373/1985

Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1985

Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Tutkinnan tarkoitus

Yleisen turvallisuuden lisäämiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi on suuronnettomuudet tutkittava niin kuin tässä laissa säädetään.

2 §
Vaaratilanteen tutkiminen

Tämän lain mukainen tutkinta voidaan toimittaa myös tapahtumasta, jossa suuronnettomuuden vaara on ollut ilmeinen.

3 §
Suuronnettomuuden määritelmä

Suuronnettomuudella tarkoitetaan tässä laissa onnettomuutta, jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen vakavana.

4 §
Tutkinnan sisältö

Tutkinnassa selvitetään onnettomuuden kulku, syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet. Erityisesti selvitetään, onko onnettomuuden tai vaaran aiheuttajina taikka kohteina olleiden laitteiden ja rakenteiden suunnittelussa, valmistuksessa, rakentamisessa sekä käytössä otettu riittävästi huomioon turvallisuusvaatimukset sekä onko valvonta- ja tarkastustoiminta asianmukaisesti järjestetty ja hoidettu. Tarvittaessa on myös selvitettävä mahdolliset puutteet turvallisuutta koskevissa säännöksissä ja määräyksissä.

2 luku

Tutkintaviranomaiset

5 §
Tutkintalautakunta

Suuronnettomuuden tutkii valtioneuvoston asettama tutkintalautakunta, joka toimii oikeusministeriön yhteydessä. Lautakunta asetetaan kutakin suuronnettomuutta varten erikseen.

6 §
Suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunta

Suuronnettomuuksien tutkinnan yleistä järjestämistä ja suunnittelua varten on suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Suunnittelukunnassa on onnettomuuksien tutkintaan perehtyneitä eri alojen asiantuntijoita. Suunnittelukunta on oikeusministeriön alainen.

Suunnittelukunnan tehtävänä on tarvittaessa käynnistää alustavat tutkimukset, kunnes tutkintalautakunta on asetettu. Suunnittelukunnasta on tällöin voimassa, mitä tutkintalautakunnasta säädetään.

7 §
Esteellisyys

Tutkintalautakunnan jäsen tai muu tutkintaan osallistuva on esteellinen:

1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on kärsinyt vahinkoa tutkittavana olevassa onnettomuudessa tai hänen lähisukulaisensa on saanut siinä surmansa;

2) jos hän tai hänen lähisukulaisensa voi joutua onnettomuudesta tai siitä aiheutuneesta vahingosta vastuuseen;

3) jos tutkinnasta tai sen tuloksista on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen; tai

4) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa tutkinnassa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Lähisukulaisella tarkoitetaan hallintomenettelylain (598/82) 10 §:n 2 momentissa mainittuja henkilöitä. Esteellisyyden vaikutuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä sanotun lain 11 §:ssä on säädetty.

3 luku

Tutkinta

8 §
Tutkinnan suorittaminen

Tutkintalautakunnan on suoritettava tutkintansa yhteistoiminnassa samassa asiassa rikos- tai kuolemansyyn tutkintaa suorittavan poliisiviranomaisen kanssa siinä laajuudessa kuin lautakunta katsoo yhteistoiminnan olevan suuronnettomuuden tutkinnan kannalta tarkoituksenmukaista.

9 §
Tutkintaedellytysten turvaaminen

Tutkintalautakunnan jäsenillä ja muilla tutkintaan osallistuvilla on oikeus päästä onnettomuuspaikalle sekä toimittaa siellä tutkimuksia.

Tutkintalautakunta saa määrätä onnettomuuspaikan eristettäväksi sekä kieltää onnettomuudessa surmansa saaneiden pois viemisen tai siirtämisen. Määräys tai kielto on kumottava heti, kun se ei ole enää tutkinnan vuoksi tarpeen.

Onnettomuuspaikalla olevia esineitä, joilla saattaa olla merkitystä tutkinnassa, ei saa ilman tutkintalautakunnan tai muun toimivaltaisen viranomaisen lupaa hävittää, viedä pois tai liikutella, ellei siihen ole pakottavaa syytä.

10 §
Asiakirjat ja esineet

Tutkintalautakunnalla on oikeus tarkastaa esineitä sekä perehtyä sellaisiin asiakirjoihin, joilla saattaa olla merkitystä tutkinnassa.

