312/1985

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1985

Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta

Oikeusministeriö on yleisenä asianajajayhdistyksenä olevaa Suomen Asianajajaliittoa kuultuaan

muuttanut yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta 24 päivänä huhtikuuta 1959 antamansa päätöksen 5 §:n 1 momentin 4 kohdan, 16 §:n, 23 §:n 4 momentin, 50 §:n edellä olevan väliotsikon ja 51 §:n 2 momentin sekä

lisännyt 5 §:n 1 momenttiin uuden 4 a kohdan ja uuden 2 momentin, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 8 §:ään uuden 3 momentin sekä päätökseen uuden 51 a §:n ja 52 a §:n seuraavasti:

5 §

Jäseneksi voidaan ottaa asianajajatehtäviä ammattimaisesti hoitava tai hoitamaan ryhtyvä Suomen kansalainen, joka


4) on saavuttanut asianajajan toimen harjoittamiseen tarvittavan taidon sekä käytännöllistä kokemusta siinä toimimalla tutkinnon suoritettuaan ennen jäseneksi pääsyä vähintään neljän vuoden ajan oikeudenhoidon alalla tai siihen verrattavissa oikeustieteellistä koulutusta edellyttävissä toimissa tai tehtävissä, kuitenkin vähintään kaksi vuotta asianajajan apulaisena, yleisenä oikeusavustajana tai itsenäisenä asianajotehtävien hoitajana taikka muussa sellaisessa toimessa, jossa hän on vastaavassa määrässä hoitanut asianajotehtäviä;

4 a) on suorittamalla oikeusministeriön hyväksymässä järjestyksessä erityisen tutkinnon osoittanut riittävästi tuntevansa asianajotoiminnan perusteita koskevat säännökset ja ohjeet sekä hyvän asianajajatavan vaatimukset; sekä


Milloin hakija on jo aikaisemmin suorittanut 1 momentin 4 a kohdassa tarkoitetun tutkinnon tai muutoin osoittanut, että hänellä on siinä mainitut tiedot, voi hallitus vapauttaa hakijan tutkinnon suorittamisesta.

8 §

Jäseneksi hyväksymisestä on viipymättä annettava tieto hakijalle sekä oikeuskanslerille ja sille alioikeudelle, jonka tuomiopiirissä jäseneksi hyväksytyn toimisto sijaitsee.

16 §

Liiton valtuuskuntaan, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kukin osasto valitsee kokouksessaan yhden jäsenen ja varajäsenen kutakin osaston alkavaa neljääkymmentä jäsentä kohden.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtuuskunnan jäsenten toimikausi alkaa maaliskuun 1 päivänä.

23 §

Toimiston tulee olla avoinna liiton hallituksen määräämänä aikana joka arkipäivä, ei kuitenkaan arkilauantaina.

Muutoksenhaku sekä päätöksistä tiedottaminen
50 §

51 §

Kappale kurinpitoasiassa annettua päätöstä on viipymättä toimitettava oikeuskanslerille. Milloin asia on tullut vireille kantelun johdosta, on myös kantelun tekijälle annettava tieto päätöksestä, jollei hän ole peruuttanut kanteluaan.

51 a §

Päätös, jolla jäsen on erotettu liitosta, on saatettava liiton jäsenten tietoon viipymättä sen jälkeen, kun päätös on tullut noudatettavaksi. Tieto tällaisesta päätöksestä on annettava myös maan yleisille tuomioistuimille. Jos päätös kumotaan, on siitä annettava tieto liiton jäsenille ja niille tuomioistuimille, joille erottamispäätöksestä on aikaisemmin annettu tieto.

Hallitus voi määrätä, että kurinpitopäätös, jolla on periaatteellista merkitystä tai muutoin yleistä mielenkiintoa, on kokonaan tai osaksi saatettava julkisuuteen.

52 a §

Hallituksen on kurinpitoasioista annettava vuosittain kertomus, josta lyhyesti ilmenee asian laatu ja sen saama ratkaisu. Milloin asialla katsotaan olevan periaatteellista merkitystä, selostetaan asian vaiheet ja ratkaisun perusteet tarpeellisin osin. Kertomukseen voidaan ottaa muitakin tietoja kurinpitoasioista ja niiden käsittelystä.

Kertomus on toimitettava oikeusministeriölle ja oikeuskanslerille kertomusvuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä ja pidettävä liiton toimistossa myös yleisön saatavana. Kertomus on hallituksen määräämällä tavalla saatettava julkisuuteen.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Toimenpiteisiin tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1985

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Ylitarkastaja
Hannu Taimisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.