645/1985

Annettu Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Asevelvolliselle, joka osoittaa kuuluvansa Jehovan todistajat -nimiseen rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaa ja ilmoittaa, että uskonnolliseen vakaumukseen perustuvat vakavat omantunnonsyyt estävät häntä suorittamasta asevelvollisuutta aseellisessa palveluksessa tai missään sitä korvaavassa palveluksessa, voidaan sen estämättä, mitä asevelvollisuuslaissa (452/50) ja aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetussa laissa (132/69) on säädetty, myöntää lykkäystä ja hänet voidaan vapauttaa asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana siten kuin tässä laissa säädetään.

Jollei siitä, mitä 6 §:ssä säädetään muuta johdu, tätä lakia ei sovelleta asevelvolliseen, joka on aloittanut asevelvollisuutensa suorittamisen aseellisessa palveluksessa tai aseettomassa palveluksessa taikka siviilipalveluksessa.

2 §

Jos asevelvollinen kutsuntaan asevelvollisuuslain 23 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetyssä järjestyksessä tullessaan esittää selvityksen kuulumisestaan Jehovan todistajat -nimiseen rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan ja antaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, on hänelle hakemuksesta myönnettävä palveluksen suorittamisen lykkäystä. Lykkäystä saadaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ei kuitenkaan pitemmälle kuin sen vuoden loppuun, jona hakija täyttää 28 vuotta.

Tässä laissa tarkoitettua lykkäystä on hakemuksesta myönnettävä 1 momentissa tarkoitettua kutsunta-ajankohtaa myöhemminkin edellyttäen, että asianomainen ei ole ennen lykkäyksen hakemista aloittanut asevelvollisuutensa suorittamista ja että hakemus on lykkäystä ensimmäistä kertaa myönnettäessä tehty ennen kuin asianomainen on täyttänyt 25 vuotta.

Jollei tässä laissa tarkoitettua lykkäystä voida myöntää, asianomainen on määrättävä suorittamaan asevelvollisuutensa asevelvollisuuslaissa tai aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä.

3 §

Tässä laissa tarkoitettua palveluksen suorittamisen lykkäystä myöntää kutsuntojen yhteydessä kutsuntalautakunta ja muutoin sotilaspiirin päällikkö.

4 §

Asevelvollinen, jolle ei enää voida myöntää palveluksen suorittamisen lykkäystä ja joka on ilmoittanut, että 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut syyt edelleen estävät häntä suorittamasta aseellista palvelusta ja sitä korvaavaa palvelusta, vapautetaan hakemuksesta asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana.

Vapauttamisen edellytyksenä on, että lykkäys on jatkunut keskeytyksettä sen kalenterivuoden loppuun, jona asianomainen täyttää 28 vuotta ja että hän esittää selvityksen siitä, että hän edelleen kuuluu jäsenenä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun uskonnolliseen yhdyskuntaa ja osallistuu sen toimintaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hakemus on tehtävä asianomaisen sotilaspiirin esikunnalle kolmen kuukauden kuluessa sen vuoden alusta lukien, jona asianomainen täyttää 29 vuotta. Vapauttamisesta päättää sotilaspiirin päällikkö.

Jollei 1 momentissa tarkoitettua vapautusta voida myöntää, asianomainen on määrättävä suorittamaan asevelvollisuutensa asevelvollisuuslaissa tai aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä.

5 §

Jos asevelvollinen, jolle on myönnetty tässä laissa tarkoitettua lykkäystä, haluaa ryhtyä suorittamaan asevelvollisuuttaan asevelvollisuuslaissa tai aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä, hänen on siitä ilmoitettava kirjallisesti asianomaiselle sotilaspiirin esikunnalle. Sen jälkeen hänet kutsutaan siihen palvelukseen, johon hänet viimeksi mainituissa laeissa säädetyssä järjestyksessä määrätään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tehneelle asevelvolliselle ei voida enää myöntää lykkäystä tämän lain perusteella.