Tutkintalautakunta saa tehdä tarkastettaville esineille kokeita ja irroittaa esineistä osia sekä ottaa näytteitä, milloin se on tutkimusten vuoksi välttämätöntä.

11 §
Kuulustelut

Tutkintalautakunta saa kuulustella jokaista, jolta otaksutaan voitavan saada tutkinnassa tarvittavia tietoja.

Kuulusteluihin ja tutkimuksiin, jotka lautakuntaan kuuluva poliisimies suorittaa, on sovellettava, mitä poliisin toimittamasta kuulustelusta ja tutkimuksesta on voimassa.

12 §
Tuomioistuimen virka-apu

Tutkintalautakunnan pyynnöstä voidaan todistajaa ja asiantuntijaa kuulustella siinä alioikeudessa, jossa se sopivasti käy päinsä.

Tutkintalautakunnan pyynnöstä tuomioistuin voi velvoittaa sen, jonka hallussa on tämän lain 10 §:ssä tarkoitettu asiakirja tai esine, luovuttamaan sen tutkintalautakunnan käyttöön. Tuomioistuimen on samalla määrättävä asiakirjan tai esineen palauttamisesta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa menettelyssä noudatetaan soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa on säädetty todistelusta. Todistajalle ja asiantuntijalle maksetaan palkkio valtion varoista.

13 §
Muu virka-apu

Viranomaisten ja valtion laitosten on toimialaansa kuuluvissa asioissa tutkintalautakunnan pyynnöstä laadittava sellaisia selvityksiä ja suoritettava sellaisia tutkimuksia, jotka ovat tarpeen tutkinnassa ja joita lautakunta ei voi itse laatia tai suorittaa, sekä annettava lautakunnalle muutakin sen tarvitsemaa virka-apua.

14 §
Oikeus saada tietoja

Tutkintalautakunnalla on oikeus saada viranomaisilta ja valtion laitoksilta tutkinnan toimittamiseksi tarpeelliset tiedot sen estämättä, mitä asiakirjain julkisuudesta tai salassapidosta on säädetty.

4 luku

Tutkintaselostus

15 §
Tutkintaselostuksen laatiminen

Tutkinnasta laaditaan valtioneuvostolle tutkintaselostus. Tutkintaselostukseen on otettava suositukset sellaisiksi toimenpiteiksi, jotka tutkintalautakunnan käsityksen mukaan ovat tarpeen turvallisuuden lisäämiseksi, onnettomuuksien ehkäisemiseksi, vahinkojen torjumiseksi ja vähentämiseksi sekä pelastuspalvelun tehostamiseksi.

16 §
Tutkintaselostuksen käsittely

Valtioneuvosto päättää, mihin toimenpiteisiin tutkintaselostuksen ja siihen sisältyvien suositusten vuoksi on ryhdyttävä.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

17 §
Virkavastuu

Tutkintalautakunnan jäsenet toimivat virkavastuulla.

18 §
Vaitiolovelvollisuus

Tutkintalautakunnan jäsen tai muu tutkintaan osallistunut ei saa sivulliselle ilmaista tutkinnassa ilmi tulleita tietoja, jotka lain, asetuksen tai viranomaisen määräyksen mukaan on pidettävä salassa taikka jotka koskevat ammatti- tai liikesalaisuutta tai yksityisen henkilökohtaisia oloja.

Joka rikkoo 1 momentissa säädetyn kiellon, on tuomittava suuronnettomuuden tutkintaa koskevan vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.

19 §
Viranhoidosta vapautuminen

Jos tutkintalautakunnan jäsen on valtion virassa tai toimessa, vapautuu hän sen hoitamisesta siksi ajaksi, jona hän osallistuu tutkintaan, paitsi jos tutkintatehtävät voidaan hoitaa oman viran tai toimen ohella.

20 §
Palkkiot ja korvaukset

Tutkintalautakunnan jäsenelle ja asiantuntijalle maksetaan tehtävästään valtioneuvoston vahvistama palkkio ja korvaus.

Tutkintalautakunnan kuulustelemalle maksetaan palkkio ja matkakustannusten korvaus samojen perusteiden mukaan kuin komitean kuulemalle asiantuntijalle.

Edellä 10 §:n 2 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan valtion varoista täysi korvaus.

21 §
Asetuksen antaminen

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

22 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Hallituksen esitys 83/84
Toisen lakivaliok. miet. 11/84
Suuren valiok. miet. 6/85

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.