733/1985

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1985

Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tätä lakia sovelletaan tutkanpaljastimeen ja laitteeseen, jonka tarkoituksena on häiritä tieliikenteen nopeusvalvontatutkan toimintaa.

Tutkanpaljastimella tarkoitetaan tässä laissa laitetta, joka on tarkoitettu tai jota käytetään tieliikenteen nopeusvalvontatutkan ilmaisemiseen tai paljastamiseen.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua laitetta ei saa käyttää eikä pitää hallussa yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleiseen liikenteeseen käytetyllä alueella Suomessa rekisteröidyssä moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa. Myöskään ulkomailla rekisteröidyssä moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa olevaa sanotunlaista laitetta ei saa käyttää tällä alueella.

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun laitteen maahantuonti tai valmistus levittämistarkoituksessa on kielletty. Niin ikään on kielletty laitteen pitäminen kaupan, myyminen tai muu luovuttaminen sekä asentaminen moottorikäyttöiseen ajoneuvoon tai sen perävaunuun.

3 §

Joka tämän lain vastaisesti käyttää tai pitää hallussaan 1 §:ssä tarkoitettua laitetta, on tuomittava tutkanpaljastinrikkomuksesta sakkoon.

Joka tämän lain vastaisesti tuo maahan, valmistaa, pitää kaupan, myy tai muuten luovuttaa 1 §:ssä tarkoitetun laitteen taikka asentaa tällaisen laitteen ajoneuvoon tai sen perävaunuun, on tuomittava tutkanpaljastimen levittämisrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Jos joku tuomitaan rangaistukseen moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdystä tutkanpaljastinrikkomuksesta, päätöksestä on ilmoitettava ajokorttirekisteriä pitävälle viranomaiselle oikeusministeriön määräämällä tavalla.

4 §

Tämän lain vastaisesti hallussapidetty tai käytetty taikka maahantuotu, valmistettu, kaupan pidetty, myyty tai muuten luovutettu taikka asennettu laite on tuomittava valtiolle menetetyksi. Jos laite on siirtynyt toiselle taikka hukattu tai hävitetty, sen arvo voidaan kokonaan tai osaksi tuomita menetetyksi.

5 §

Poliisi sekä tulli- ja rajavartiolaitos valvovat tämän lain noudattamista.

6 §

Jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty 3 §:ssä tarkoitettu rikos, voidaan toimittaa takavarikosta ja etsinnästa rikosasioissa annetussa laissa (260/59) tarkoitettu kotietsintä ajoneuvossa tai sen perävaunussa 1 §:ssä tarkoitetun laitteen löytämiseksi sen estämättä, mitä sanotun lain 12 §:n 1 momentissa on säädetty. Kotietsintä voidaan toimittaa vastaavasti myös rakennuksessa, huoneessa tai suljetussa säilytyspaikassa, jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että sitä käytetään laitteen maahantuontivarastona taikka valmistus-, kaupanpito-, myynti-, luovutus- tai asennuspaikkana.

Jos on erittäin todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu tutkanpaljastinrikkomus, voidaan toimittaa takavarikosta ja etsinnästä rikosasioissa annetussa laissa tarkoitettu henkilöön käyvä tarkastus ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajalle sen estämättä, mitä sanotun lain 21 §:n 1 momentissa on säädetty.

7 §

Poliisi-, tulli- ja rajavartiomiehen lisäksi myös katsastusmiehellä virkatehtävässään on oikeus ottaa 1 §:ssä tarkoitettu laite pois ajoneuvosta tai sen perävaunusta. Katsastusmiehen on heti toimitettava laite poliisille. Jos laitetta ei voi ottaa pois, ajoneuvon tai sen perävaunun käyttäminen on estettävä niin kuin tieliikennelaissa (267/81) on säädetty.

8 §

Tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1985

Hallituksen esitys 26/84
Liikennevaliok. miet. 2/85
Suuren valiok. miet. 81/85

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Matti Luttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.