505/1985

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1985

Asetus patenttiasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä syyskuuta 1980 annetun patenttiasetuksen (669/80) 2 §:n 2 momentin 4 kohta, 10 §:n 1 momentti, 14 §:n edellä oleva väliotsikko, 19 §:n 3 momentti, 21 §:n 2 momentti, 25 §:n 2 ja 3 momentti, 31 §:n 2 momentin 10 kohta, 38, 48, 51 §, 52 §:n edellä oleva väliotsikko ja 52 §, sekä

lisätään 2 §:n 2 momenttiin uusi 4 a kohta, 17 §:n edelle uusi väliotsikko, 17 §:ään uusi 2 momentti, asetukseen uusi 17 a - 17 c §, 18 §:n edelle uusi väliotsikko, asetukseen uusi 25 a - 25 d §, 31 §:n 2 momenttiin uusi 10 a kohta, 42 §:ään uusi 4 momentti, 46 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä asetukseen uusi 52 a, 52 b ja 52 c §, seuraavasti:

2 §

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja sen tulee sisältää:


4) milloin useat yhdessä hakevat patenttia, ilmoitus siitä, onko joku heistä oikeutettu kaikkien puolesta vastaanottamaan patenttiviraston ilmoitukset;

4 a) jos hakemukseen kuuluu patenttilain 8 a §:n mukainen mikro-organismiviljelmän talletus, ilmoitus tästä; sekä


Etuoikeus
10 §

Tullakseen osalliseksi patenttilain 6 §:ssä mainitusta etuoikeudesta hakijan on kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on tehty tai katsottava tehdyksi, kirjallisesti pyydettävä etuoikeutta ja samalla ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty sekä, niin pian kuin mahdollista, sen numero. Jos kyseessä on kansainvälinen patenttihakemus, etuoikeutta on pyydettävä itse hakemuksessa, jossa myös on ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty sekä, jos etuoikeuden perustana oleva hakemus on kansainvälinen hakemus, ainakin yksi niistä valtioista, jotka se käsittää. Etuoikeuden perustaksi ilmoitetun hakemuksen numero on tällöin ilmoitettava kansainvälisen hakemuksen vastaanottaneelle viranomaiselle tai maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle 16 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty.


Patenttivaatimukset
14 §

Selitys
17 §

Jos patenttihakemukseen kuuluu patenttilain 8 a §:n mukainen mikro-organismiviljelmän talletus, hakijan tulee hakemusta tehdessään esittää asiakirjoissa kaikki ne tiedot organismin tunnusmerkeistä, jotka ovat oleellisia ja jotka ovat hakijan tiedossa.

17 a §

Patenttilain 8 a §:n 1 momentissa tarkoitettu talletus on tehtävä talletuslaitokseen, joka on Budapestissa 28 päivänä huhtikuuta 1977 tehdyn mikro-organismien tallettamisen kansainvälistä tunnustamista patentinhakumenettelyä varten koskevan sopimuksen (Budapestin sopimus) mukainen kansainvälinen talletusviranomainen.

Talletus on tehtävä Budapestin sopimuksen mukaisesti.

Patenttivirasto pitää luetteloa talletuslaitoksista, jotka ovat Budapestin sopimuksen mukaisia kansainvälisiä talletusviranomaisia.

17 b §

Jos mikro-organismi on talletettu, tulee hakijan ilmoittaa patenttivirastolle kirjallisesti 16 kuukauden kuluessa siitä kun hakemus on tehty tai, jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty, mihin talletuslaitokseen talletus on tehty, minä päivänä talletus on tehty ja minkä numeron talletuslaitos on talletukselle antanut. Kansainvälisen patenttihakemuksen osalta tiedot voidaan antaa saman määräajan kuluessa 8 §:ssä mainitulle kansainväliselle toimistolle.

Jos hakija pyytää, että patenttihakemuksen asiakirjat tulevat julkisiksi aikaisemmin kuin patenttilain 22 §:n 1 ja 2 momentissa on säädetty, tulee 1 momentissa mainitut tiedot antaa viimeistään sanottua pyyntöä esitettäessä. Jos hakija pyytää kansainvälisen patenttihakemuksen aikaisempaa julkaisemista patenttiyhteistyösopimuksen 21 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaisesti, tiedot tulee antaa viimeistään julkaisemispyyntöä tehtäessä.

