615/1985

Annettu Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Laki lukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 15 §:n 1 momentti, 32 §:n 4 momentti ja 60 §:n 2 momentti sekä

lisätään 23 §:ään uusi 5 momentti, 43 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 53 a § ja 60 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

15 §

Lukion lukuvuodessa on, lukion ylintä vuosiluokkaa lukuunottamatta, 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä. Työpäivien lukumäärästä voidaan erityisestä syystä poiketa, sen mukaan kuin asetuksella säädetään.


23 §

Kansanopiston oikeudesta antaa todistuksia lukion oppimäärän tai sen osan suorittamisesta ja panna toimeen ylioppilastutkinto säädetään asetuksella.

32 §

Koululautakunta ottaa viransijaisen ja tuntiopettajan. Viransijainen ja tuntiopettaja voidaan ottaa virkaan tai tehtävään sitä haettavaksi julistamatta. Tuntiopettaja otetaan toistaiseksi tai määräajaksi.

43 §

Kouluhallitus voi kunnan hakemuksesta asianomaisen viranhaltijan tai tuntiopettajan suostumuksella myöntää hänelle luvan jatkaa virantoimitusta tai tehtävien hoitoa enintään kolmen vuoden määräajan kerrallaan, jos viran tai tehtävien hoitoa haittaavat esteet, joiden perusteella hänet 36 §:n 2 momentin tai tämän pykälän 3 momentin mukaisesti olisi vapautettava virantoimituksesta, virasta tai tehtävien hoidosta, voidaan poistaa. Tässä tarkoituksessa voidaan palkata avustava henkilö tai käyttää työolosuhteiden järjestelyä, apuvälineitä ja muita vastaavia tukitoimia. Kunnan tulee liittää hakemukseen asiakirjat, joista ilmenevät täysipainoisen viran tai tehtävien hoidon jatkamisen edellytykset sekä selvitys edellä mainituista tukitoimista ja niiden antamista mahdollisuuksista esteiden poistamiseen. Kouluhallitus voi peruuttaa luvan, jos siihen on syytä.

53 a §

Yksityisen lukion johtokunnalle 52 tai 53 §:n mukaan kuuluva tehtävä voidaan asetuksella tai sen nojalla ohjesäännössä määrätä yksityisen lukion rehtorin tehtäväksi.

60 §

Lukion viranhaltijan ja johtokunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla koululautakunnalle. Valitusaika on 14 päivää.

Jos koululautakunnalle tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen mukaan kuuluva asia on siirretty viranhaltijan tai johtokunnan päätettäväksi, ei viranhaltijan tai johtokunnan päätökseen saa valittamalla hakea muutosta. Viranhaltijan tai johtokunnan on saatettava asia koululautakunnan ratkaistavaksi, jos päätökseen tyytymätön 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sitä kirjallisesti vaatii. Päätökseen on liitettävä ohjeet, joista ilmenee, miten päätökseen tyytymättömän on meneteltävä asian saattamiseksi lautakunnan käsiteltäväksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1985

Hallituksen esitys 68/85
Sivistysvaliok. miet. 8/85
Suuren valiok. miet. 86/85

Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.