6 §

Reservin kertausharjoituksiin tai niiden asemesta suoritettavaan palvelukseen kutsuttu asevelvollinen, joka kutsun saatuaan asianomaisen sotilaspiirin esikunnalle kirjallisesti ilmoittaa, että 1 §:ssä tarkoitetut syyt estävät häntä suorittamasta aseellista palvelusta ja sitä korvaavaa palvelusta, ja esittää siitä 2 §:ssä tarkoitetun selvityksen, on vapautettava sanotuista kertausharjoituksista ja niiden asemesta suoritettavasta palveluksesta. Vapauttamisesta päättää sotilaspiirin päällikkö.

7 §

Kutsuntalautakunnan ja sotilaspiirin päällikön tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kutsunta-asiain keskuslautakuntaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Valitusasian käsittelystä kutsunta-asiain keskuslautakunnassa on muutoin voimassa, mitä asevelvollisuuslaissa on säädetty.

Asevelvollista, joka on tehnyt 2 tai 4 §:ssä tarkoitetun hakemuksen taikka jonka asia on vireillä valitusasteessa, ei saa määrätä astumaan palvelukseen, ennen kuin asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.

8 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10 §

Lain 2 §:n 2 momentin säännöksen estämättä tässä laissa tarkoitettua lykkäystä saadaan myöntää lain voimaantullessa 25 vuotta jo täyttäneelle asevelvolliselle, joka ei ole aloittanut asevelvollisuutensa suorittamista, jos hän esittää selvityksen siitä, että hän täyttäessään 25 vuotta on kuulunut ja edelleen kuuluu tässä laissa tarkoitettuun uskonnolliseen yhdyskuntaa. Vastaavasti lain 4 §:n 2 momentin säännöksen estämättä sanotun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen, joka lain voimaantullessa on jo täyttänyt 25 vuotta, vapautetaan asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana, jos hän esittää selvityksen siitä, että hän 25 vuotta täyttäessään ja sen jälkeen aina sen vuoden loppuun jona on täyttänyt 28 vuotta on kuulunut ja yhä edelleen kuuluu mainittuun uskonnolliseen yhdyskuntaa ja osallistuu sen toimintaan.

Asevelvollisella, joka ennen tämän lain voimaantuloa on määrätty aseelliseen palvelukseen tai aseettomaan palvelukseen taikka siviilipalvelukseen, mutta joka ei lain voimaan tullessa ole vielä aloittanut tuota palvelustaan, on oikeus saada asiansa käsiteltäväksi tämän lain nojalla tekemällä tämän lain mukaisen hakemuksen.

11 §

Asevelvollisten tutkijalautakunnassa tai valituksen perusteella oikeusministeriössä tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat siirretään viran puolesta asianomaisen sotilaspiirin päällikön ratkaistaviksi.

Asevelvollinen, joka ennen tämän lain voimaantulopäivää on syyllistynyt aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetussa laissa tarkoitettuun siviilipalveluksen välttämiseen, vapautuu syytteestä, jos hänelle tässä laissa tarkoitetusta hakemuksestaan myönnetään lykkäystä tai hänet vapautetaan asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana.

Jos asevelvollinen on 2 momentissa tarkoitetusta teosta tuomittu rangaistukseen, jota lain voimaan tullessa ei ole suoritettu kokonaan, rangaistuksen täytäntöönpano lykkääntyy tai keskeytyy, kun asevelvolliselle on lain voimaan tultua hakemuksestaan myönnetty tässä laissa tarkoitettua lykkäystä. Rangaistuksen täytäntöönpanon lykkääntyminen ja keskeytyminen jatkuu tässä laissa tarkoitetun lykkäyksen ajan ja rangaistus raukeaa kun asianomainen on tämän lain nojalla vapautettu asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana. Jos lykkäystä ei tämän lain nojalla enää voida myöntää eikä asianomaista tämän lain nojalla vapauteta asevelvollisuuden suorittamisesta ja hän ryhtyy asevelvollisuuttaan suorittamaan, on aika, jonka hän on ollut tutkintavankeudessa tai rangaistusta suorittamassa, vähennettävä hänen palveluajastaan.

Hallituksen esitys 7/85
Puolustusasiainvaliok. miet. 1/85
Suuren valiok. miet. 94/85

Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Veikko Pihlajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.