427/1985

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1985

Steriloimisasetus

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun steriloimislain (283/70) 3 §:n 2 momentin ja 13 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 2 momentti 31 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (125/85):

1 §

Steriloimislupaa on asianomaisen henkilön itsensä haettava:

1) steriloimislain 1 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa lain 8 §:ssä mainitulta steriloimisen suorittavalta lääkäriltä;

2) steriloimislain 1 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jommalta kummalta lain 4 §:n 2 momentissa mainitulta lääkäriltä; sekä

3) steriloimislain 1 §:n 5 ja 6 kohdassa ja 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa lääkintöhallitukselta.

Steriloimislupaa on holhoojan, huoltajan tai uskotun miehen haettava steriloimislain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa lääkintöhallitukselta.

2 §

Lääkintöhallitukselta lupaa on haettava omakätisesti allekirjoitetulla, vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laaditulla hakemuksella, jossa hakijan nimikirjoituksen on oltava kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama.

Hakemukseen on liitettävä:

1) asianomaisen rekisteriviranomaisen antama virkatodistus, josta selviää henkilön siviilisääty sekä hänen aviopuolisonsa, lastensa, aviopuolisonsa lasten ja, jos hän on alaikäinen, vanhempiensa nimet ja syntymäajat;

2) selvitys huoltajasta, milloin huoltajaksi on määrätty muu henkilö kuin vanhemmat tai toinen heistä;

3) selvitys holhoojasta tai uskotusta miehestä;

4) esteettömän lääkärin tutkimukseen perustuva, vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu lausunto steriloimisen tarpeellisuudesta ja muista asiaan vaikuttavista seikoista tai, jos kysymys on steriloimislain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuista tapauksista, asiasta aikaisemmin kielteisen ratkaisun tehneiden lääkäreiden antamat lausunnot ja päätös;

5) mikäli mahdollista, steriloimislain 7 §:ssä tarkoitetut lausunnot; sekä

6) selvitys muista asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavista seikoista.

3 §

Edellä 2 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta lääkärinlausunnosta tulee käydä ilmi, että asianomainen henkilö, mikäli hän kykenee ymmärtämään toimenpiteen merkityksen, on saanut lääkäriltä selvityksen steriloimisen merkityksestä ja vaikutuksista sekä muista mahdollisuuksista estää raskaus.

Jos henkilö on avioliitossa, lausunnosta tulee ilmetä, että aviopuolisolle on mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuus osallistua mainittuun neuvontatilaisuuteen ja että lääkäri on, milloin hän on katsonut siihen olevan syytä, selvittänyt puolisoille, kumman steriloiminen steriloimislain 1 §:n säännökset huomioon ottaen on tarkoituksenmukaisempaa, ja antanut tarvittaessa tilaisuuden vielä harkita, kumpi steriloimista pyytää.

Jollei aviopuoliso ole osallistunut 1 momentissa tarkoitettuun tilaisuuteen, lääkärinlausunnosta tulee ilmetä syy siihen. Puolison kirjallinen lausunto on tällöin, mikäli mahdollista, liitettävä lääkärinlausuntoon.

4 §

Lääkärinlausunnossa on oltava steriloimista pyytävän henkilön omakätisesti allekirjoittama vakuutus, jossa hän ilmoittaa olevansa tietoinen 3 §:n 1 ja 2 momentissa mainituista steriloimista koskevista seikoista ja pyytävänsä steriloimista omasta vapaasta tahdostaan.

5 §

Jollei steriloimista koskevaan hakemukseen ole liitetty 2 §:ssä tarkoitettua selvitystä, lääkintöhallituksen on tarpeen vaatiessa velvoitettava hakija määrätyn ajan kuluessa esittämään puuttuva selvitys.

6 §

Steriloimislain 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut päätökset on laadittava vahvistetun kaavan mukaisille lomakkeille.

7 §

Lääkärin, joka steriloimislain nojalla on suorittanut steriloimisen, on kuukauden kuluessa sen jälkeen ilmoitettava vahvistetun kaavan mukaisella lomakkeella toimenpiteestä lääkintöhallitukselle.

Steriloimislain 4 §:n 2 momentissa mainittu, vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu päätös on kummankin lääkärin allekirjoitettava, ja 1 momentissa tarkoitetun lääkärin on lähetettävä se toimenpidettä koskevan ilmoituksen ohella kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta lääkintöhallitukselle.

Milloin lääkäri on steriloimislain 6 §:ssä edellytetyssä tapauksessa suorittanut steriloimisen, on niin ikään vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu kertomus asiasta lähetettävä lääkintöhallitukselle kuukauden kuluessa toimenpiteeseen ryhtymisestä.

8 §

Terveys- ja sosiaalilautakunnat ovat velvollisia harjoittamaan valistus- ja neuvontatyötä steriloimista koskevissa asioissa.

9 §

Lääkintöhallitus antaa tarkemmat ohjeet tämän asetuksen säännösten soveltamisesta ja steriloimista koskevien asioiden käsittelystä.

Tässä asetuksessa tarkoitettujen lomakkeiden kaavat vahvistaa lääkintöhallitus.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1985. Sillä kumotaan 29 päivänä toukokuuta 1970 annettu steriloimisasetus (360/70).

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.