471/1985

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1985

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 32 §:n 2 momentin 19 kohta, 33 §:n 2 momentti, 62 §:n 1 momentti, 128 §:n 1 momentti ja 147 §:n 1 momentti,

näistä 147 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1983 annetussa asetuksessa (52/83), sekä

lisätään 33 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä lokakuuta 1973 ja 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetuilla asetuksilla (791/73 ja 310/79), uusi 5 a kohta ja 157 §:ään, sellaisena kuin se on 25 päivänä helmikuuta 1983 annetussa asetuksessa (230/83), uusi 2 momentti seuraavasti:

32 §

Asemakaavaa laadittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:


19) kaavoitettavan alueen ja erityisesti rakennetun ympäristön tarkoituksenmukaista ja soveliasta käyttöä on yleensäkin edistettävä.


33 §

Asemakaavamääräyksiin voidaan ottaa tarpeelliset määräykset rakennuskortteleiden rakentamisesta ja käyttämisestä, kuten:


5 a) rakennuksen ja rakennetun ympäristön suojelemisesta;


Jos asemakaava koskee rakennettua aluetta, asemakaavamääräyksissä on erityistä huomiota kiinnitettävä olemassa oleviin rakennuksiin sekä kaupunkikuvaan.

62 §

Rakennuslautakunnan on rakentamista ja rakennuksen tai sen osan purkamista koskevia lupia käsitellessään valvottava, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia eikä kaupunkikuvaa turmella.


128 §

Rakennuslautakunnan on rakentamista ja rakennuksen tai sen osan purkamista koskevia lupia käsitellessään valvottava, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia eikä rakennettua ympäristöä turmella.


147 §

Viranomaisten antamat sekä rakennuslain 42 §:n 2 momentin 3 kohdassa ja 100 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut rakennuskiellot, 143 a §:ssä tarkoitettu rakennus- ja purkamiskielto, 124 a §:n 3 momentissa tarkoitettu toimenpidekielto sekä 27 §:n 3 momentissa tarkoitettu rakentamisrajoitus tulevat voimaan, kun kunnanhallitus on kuuluttanut niistä niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Näistä päätöksistä on kunnanhallituksen annettava tieto rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle ja, jos kysymys on maarekisteriin merkitystä alueesta, maanmittauskonttorille sekä lääninhallitukselle ja asian laadun mukaan muillekin valtion ja kunnan viranomaisille, seutukaavaliitolle ja naapurikunnille. Sama koskee rakennuskiellon ja rakentamisrajoituksen voimassaoloajan pidentämistä.


157 §

Jos purkamisesta saattaa aiheutua historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen taikka kaupunkikuvan tai rakennetun ympäristön turmeltuminen, rakennuslautakunnan tulee välittömästi tiedottaa purkamisilmoituksesta kunnanhallitukselle ja lääninhallitukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1985.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.