162/1985

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1983

Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä kumotaan 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun ulosottoasetuksen 1 e, 7 a, 8, 14, 18 a 24,

sellaisina kuin niistä ovat 1 e ja 24 § 14 päivänä joulukuuta 197 annetussa asetuksessa (906/73 sekä 7 a § 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetussa asetuksessa (369/61), muutetaan 1, 3 ja 7 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 ja 3 § 5 päivänä joulukuuta 1969 annetussa asetuksessa (755/69) ja 7 § mainitussa 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetussa asetuksessa, sekä lisätään asetukseen uusi 32–35 § seuraavasti:

1 §

Ulosottomiehen on pidettäva tuomion tai päätöksen nojalla täytäntöönpantavista ulosottoasioista päiväkirjakortistoa. Päiväkirjakortissa ja sen diaariolehdessä on mainittava ulosottohakemuksen järjestysnumero ja saapumispäivä, hakija, asiamies ja tilitysosoite, velallisen nimi ja osoite, täytöntöönpanoasiakirja, täytäntöönpanon tai saamisen laatu ja perittävä rahamäärä sekä etuoikeusvaatimus. Päiväkirjakorttiin on lisäksi merkittävä ulosottomiehen täytäntöönpanotoimet ja niiden aika sekä päivä, jona täytäntöönpano on annettu nimetyn avustavan ulosottomiehen tehtäväksi, avustavan ulosottomiehen täytäntöönpanotoimet, kertyneet ja hakijalle tilitetyt rahamäärät sekä päivä, jona lopputilitys on tehty.

Jos täytäntöönpanoa kohtaa este taikka jos täytäntöönpano viipyy velkojan myöntämän maksuajan, ulosmittausvalituksen, palkan ulosmittauksen tai muun sellaisen seikan johdosta, jota ei ole voitu välttää, päiväkirjakorttiin on merkittävä mainittu este tai lopputilityksen viipymisen syy.

Toimeksi saamistaan tehtävistä avustavan ulosottomiehen tulee pitää tilikirjakortistoa. Tilikirjakortin kaavan vahvistaa oikeusministeriö.

3 §

Palkan ulosmittauksen johdosta annetuista maksukielloista ulosottomiehen on pidettävä velallisten nimien mukaiseen aakkosjärjestykseen järjestettyä kortistoa.

Ulosottomies voi määrätä alaisensa virkamiehen puolestaan hoitamaan 1 momentissa tarkoitettua maksukieltokortistoa, valvomaan maksukieltojen noudattamista sekä huolehtimaan maksutietojen antamisesta asianomaiselle avustavalle ulosottomiehelle perimiskuitin kirjoittamista varten. Virka-apuasiassa perimiskuitin kirjoittaa ulosmittauspaikkakunnan ulosottoviranomainen.

7 §

Ulosottomies on velvollinen ulosottoasiassa pyynnöstä antamaan kirjallisen todistuksen päiväkirjakorttiin merkityistä seikoista. Lisäksi ulosottomiehen on pyynnöstä annettava jäljennös ulosottomiehen hallussa olevasta toimituskirjasta ja muusta asiakirjasta.

Ulosottomies saa pyynnöstä antaa luottotietotoimintaa varten kirjallisia todistuksia ulosotossa varattomiksi todetuista velallisista, saamisten perimiseksi toimitetuista ulosmittauksista ja pakkohuutokaupoista sekä osamaksukaupasta annetun lain (91/66) mukaisista tilityksistä ja muista ulosottomiehen toimimksista. Todistukseen merkitään velallisen nimi ja syntymäaika tahi, mikäli mahdollista, henkilö- tai liiketunnus sekä toimitus ja sen aika. Pyynnöstä todistukseen merkitään myös saamisen laatu ja määrä.

32 §

Ulosottoasiat on toimeenpantava joutuisasti.

Ulosmittaus on toimitettava ja, jollei täytäntöönpanoa kielletä tai keskeytetä taikka velallinen näytä saaneensa velkojalta maksuaikaa taikka asiassa ilmaannu sellaista viivytystä, jota ulosottomies ei voi välttää, ulosmitattu omaisuus on myytävä niin hyvissä ajoin, että siitä kertyvät varat voidaan tilittää hakijalle viimeistään vuoden kuluessa ulosottoasian saapumisesta ulosottomiehelle.

Antaessaan täytäntöönpanotehtävän avustavalle ulosottomiehelle ulosottomies voi asettaa määräajan tehtävän suorittamista varten.

33 §

Avustavan ulosottomiehen tulee viivytyksettä ja viimeistään perimistä seuraavana valtion virastojen aukiolopäivänä tallettaa kertyneet varat ulosottomiehen virkavarain postisiirtotilille tai toimittaa ne ulosottomiehelle.

Avustavan ulosottomiehen on tehtävä tilitys perimistään varoista ulosottomiehelle tämän määräämänä aikana, kuitenkin vähintään kerran viikossa. Tilitykseen on liitettävä tarvittavat tositteet. Vähintään kerran viikossa tilitetään myös ne täytäntöönpanotehtävät, joissa täytäntöönpanoa on kohdannut este.

34 §

Ulosottomiehen on viipymättä talletettava hänelle kertyneet varat virkavarain postisiirtotililleen.

Jollei toisin ole säädetty, ulosottomiehen tulee lähettää kertyneet varat hakijalle postisiirron välityksellä kahden viikon kuluessa siitä, kun hän on ne perinyt tai avustavan ulosottomiehen tilityksenä vastaanottanut (ulosottomiehen rahatilitys).

Erityisestä syystä oikeusministeriö voi pidentää edellä sanottua määräaikaa. Tilitys on tehtävä viikoittain.

Jollei kertyneitä varoja voida velkojalle lähettää, ulosottomiehen tulee 2 momentissa mainitussa ajassa ilmoittaa velkojalle kirjallisesti, mitä velkojan on täytettävä saadakseen nostaa varat ja milloin ne, jollei niitä nosteta, lähetetään lääninrahastoon. Jos velkojan tulee saada antamansa saamistodiste takaisin, ulosottomiehen on siitä hänelle vastaavasti ilmoitettava.

35 §

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet ulosottomiehen vastaanottamien rahavarojen maksuliikenteen järjestämisestä ja kirjanpidosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1985.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen toimiin. täytäntöönpanon edellyttämiin

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oieusministeri
Chnstoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.