741/1985

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1985

Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan öljysuojarahastosta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (379/74) 1 ja 5 §, 7 §:n 3 momentti, 8 §, 9 §:n 1 momentti sekä 10 ja 11 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § 7 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (3/83), 5 § osittain muutettuna 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetulla lailla (301/79) ja 11 § viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 11 a § seuraavasti:

1 §

Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetussa laissa (378/74) ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetussa laissa (300/79) tarkoitettujen öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannusten korvaamista varten on valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolella öljysuojarahasto. Rahasto on ympäristöministeriön hoidossa. Rahastosta maksettavista korvauksista päättää jäljempänä mainittu öljysuojarahaston johtokunta.

5 §

Öljysuojarahastosta myönnetään korvauksia öljyvahingoista kärsimään joutuneille sekä korvataan kustannukset ja vahinko, jotka on säädetty korvattaviksi maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 §:n 4 momentissa, 7 §:n 3 momentissa ja 8 §:n 3 momentissa sekä aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n 4 momentissa, 18 §:n 3 momentissa, 19 §:n 3 momentissa ja 19 a §:n 2 momentissa. Mitä edellä tässä momentissa on säädetty, koskee myös Ahvenanmaan maakunnan alueella tapahtunutta öljyvahinkoa.

Torjuntakaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta kunnalle aiheutuneista kustannuksista myönnetään täysi korvaus vahvistetun öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisen öljyvahinkojen torjunnan käyttöasteen perusteella. Kunnalle myönnetään korvaus kuitenkin vain silloin, kun kulloinkin korvattava määrä ylittää 1 000 markkaa.

Niissä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, joissa valtio on oikeutettu korvaukseen öljysuojarahastosta, korvaus myönnetään samoin edellytyksin kuin kunnalle. Valtiolle voidaan myös myöntää korvausta aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetusta torjuntakaluston ja -tarvikkeiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista.

Öljysuojarahastosta voidaan myöntää korvauksia niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat tai ovat aiheutuneet luonnon ja ympäristön saattamisesta ennen öljyvahingon tapahtumista vallinneeseen tilaan, sekä niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 16 §:ssä tarkoitettujen ennaltaehkäisevien vastaanottolaitteiden hankkimisesta.

Korvausta ei suoriteta sille, joka on vahingon aiheuttanut taikka jonka hallussa vahingon tai vahingon vaaran aiheuttanut öljy on vahinkohetkellä ollut taikka jonka toimeksiannosta öljyä on vahingon sattuessa kuljetettu.

7 §

Erityisistä syistä on öljysuojarahaston johtokunnalla oikeus jättää korvaus perimättä.

8 §

Öljysuojarahaston johtokunnassa tulee valtion viranomaisten, kuntien keskusjärjestöjen, luonnon- ja ympäristönsuojelujärjestöjen sekä öljyalan olla edustettuina niin kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

9 §

Vesipiirin vesitoimiston tulee asettaa sattuneen öljyvahingon valmistavaa selvittelyä varten katselmuslautakunta, jos joku asianosaisista pyytää sitä eikä vahinko ole ilmeisesti vähäinen tai muutoin helposti selvitettävissä. Katselmuslautakunta on myös asetettava, jos öljysuojarahaston johtokunta pyytää sitä.


10 §

Öljysuojarahaston johtokunnan ja katselmuslautakunnan kustannukset suoritetaan öljysuojarahastosta.

11 §

Öljysuojarahaston johtokunnan tässä laissa tarkoitettua korvausta koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla lukuun ottamatta päätöstä, joka on tehty 5 §:n 1 momentin nojalla.

11 a §

Ahvenanmaan maakunnanhallitus voi korvauskysymyksissä edustaa kuntaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1985. Kuitenkin kunnille öljysuojarahastosta myönnettävät korvaukset suoritetaan entisin perustein, jos korvaushakemus on tehty ennen 1 päivää tammikuuta 1986. Valtiolle myönnetään lain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuja korvauksia 1 päivän heinäkuuta 1984 jälkeen aiheutuneisiin kustannuksiin.

Hallituksen esitys 4/85
Laki- ja talousvaliok. miet. 6/85
Suuren valiok. miet. 70/85

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.