335/1985

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1985

Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan kehitysvammaisten erityishuollosta 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun asetuksen (988/77) 2 ja 13 §,

muutetaan 30 § sekä

lisätään asetukseen siitä 17 päivänä kesäkuuta 1983 annetulla asetuksella (548/83) kumotun 5 §:n ja 3 luvun tilalle uusi 3 luku sekä 4 luvusta viimeksi mainitulla asetuksella kumotun 10 ja 11 §:n tilalle uusi 10 ja 11 §, jotka samalla siirretään 3 lukuun, seuraavasti:

3 luku

Kehitysvammaisten erityishuoltona oppivelvollisuusikäisille annettava opetus

5 §

Tässä luvussa säädetään kehitysvammalain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetun tarpeellisen opetuksen järjestämisestä oppivelvollisuusikäisille.

Mitä oppivelvollisuusikäisten kehitysvammaisten erityishuoltona annettavasta opetuksesta on säädetty, koskee soveltuvin osin myös kehitysvammalain 28 §:n 2 momentissa tarkoitettua opetusta.

6 §

Kehitysvammaisten erityishuoltona annettavan tarpeellisen opetuksen järjestää opetusyksikkö. Kehitysvammalain 28 §:n 2 momentissa tarkoitettuna opetuksena voidaan pitää myös muuta kuin kehitysvammaisten erityishuollon opetusyksikön järjestämää opetusta.

7 §

Kehitysvammaisten erityishuoltona annettavassa opetuksessa on lukuvuodesta, lukukausista, opetuksen alkamisesta ja päättymisestä sekä lomista soveltuvin osin voimassa, mitä niistä on peruskoulun osalta säädetty, jollei lääninhallitus erityisistä syistä myönnä poikkeusta.

Oppilaan opetukseen käytettävästä ajasta on voimassa, mitä peruskouluasetuksen (718/84) 21 §:ssä on työviikon pituudesta säädetty.

Oppilaan terveydentilan ja yksilöllisten edellytysten johdosta voidaan opetus järjestää 1 ja 2 momentissa säädetystä poiketen.

Opetus annetaan lapsen päiväohjelman yhteydessä tarkoituksenmukaisissa jaksoissa.

8 §

Kehitysvammaisten erityishuoltona opetus annetaan sitä varten muodostettavissa tarkoituksenmukaisissa ryhmissä taikka yksilöllisesti.

9 §

Opetusyksikön tulee käyttää opetussuunnitelmassa vahvistettuun opetukseen opettajan antamia opetustunteja keskimäärin vähintään 3,5 tuntia viikossa oppilasta kohti. Oppilaiden määrä yhtä opettajaa kohti voi olla enintään kuusi oppilasta.

Opetusyksiköllä tulee olla opetusta antavaa muuta henkilökuntaa tarpeen mukaan.

Erityishuoltopiirin kuntainliittoon voidaan perustaa johtajaopettajan virka, jos se järjestettävän opetuksen laajuuden johdosta on tarpeen.

10 §

Opettajan tehtävänä on oppilaiden opetuksen suunnittelu ja ohjaus sekä opetuksen antaminen oppilaille. Tämän lisäksi opettajan tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä peruskoulun opettajan tehtävistä on säädetty. Opettajan sekä muun opetusta antavan henkilökunnan tulee olla yhteistyössä oppilaan huoltajan ja oppilaan erityishuollon toteuttamiseen osallistuvien muiden henkilöiden kanssa sekä osallistua opetusyksikön työtä koskevien asioiden hoitoon.

11 §

Kunnan sosiaalilautakunta tai kuntainliiton liittohallitus laatii kehitysvammahuoltona järjestettävää oppivelvollisten opetusta varten opetussuunnitelman. Kouluhallitus antaa yhdessä sosiaalihallituksen kanssa yleiset opetussuunnitelmaa koskevat ohjeet. Opetussuunnitelman vahvistaa lääninhallitus.

30 §

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa sosiaalihallitus. Kouluhallitus voi yhdessä sosiaalihallituksen kanssa lisäksi antaa ohjeita kehitysvammaisten erityishuoltona annettavan opetuksen sisällöstä, ohjauksesta ja valvonnasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1985, ja sillä kumotaan harjaantumisopetuksesta 16 päivänä helmikuuta 1979 annettu asetus (190/79) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen 9 §:stä poiketen voidaan opetus vuonna 1985 järjestää niillä kehitysvammaisten erityishuollon henkilökunnan voimavaroilla, jotka ovat käytettävissä tämän asetuksen voimaantullessa ja vuoden 1989 loppuun asti siten, kuin sosiaalihuollon valtakunnallisessa suunnitelmassa tarkemmin määrätään.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.