeita on saatavana myös kaupparekisterilain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetuilta paikallisviranomaisilta.

23 §

Haettaessa kiinnityksen vahvistamista rajoitettuna elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan määrättyyn osaan kuuluvaan omaisuuteen hakemuksessa on ilmoitettava:

1) siinä tarkoitetun elinkeinotoiminnan osan kaupparekisteriin merkitty toiminnan laatu tai toimiala ja harjoitettavan toiminnan kuvaus;

2) aputoiminimi tai muu nimi, jolla tämä elinkeinotoiminnan osa yksilöidään yritystoiminnassa; ja

3) perusteet, joilla tähän elinkeinotoiminnan osaan kuuluva omaisuus erotetaan elinkeinonharjoittajan muusta omaisuudesta.

Jos rajoitusperusteena on elinkeinotoiminnan harjoittamisalue, hakemuksesta on käytävä ilmi ne kunnat tai läänit, joissa harjoitettavaa elinkeinotoimintaa kiinnityshakemus koskee.

Rekisteriviranomainen voi tarvittaessa vaatia hakijalta rajoitusperusteen täsmentämiseksi tarpeellisia selvityksiä.

24 §

Mitä tässä asetuksessa säädetään hakemuksesta, koskee soveltuvin osin myös rekisteriviranomaiselle tehtäviä ilmoituksia.

25 §

Yrityskiinnitysrekisterin ja siihen liittyvän päiväkirjan pitämisessä saadaan oikeusministeriön päätöksellä siirtyä käyttämään automaattista tietojenkäsittelyä.

Oikeusministeriö voi päätöksessään määrätä, että tässä asetuksessa tarkoitettuja rasitustodistuksia saavat antaa myös ne paikallisviranomaiset, jotka voivat automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen saada ajan tasalla olevat tiedot yrityskiinnitysrekisteristä.

Oikeusministeriö voi antaa päätöksessään tarkempia määräyksiä rekisterin pitämisestä, rekisteritietojen luovuttamisesta sekä rasitustodistuksista ja niiden allekirjoittamisesta.

26 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa patentti- ja rekisterihallitus.

5 luku

Voimaantulo

27 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Rekisteriviranomainen voi ryhtyä tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimiin jo ennen sen voimaantuloa.

Milloin rekisteriviranomainen on leimaverolain 10 ja 45 §:n muuttamisesta annetun lain (641/84) voimaantulosäännöksessä tarkoitetulla tavalla mitätöinyt korvattavan velkakirjan, johon merkityn sitoumuksen vakuudeksi on myönnetty irtaimistokiinnitys, sen on viipymättä ilmoitettava mitätöimisestä asianomaiselle tuomarille tarpeellisen merkinnän tekemiseksi irtaimistokiinnitysasiain pöytäkirjaan ja kiinnityksestä annettavaan rasitustodistukseen.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.