614/1985

Annettu Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Laki peruskoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 23 §, 57 §:n 1 momentti, 58 §:n 4 momentti, 69 §:n 2 momentti, 72 §:n 2 momentti, 78 §:n 3 momentti, 94 §:n 2 momentti ja 104 § sekä

lisätään lakiin uusi 10 a §, 43 §:ään uusi 2 momentti, 69 §:ään uusi 5 momentti, 79 §:ään uusi 2 momentti, 81 §:ään uusi 2 momentti ja 94 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

10 a §

Kunta voi järjestää 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua esiasteen opetusta myös päiväkodissa annettavan opetuksen yhteydessä, jos opetuksen järjestäminen muulla tavoin on oppilaan terveydentila ja muut olosuhteet huomioon ottaen epätarkoituksenmukaista.

Oppivelvollisuusikäiselle, joka voi saavuttaa peruskoulun edellyttämän tieto- ja taitomäärän mutta jota ei hänen vammansa vuoksi voida opettaa peruskoulun opetusryhmissä, voi kunta järjestää peruskouluopetusta oppilaan kotona tai muussa sopivassa paikassa.

Ohjeet ja määräykset 1 ja 2 momentissa tarkoitetun opetuksen järjestämisestä antaa kouluhallitus. Opetuksessa voidaan, sen mukaan kuin kouluhallitus määrää, poiketa tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen säännöksistä.

23 §

Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä. Työpäivien lukumäärästä voidaan erityisestä syystä poiketa, sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

43 §

Kansanopiston sekä kansalais- ja työväenopiston oikeudesta antaa todistuksia peruskoulun oppimäärän tai sen osan suorittamisesta säädetään asetuksella.

57 §

Peruskoulun virkaan voidaan vakinaiseksi nimittää vain Suomen kansalainen. Peruskoulun vieraan kielen opettajanvirkaan voidaan kuitenkin nimittää muukin kuin Suomen kansalainen sekä peruskoulun luokanopettajan virkaan Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalainen.


58 §

Koululautakunta ottaa viransijaisen ja tuntiopettajan. Viransijainen ja tuntiopettaja voidaan ottaa virkaan tai tehtävään sitä haettavaksi julistamatta. Tuntiopettaja otetaan toistaiseksi tai määräajaksi.

69 §

Tämän lain 72 §:n 2 momentissa tarkoitettu yleisaineiden aineenopettajan viran haltija on velvollinen eroamaan virastaan heinäkuun 31 päivänä sinä vuonna, jona hän täyttää 60 vuotta, jollei lääninhallitus anna hänelle oikeutta pysyä virassaan pitempään. Asetuksella voidaan säätää, että joissakin muissa rehtorin- ja opettajanviroissa, joiden laatu sitä vaatii, eroamisikä on 1 momentissa säädettyä alempi, ei kuitenkaan alle 55 vuotta.


Kouluhallitus voi kunnan hakemuksesta asianomaisen viranhaltijan tai tuntiopettajan suostumuksella myöntää hänelle luvan jatkaa virantoimitusta tai tehtävien hoitoa enintään kolmen vuoden määräajan kerrallaan, jos viran tai tehtävien hoitoa haittaavat esteet, joiden perusteella hänet 62 §:n 2 momentin tai tämän pykälän 4 momentin mukaisesti olisi vapautettava virantoimituksesta, virasta tai tehtävien hoidosta, voidaan poistaa. Tässä tarkoituksessa voidaan palkata avustava henkilö ja käyttää työolosuhteiden järjestelyä, apuvälineitä ja muita vastaavia tukitoimia. Kunnan tulee liittää hakemukseen asiakirjat, joista ilmenevät täysipainoisen viran tai tehtävien hoidon jatkamisen edellytykset sekä selvitys edellä mainituista tukitoimista ja niiden antamista mahdollisuuksista esteiden poistamiseen. Kouluhallitus voi peruuttaa luvan, jos siihen on syytä.

72 §

Yleisaineiden aineenopettajan viran haltijan, jolla on 30 vuotta eläkeaikaa ja joka on toiminut kansalaiskoulun ja peruskoulun yleisaineiden aineenopettajana elokuun 1 päivän 1958 ja heinäkuun 31 päivän 1985 välisenä aikana yhteensä vähintään 15 vuotta, eläkeikä on 55 vuotta. Asetuksella voidaan säätää, että joissakin muissa rehtorin- ja opettajanviroissa, joiden laatu sitä vaatii, eläkeikä on 1 momentissa säädettyä alempi, ei kuitenkaan alle 55 vuotta.


78 §

Peruskoulua korvaavan koulun rehtorin ja opettajan toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista on soveltuvin osin voimassa, mitä 55 §:n 2 ja 3 momentissa, 58 §:ssä, 59 §:n 1 ja 2 momentissa, 62-67 §:ssä, 69 §:n 1 ja 3-5 momentissa ja 70 §:ssä on säädetty peruskoulun viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista. Koululautakunnalle säädetyt tehtävät hoitaa kuitenkin peruskoulua korvaavan koulun johtokunta.


79 §

Peruskoulua korvaavan koulun johtokunnalle 78 §:n mukaan kuuluva tehtävä voidaan asetuksella tai sen nojalla ohjesäännössä määrätä koulun rehtorin tehtäväksi.

81 §

Korvaus, jonka kunta 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen perusteella suorittaa korvaavan koulun ylläpitäjälle, katsotaan yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslaissa (238/79) tarkoitetuksi lakisääteiseksi valtionavuksi.

94 §

Peruskoulun viranhaltijan ja johtokunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla koululautakunnalle. Valitusaika on 14 päivää.

Jos koululautakunnalle tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen mukaan kuuluva asia on siirretty viranhaltijan tai johtokunnan päätettäväksi, ei viranhaltijan tai johtokunnan päätökseen saa valittamalla hakea muutosta. Viranhaltijan tai johtokunnan on saatettava asia koululautakunnan ratkaistavaksi, jos päätökseen tyytymätön 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sitä kirjallisesti vaatii. Päätökseen on liitettävä ohjeet, joista ilmenee miten päätökseen tyytymättömän on meneteltävä asian saattamiseksi lautakunnan käsiteltäväksi.


104 §

Tämän lain tultua voimaan peruskoulun tuntiopettajan ja työnohjaajan viran haltijat ovat peruskoulun tuntiopettajia, apukoulun, tarkkailuluokan ja muiden erityiskoulujen ja -luokkien opettajat ovat erityisluokanopettajia, alakansakoulunopettajat ja erikoistuneet luokanopettajat luokanopettajia, ala-asteen käsityönopettajat aineenopettajia sekä asuntolanhoitajat oppilaskodinhoitajia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1985

Hallituksen esitys 68/85
Sivistysvaliok. miet. 8/85
Suuren valiok. miet. 86/85

Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.