Jos talletus on Budapestin sopimuksen sovellutussäännön 5.1. mukaisesti siirretty kansainväliseltä talletusviranomaiselta toiselle, hakijan tulee ilmoittaa patenttivirastolle siirrosta ja talletukselle annettu uusi numero.

Patenttivirasto voi vaatia jäljennöksen talletuslaitoksen talletuksesta antamasta kuitista todistukseksi siitä, että 1 ja 3 momentissa tarkoitetut tiedot ovat oikeita.

17 c §

Patenttilain 8 a §:n 2 momentissa tarkoitettu uusi talletus tulee tehdä Budapestin sopimuksen uutta talletusta koskevien määräysten mukaisesti.

Uusi talletus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut kansainväliseltä talletusviranomaiselta ilmoituksen, ettei aikaisemmin tehdystä talletuksesta enää ole saatavissa näytettä. Jos laitos on lopettanut toimintansa talletuksen tarkoittamien mikro-organismien kansainvälisenä talletusviranomaisena tai se on lakannut suorittamasta Budapestin sopimuksen mukaisia tehtäviään, eikä tallettaja ole saanut tästä ilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kansainvälinen toimisto on julkaissut tiedon asiasta, voidaan uusi talletus kuitenkin tehdä yhdeksän kuukauden kuluessa sanotusta julkaisemisesta.

Tallettajan on neljän kuukauden kuluessa uuden talletuksen tekemisestä annettava patenttivirastolle talletuslaitoksen uudesta talletuksesta antaman kuitin jäljennös. Jos 17 b §:n 1 tai 2 momentin mukainen määräaika päättyy myöhemmin, voidaan kuitti kuitenkin antaa sanotun määräajan kuluessa. Kuittia annettaessa on ilmoitettava sen patenttihakemuksen tai patentin numero, johon talletus kuuluu.

Tiivistelmä
18 §

Patenttihakemuksen muutokset
19 §

Kansainvälisestä patenttihakemuksesta ei uutuustutkimuksen johdosta annettavaa lausuntoa saa antaa ennen 52 b §:ssä säädetyn määräajan päättymistä, ellei hakija siihen suostu.


21 §

Patenttilain 31 §:n mukaisesti jatketun kansainvälisen patenttihakemuksen perusasiakirjaksi katsotaan:

1) jos hakemuksen jatkamiseksi vaaditaan käännös, patenttilain 31 §:n mukaisesti annettu selityksen, piirustuksen ja patenttivaatimusten käännös niine muutoksineen, joita siihen on tehty 52 b §:ssä säädetyn määräajan kuluessa; tai

2) jos hakemus on laadittu suomen- tai ruotsinkielisenä, patenttilain 31 §:n mukaisesti annettu selityksen, piirustuksen ja patenttivaatimusten jäljennös.


Hakemuksen julkisuus
25 §

Patenttilain 22 §:n 4 momentin mukaisessa kuulutuksessa tulee ilmoittaa hakemuksen numero ja luokka, tekemispäivä, alkupäivä, jos se on muu kuin tekemispäivä, keksinnön nimitys sekä hakijan ja keksijän nimi ja osoite. Jos etuoikeutta on pyydetty, on kuulutuksessa ilmoitettava myös, missä aikaisempi hakemus, johon vedotaan, on tehty, sekä tämän hakemuksen tekemispäivä ja numero. Jos hakemukseen liittyy mikro-organismiviljelmän talletus, siitä tulee ilmoittaa kuulutuksessa. Jos hakija on patenttilain 22 §:n 7 momentin perusteella pyytänyt, että talletetun viljelmän näyte luovutetaan ainoastaan erityiselle asiantuntijalle, ilmoitetaan myös siitä kuulutuksessa.

Jos kansainvälisen patenttihakemuksen selityksen tai patenttivaatimuksen käännöstä on muutettu 52 b §:ssä säädetyn määräajan kuluessa, mutta sen jälkeen kun asiakirjat ovat tulleet julkisiksi, muutoksesta on kuulutettava.

25 a §

Patenttilain 22 §:n 8 momentin ensimmäisen virkkeen mukainen näytteen saamista talletuksesta koskeva pyyntö on laadittava Budapestin sopimuksen sovellutussääntöjen 11 säännön määräysten mukaisesti.

