359/1985

Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1985

Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun peruskouluasetuksen (718/84) 15 §:n 2 momentti, 125 §:n 2 ja 3 momentti, 133 §:n 2 momentti ja 157 §:n 1 momentti, sekä

lisätään uusi 21 a § ja 159 § seuraavasti:

15 §

Jos kahdella tai useammalla peruskoululla on yhteinen johtaja, on kouluilla yhteinen apulaisjohtaja silloin, jos niissä on yhteensä vähintään 15 perusopetusryhmää. Kuitenkin, jos kouluissa on vain ala-asteen luokkia, on kouluilla yhteinen apulaisjohtaja, jos niissä on yhteensä vähintään 30 perusopetusryhmää.


21 a §

Jos peruskoulun ala-asteen opetusryhmässä on ensimmäisen vuosiluokan oppilaita enemmän kuin 15, voi koululautakunta päättää, että näiden oppilaiden opetukseen käytettävää tuntimäärää vähennetään oppilaan huoltajan suostumuksella syyslukukauden viiden ensimmäisen viikon ajan enintään viisi tuntia viikossa siitä mitä 21 §:n 1 momentissa on säädetty.

125 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetun erityisluokanopettajan viran haltija on velvollinen eroamaan virastaan heinäkuun 31 päivänä sinä kalenterivuonna, jolloin hän täyttää 60 vuotta, jollei lääninhallitus anna hänelle oikeutta pitempään virassa pysymiseen.

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, on vastaavasti voimassa erityiskoulun rehtorin viran haltijasta.

133 §

Koulukirjaston tulee ensisijaisesti olla koulun kasvatusta ja opetusta tukeva käsikirjasto.


157 §

Lukuvuonna 1985-86 noudatetaan peruskoulun kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla ja lukuvuonna 1986-87 yhdeksännellä vuosiluokalla 26 päivänä kesäkuuta 1970 annetun peruskouluasetuksen opetusryhmiä koskevia säännöksiä, jollei koululla ole lukuvuonna 1984-85 ollut lupaa kokeilutehtävän vuoksi poiketa opetusryhmiä koskevista säännöksistä. Sen estämättä, mitä edellä mainitun asetuksen 21, 22 ja 26 §:ssä on säädetty, lääninhallitus voi, milloin koulutyön tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää, myöntää luvan poiketa asetuksen opetusryhmien muodostamista ja opetustyön jakamista eri opettajien kesken koskevista säännöksistä.


159 §

Sen estämättä, mitä 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 11 §:n 1 momentissa on säädetty, voidaan johtokuntaan lukuvuodeksi 1985-86 valittavat oppilasjäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valita ennen tämän asetuksen voimaantuloa pidettävässä yläasteen oppilaiden kokouksessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1985.

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.