704/1985

Annettu Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1985

Laki torjunta-ainelain 5 a ja 5 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327/69) 5 a ja 5 b §, sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetussa laissa (434/78), näin kuuluviksi:

5 a §

Torjunta-aineen lentolevitystä saa suorittaa sellainen ilma-aluksen omistaja tai haltija, jolle maa- ja metsätalousministeriö on antanut toimiluvan.

Toimilupa myönnetään määräajaksi ja se voidaan peruuttaa, jos luvansaaja ei noudata lentolevityksestä annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset lentolevityksessä noudatettavasta menettelystä sekä lentolevityskalustolle asetettavista vaatimuksista.

5 b §

Vesakontorjunta-aineen levittäminen ilma-aluksesta on ilman kunnanhallituksen lupaa kielletty.

Luvan saamiseksi on maanomistajan tehtävä kunnalle lupahakemus, johon on liitetty suunnitelma levittämistoimenpiteistä. Hakemuksen johdosta kunnan on pyydettävä lausunto piirimetsälautakunnalta ja lääninhallitukselta. Jollei lausuntoa ole annettu kolmen viikon kuluessa pyynnön lähettämisestä, asia voidaan ratkaista ilman lausuntoakin. Kunnanhallituksen tulee ratkaista asia kahden kuukauden kuluessa siitä, kun lupahakemus on kunnalle jätetty.

Lupa voidaan poikkeustapauksessa myöntää lähinnä syrjäisillä ja pahasti vesoittuneilla alueilla, mikäli suunnitelma on asianmukainen eikä torjunta-aineen levittäminen suunnitelman mukaisesti aiheuta sanottavaa haittaa luonnonsuojelulle tai paikalliselle väestölle ja vesakon hävittäminen muilla menetelmillä aiheuttaisi maanomistajalle kohtuuttomia kustannuksia. Jos edellä tarkoitettua haittaa tai vahinkoa aiheutuu vain osalle suunnitelmassa esitettyä aluetta, lupa voidaan myöntää vastaavasti vain osaa alueesta koskevaksi.

Muutosta päätökseen saa hakea maa- ja metsätalousministeriöltä se, jonka etua tai oikeutta päätös koskee. Lupapäätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa on säädetty. Maa- ja metsätalousministeriön päätökseen asiassa ei saa hakea muutosta valittamalla.

Tarkempia määräyksiä tämän pykälän soveltamisesta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1985.

Hallituksen esitys 23/84
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 5/85
Suuren valiok. miet. 93/85

Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.