Jos pyyntö tarkoittaa näytettä talletuksesta, joka kuuluu sellaiseen patenttihakemukseen, jota vielä ei ole lopullisesti ratkaistu, on näytettä haluavan annettava patentinhakijalle sitoumus olla käyttämättä näytettä muuhun kuin tutkimustarkoituksiin ja olla luovuttamatta näytettä kenellekään toiselle ennen kuin hakemus on lopullisesti ratkaistu tai, jos patentti myönnetään, ennen kuin patentti on lakannut olemasta voimassa.

Jos pyyntö tarkoittaa näytettä patenttiin kuuluvasta talletuksesta, on näytettä haluavan annettava patentinhaltijalle sitoumus olla luovuttamatta näytettä kenellekään toiselle ennen kuin patentti on lakannut olemasta voimassa.

Sama vakuutus, joka on säädetty annettavaksi näytteestä, tulee antaa sitoumuksessa myös sellaisista näytteestä johdetuista viljelmistä, jotka ovat säilyttäneet keksinnön käyttämisen kannalta oleelliset talletetun viljelmän tunnusmerkit.

Sitoumus on liitettävä pyyntöön.

25 b §

Patenttilain 22 §:n 7 momentin mukainen pyyntö näytteen luovuttamisesta ainoastaan erityiselle asiantuntijalle on tehtävä 16 kuukauden kuluessa hakemispäivästä tai, jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty.

Patenttivirasto laatii luettelon henkilöistä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä asiantuntijoina ja jotka soveltuvat tehtävään. Päätöksestä asiantuntijaluetteloon valituista henkilöistä kuulutetaan siten kuin 43 §:ssä säädetään.

Jos näyte voidaan luovuttaa ainoastaan erityiselle asiantuntijalle, tulee näytettä pyydettäessä ilmoittaa tehtävään käytettävä asiantuntija. Pyyntöön tulee liittää asiantuntijan patentinhakijalle antama kirjallinen sitoumus, joka vastaa 25 a §:n 2 ja 4 momentin mukaista sitoumusta.

Asiantuntijana voidaan käyttää henkilöä, joka on mainittu luettelossa tai jonka patentinhakija on yksittäistapauksessa hyväksynyt.

25 c §

Asetuksen 25 a ja 25 b §:n mukaisten sitoumusten estämättä voidaan johdettu viljelmä tallettaa uuden patentin hakemista varten, jos viljelmän tallettaminen tätä varten on tarpeen.

25 d §

Jos näytettä on pyydetty, eikä estettä patenttilain tai tämän asetuksen mukaan ole näytteen saamiselle, patenttivirasto antaa tästä todistuksen. Patenttivirasto toimittaa näytettä koskevan pyynnön ja todistuksen sille laitokselle, jossa talletus on. Patenttivirasto lähettää samanaikaisesti patentinhakijalle tai patentinhaltijalle kopion pyynnöstä ja todistuksesta.

Jos patenttivirasto toteaa, ettei se voi antaa 1 momentin mukaista todistusta, patenttivirasto ilmoittaa tästä päätöksestä. Se, joka on näytettä pyytänyt, voi hakea muutosta tällaiseen päätökseen valittamalla patentti- ja rekisterihallituksen valitusosastoon 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä, sitä päivää lukuunottamatta. Valitusosaston päätöksestä ei voi valittaa.

Patenttihakemuksen julkisesti nähtäväksi paneminen
31 §

Kuulutusjulkaisussa tulee olla kuulutuspäivä ja siinä on ilmoitettava:


10) jos hakemus on aikaansaatu jakamalla tai lohkaisemalla, kantahakemuksen päiväkirjanumero;

10 a) kuuluuko hakemukseen mikro-organismiviljelmän talletus; sekä


Patenttirekisteri
38 §

Kun patentti on myönnetty, se on merkittävä patenttirekisteriin.

Rekisteriin merkitään tällöin:

1) patenttihakemuksen päiväkirjanumero sekä patentin rekisterinumero ja luokat;

2) patentinhaltijan nimi, kotipaikka ja osoite;

3) jos patentinhaltijaa edustaa asiamies, asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

4) keksijän nimi ja osoite;

5) seuraavat päivämäärät:

a) jos patentti perustuu suomalaiseen patenttihakemukseen, hakemuksen tekemispäivä sekä päivä, josta patenttiaika alkaa, jollei se ole sama kuin hakemuksen tekemispäivä;

b) jos patentti perustuu kansainväliseen patenttihakemukseen, kansainvälinen tekemispäivä tai päivä, jona hakemus patenttilain 38 §:n 3 momentin mukaan on katsottava tehdyksi;

c) hakemusasiakirjojen julkiseksitulopäivä;

d) päivä, jona patenttihakemuksen nähtäväksipanosta patenttilain 21 §:n mukaan on kuulutettu; ja

e) patentin myöntämispäivä;

