626/1985

Annettu Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (498/83) 2 §:n 2 momentti ja 9 §:n 2 momentti,

näistä 9 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 3 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa (146/84), sekä

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti ja 4 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Tätä lakia ei sovelleta valtioneuvoston päätöksen mukaan erikoisalojen ammattikouluiksi, ammattioppilaskouluiksi ja ammattiopistoiksi tai liikealan erikoisoppilaitoksiksi luettaviin oppilaitoksiin. Myöskään ammatillista peruskoulutusta antavan oppilaitoksen järjestämään kurssitoimintaan ei tätä lakia sovelleta.

Tämän lain 5-7 §:n säännöksiä ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettujen oppilaitosten aikuiskoulutuksena järjestämään ammatilliseen peruskoulutukseen, ellei asetuksella toisin säädetä.

4 §

Siitä poiketen, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, aikuiskoulutuksena järjestetystä ammatillisesta peruskoulutuksesta voidaan periä oppilasmaksuja.

9 §

Niissä oppilaitoksissa, joissa ei lain voimaantuloon mennessä ole valtion varoin tai valtionapuun oikeuttavana järjestetty tai annettu tässä laissa tarkoitettuja opintososiaalisia etuja, tämän lain säännökset pannaan kuitenkin täytäntöön siten, että oppilasmaksut poistetaan ja oppilaille maksuton kouluateria järjestetään:

1) vuonna 1987 Lapin, Oulun, Vaasan, Keski-Suomen, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä sijaitsevissa oppilaitoksissa; sekä

2) vuonna 1988 muissa lääneissä sijaitsevissa oppilaitoksissa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986

Hallituksen esitys 32/85
Sivistysvaliok. miet. 9/85
Suuren valiok. miet. 90/85

Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.