434/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1985

Laki kuntien suhdannetalletuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kunnan investointien ajoittamiseksi suhdannevaihteluita tasoittavaksi kunta voi nousu- ja korkeasuhdanteen aikana tehdä valtiokonttoriin suhdannetalletuksia käytettäviksi lasku- ja matalasuhdanteen aikana työllisyyttä ylläpitäviin tai edistäviin investointeihin siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Suhdannetalletus tulee tehdä valtioneuvoston päättämänä aikana. Valtiokonttori siirtää kuntien suhdannetalletuksina kertyneet varat edelleen erityiselle sulkutilinä hoidettavalle tilille Suomen Pankkiin.

Suhdannetalletus katsotaan tehdyksi, kun se on talletettu valtiokonttorin tilille.

3 §

Antaessaan 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen valtioneuvoston tulee samalla päättää, milloin talletus on nostettavissa.

Suhdannetilanteen niin edellyttäessä valtioneuvosto voi oikeuttaa kunnat nostamaan suhdannetalletuksensa tai osan niistä jo ennen määrätyn talletusajan päättymistä tai pidentää talletusaikaa enintään yhdellä vuodella.

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, valtiovarainministeriö voi hakemuksesta antaa kunnalle luvan suhdannetalletuksen nostamiseen jo ennen talletusajan päättymistä, jos työllisyyden hoitaminen tai muu erityinen syy sitä edellyttää.

4 §

Milloin kunta tekee tai aikoo tehdä suhdannetalletuksen sellaisen valtionapuun oikeuttavan hankkeen aloituksen siirtämiseksi, jonka toteuttamisohjelman tai sitä vastaavan suunnitelman valtion asianomainen viranomainen jo on hyväksynyt, tulee tämän viranomaisen hyväksyä hankkeen siirtäminen. Talletusajan päätyttyä valtionosuus tai -avustus perustamiskustannuksiin maksetaan asianomaisten valtionapusäännösten edellyttämällä tavalla.

5 §

Kunnan laatimassa työllisyyslain 9 §:ssä tarkoitetussa suunnitelmassa on erikseen selvitettävä, että suhdannetalletus käytetään tämän lain 1 §:ssä edellytettyyn tarkoitukseen.

6 §

Valtio maksaa valtiokonttoriin tehdylle kunnan suhdannetalletukselle vuotuisen koron, jonka suuruus on Suomen Pankin peruskorko vähennettynä 2 prosenttiyksiköllä. Korko suoritetaan talletusta nostettaessa ja maksetaan erikseen kullekin nostetulle erälle. Suomen Pankki maksaa valtiokonttorin sinne siirtämille kuntien suhdannetalletusvaroille kalenterivuosittain vastaavan suuruisen koron.

Valtioneuvosto voi päättää, että suhdannetalletukselle maksetaan valtion varoista enintään 6 prosentin suuruista lisäkorkoa. Alle vuoden talletukselle lisäkorkoa ei makseta, ellei talletusaika perustu valtioneuvoston 3 §:n 2 momentin nojalla tekemään päätökseen talletusajan lyhentämisestä.

7 §

Ennen 2 §:n 1 momentissa ja 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen valtioneuvoston päätösten antamista on hankittava Suomen Pankin johtokunnan lausunto, jollei johtokunta ole tehnyt esitystä asiassa. Lisäksi on kuntien keskusjärjestöille varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.

8 §

Jos kunta ei ole käyttänyt suhdannetalletusta tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti, on kunta velvollinen palauttamaan valtiolle sen määrän, minkä kunta on lisäkorkona saanut suhdannetalletuksena tallettamilleen varoille sekä 16 prosenttia viivästyskorkoa talletuksen nostopäivästä lukien.

9 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

10 §

Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 1985.

Hallituksen esitys 33/83
Valtiovarainvaliok. miet. 9/85
Suuren valiok. miet. 31/85

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.