6) pyydetty etuoikeus sekä ilmoitus siitä, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero;

7) kansainvälinen hakemusnumero, jos patentti on myönnetty kansainvälisen patenttihakemuksen perusteella;

8) keksinnön nimitys; sekä

9) jos hakemukseen kuuluu mikro-organismiviljelmän talletus, ilmoitus siitä laitoksesta, jossa talletus on, sekä numero, jonka laitos on viljelmälle antanut.

42 §

Jos patenttiviranomainen on saanut 17 b §:n 3 momentin mukaisen ilmoituksen talletuksen siirrosta tai 17 c §:n 3 momentin mukaisen uudesta mikro-organismitalletuksesta annetun kuitin, on merkintä siirrosta tai uudesta talletuksesta tehtävä rekisteriin.

46 §

Jos perusmaksua tai nimeämismaksua on korotettu sen jälkeen kun hakemus on vastaanotettu, mutta ennen kuin maksu suoritetaan, voidaan maksu suorittaa korottamattomana, jos suoritus tapahtuu yhden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.


48 §

Patenttivirastoon annettava kansainvälinen patenttihakemus tehdään yhtenä kappaleena. Se on laadittava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi taikka muulla patenttiviraston hyväksymällä kielellä. Kansainvälisen hakemuksen anomus voi olla englanninkielinen, vaikka itse hakemus on laadittu suomeksi tai ruotsiksi.

51 §

Jollei maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain (551/67) mukaan ole estettä sille, patenttiviraston on patenttiyhteistyösopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukaisesti toimitettava vastaanottamansa kansainvälinen hakemus edelleen maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliseen toimistoon.

Kansainvälisen patenttihakemuksen jatkaminen
52 §

Jos kansainvälinen patenttihakemus on tehty muulla kuin patenttilain 8 §:n 5 momentin mukaisella kielellä, vaaditaan hakemuksesta käännös jatkettaessa hakemusta patenttilain 31 §:n mukaan ja esitettäessä saman lain 38 §:n 1 momentin mukainen tutkimuspyyntö. Tällöin on soveltuvin osin noudatettava tämän asetuksen 3 §:n käännöstä koskevia säännöksiä. Patenttivirasto voi antaa määräyksiä, joissa hakijan velvollisuutta antaa käännös helpotetaan siinä tapauksessa, että kansainvälistä hakemusta vain osittain jatketaan Suomessa.

52 a §

Jos hakija on tehnyt kansainväliselle hakemukselle kaiken, mitä patenttilain 31 §:n mukaan vaaditaan hakemuksen jatkamiseen, mutta patenttivirasto ei ole saanut kansainväliseltä toimistolta ilmoitusta hakemuksen saapumisesta toimistoon, patenttiviraston on ilmoitettava tästä kansainväliselle toimistolle.

52 b §

Patenttilain 34 §:ssä tarkoitettu määräaika on:

1) jollei 2 kohdasta muuta johdu, neljä kuukautta patenttilain 31 §:n 1 momentissa kansainvälisen patenttihakemuksen jatkamiselle säädetyn määräajan päättymisestä; tai

2) jos hakija 19 kuukauden kuluessa kansainvälisestä hakemispäivästä tai, jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä josta etuoikeutta on pyydetty, on antanut patenttilain 31 §:n 2 momentin tarkoittaman ilmoituksen, sama kuin sanotussa lainkohdassa säädetty 30 kuukauden määräaika.

52 c §

Patenttilain 38 §:n 1 momentin mukainen tutkimusta koskeva pyyntö on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vastaanottava viranomainen tai kansainvälinen toimisto on lähettänyt hakijalle tiedon sanotussa momentissa tarkoitetusta päätöksestä.

Jos hakija näyttää, että hän on vastaanottanut 1 momentissa tarkoitetun tiedotuksen myöhemmin kuin seitsemän päivää tiedotuksen päiväyksen jälkeen, pidennetään määräaikaa yhtä monella päivällä kuin on kulunut tiedotuksen päiväyksestä siihen, kun hakija vastaanotti tiedotuksen. Määräajasta vähennetään kuitenkin edellä mainitut seitsemän päivää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Lindblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.