481/1985

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1985

Kiinteistörekisteriasetus

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisterilain (392/85) 16 §:n nojalla:

1 §

Kiinteistörekisterilain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kylänä pidetään maarekisterin mukaista kylää ja yksinäistaloa.

Jos kunta-, kylä- tai kaupunginosajaotusta muutetaan, kiinteistörekisterin pitäjän on muutettava rekisteriyksiköiden ryhmittely vastaamaan uutta jaotusta.

2 §

Jos rekisteriyksiköt ryhmitellään kaupunginosa- tai kyläjaotuksesta poikkeavasti, kiinteistörekisterin pitäjän on annettava kullekin ryhmälle numero ja nimi.

3 §

Kullakin rekisteriyksiköllä tulee olla muista poikkeava kiinteistötunnus.

Annettaessa rekisteriote tai rekisteriyksikköä koskevia tietoja on kiinteistötunnuksen yhteyteen liitettävä kiinteistörekisterilain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot rekisteriyksiköstä.

4 §

Kuntatunnuksena käytetään väestökirja-asetuksen (198/70) 23 c §:ssä tarkoitettua kuntanumeroa.

Ryhmätunnuksena on kylän, kaupunginosan tai muun ryhmän numero. Jos kaupunginosalla on asemakaavassa vahvistettu numero, on sitä käytettävä ryhmätunnuksena.

5 §

Jakolain 284 §:ssä mainituille rekisteriyksiköille antaa yksikkötunnuksen kiinteistörekisterin pitäjä. Kiinteistörekisteriä muodostettaessa edellä tarkoitetuille rekisteriyksiköille annetaan yksikkötunnukseksi niiden rekisterinumero.

Tontin yksikkötunnuksena on asemakaavassa vahvistettu korttelin numero ja tonttijaossa hyväksytty tontin numero tai muu tunnus. Jos korttelin numeroksi on asemakaavassa vahvistettu kaupunginosan ja korttelin numerot käsittävä numerosarja, korttelin numeroksi katsotaan korttelia koskeva numerosarjan osa. Milloin korttelilla tai tontilla ei ole ennestään numeroa, antaa numeron kiinteistörekisterin pitäjä.

Yleisen alueen yksikkötunnuksena on sille yleisen alueen mittauksessa kaavoitusalueiden jakoasetuksen (353/60) 71 a §:n 1 momentin nojalla annettu tunnus.

6 §

Kiinteistörekisterilain 7 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi kiinteistörekisteriin merkitään kutakin rekisteriyksikköä koskevina tietoina:

1) entinen kiinteistötunnus tai niiden rekisteriyksiköiden kiinteistötunnukset, joista kiinteistö on muodostettu;

2) yksikön muodostamista tai muuttamista tarkoittava taikka muu vastaava yksikköä koskeva toimenpide;

3) yksikön toimitusmerkki, jos yksiköllä on toimituksessa ollut yksikkötunnuksesta poikkeava toimitusmerkki;

4) tilan luonto, osaluku ja manttaali;

5) rasitteisiin verrattavat viranomaisen päätökseen perustuvat käyttöoikeudet ja -rajoitukset sekä niiden voimassaoloaika;

6) erityiset etuudet;

7) yksikön sijainti ja palstaluku;

8) sen henkilön nimi ja henkilötunnus, jolle yksikkö on muodostettu;

9) yksikön kuuluminen voimassa olevan asemakaavan, rakennuskaavan tai rantakaavan alueeseen;

10) asema-, rakennus- tai rantakaavan mukaisen yksikön osalta sen kaavassa määritetty käyttötarkoitus;

11) kaavoitusalueiden jakolain 115 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tontteja koskevat hyväksytyt tonttijaot; sekä

12) muita tietoja sen mukaan kuin muualla lainsäädännössä on merkittäväksi säädetty tai määrätty.

7 §

Vaikka rekisteriyksikkö lakkaa, on kiinteistörekisterissä säilytettävä sitä koskevat kiinteistörekisterilain 7 §:n 1 momentissa mainitut tiedot ja yksikön rekisteröimisajankohta, pinta-ala, laatu, rasitteet ja osuus yhteiseen alueeseen sekä edellä 6 §:n 1-7 kohdassa mainitut tiedot.

Lakanneen rekisteriyksikön kohdalle on tehtävä merkintä lakkaamisen perusteesta ja ajankohdasta.

8 §

Kiinteistötunnuksen muuttamista tai rekisteritiedon korjaamista koskeva kiinteistörekisterin pitäjän päätös on annettava tiedoksi siten kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) on säädetty. Päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

9 §

Kiinteistörekisterilain 14 §:ssä mainittuun kiinteistörekisterikarttaan on merkittävä voimassa olevien rekisteriyksiköiden rajat ja yksiköiden tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Karttaan merkitään lisäksi sellaiset rekisteriyksikön maa- tai vesialueeseen kohdistuvat käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset, jotka on merkittävä kiinteistörekisteriin, sekä 6 §:n 9 kohdassa tarkoitettujen kaava-alueiden rajat. Kaava-alueiden rajat merkitsee rekisterikarttaan maanmittauskonttori.

10 §

Kiinteistörekisteri otetaan käyttöön kunnassa tai sen osassa. Kiinteistörekisterin käyttöönottamisesta päättää maanmittaushallitus. Kiinteistörekisterin käyttöön ottamisesta kaavoitusalueiden jakolain 115 §:n 1 momentissa tarkoitettujen kiinteistöjen osalta päättää kuitenkin rakennuslautakunta.

11 §

Maanmittaustoimistot sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä pitävät viranomaiset saavat antaa otteita kiinteistörekisteristä.

12 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö. Maanmittaushallitus antaa ohjeita kiinteistörekisteriin tai rekisterikarttaan merkittävien tietojen merkitsemisessä noudatettavasta menettelystä.

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1985.

Milloin maarekisteriyksikkö on lakannut ennen kiinteistörekisterin käyttöön ottamista, otetaan kiinteistörekisteriin myös näitä lakanneita rekisteriyksikköjä koskevat 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo Yläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.