158/1985

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1985

Asetus ulosottotoimesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään ulosottotoimesta 14 päivänä joulukuuta 1984 annetun lain (866/84) 3 ja 7 §:n sekä ulosottolain 1 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on ulosottolain 1 luvun 2 §:n 2 momentti 14 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (867/84):

Yleisiä säännöksiä
1 §

Maistraatista, lääninhallituksesta, kaupunginvoudista, nimismiehestä ja Ahvenanmaan maakunnanvoudista ulosottoviranomaisina on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty.

2 §

Helsingin ulosottovirastosta on tämän asetuksen lisäksi voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

3 §

Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun kaupunginvoudinvirastossa on kaksi kaupunginvoutia. Muissa kaupunginvoudinvirastoissa on yksi kaupunginvouti.

Hallinto ja työnjako
4 §

Ulosottotoimintaa johtaa, ohjaa ja valvoo kaupunginvoudinvirastossa viraston päällikkö ja nimismiespiirissä nimismies.

Kaupunginvoudinvirasto voi jakautua täytäntöönpano-osastoiksi tai muiksi alayksiköiksi niin kuin työjärjestyksessä määrätään. Nimismiespiirin ulosottotoimi voidaan järjestää alayksiköksi tai vastuualueeksi niin kuin ohjesäännössä määrätään.

Virkamiesten sijoituksesta alayksiköihin tai vastuualueisiin päättää kaupunginvoudinvirastossa viraston päällikkö ja nimismiespiirin ulosottotoimessa nimismies.

5 §

Kaupunginvoudinvirastossa tai nimismiespiirissä, jossa ulosottomiehiä on kaksi tai useampia, ulosottoasiat jaetaan heidän keskensä siten, että yksi ulosottomies voi toimeenpanna samaa velallista koskevat asiat.

Työnjako ulosottoapulaisten kesken on järjestettävä siten, että yksi ulosottoapulainen voi hoitaa saman velallisen kaikki ulosottoasiat.

6 §

Velalliskohtainen työnjako on järjestettävä siten, että se perustuu joko velallisten nimien mukaiseen aakkoselliseen jakoon tai alueelliseen jakoon. Milloin työnjako järjestetään aakkosellisen jaon mukaan, ulosottomiehen on järjestettävä ulosottoasioista pidettävä päiväkirjakortisto velallisten nimien mukaiseen aakkosjärjestykseen. Alueellisessa työnjaossa päiväkirjakortistoa on pidettävä kunkin alueen velallisten ulosottoasioista ja kortisto on järjestettävä alueen velallisten nimien mukaiseen aakkosjärjestykseen.

Kaupunginvoudinviraston työnjako vahvistetaan työjärjestyksessä ja nimismiespiirin ulosottotoimen työnjako ohjesäännössä.

7 §

Täytäntöönpanotehtävien työnjako ulosottomiehen ja ulosottoapulaisen kesken on järjestettävä siten, että ulosottomies hoitaa täytäntöönpanon johto-, ohjaus- ja valvontatehtävät sekä toimitusmiehenä ne täytäntöönpanotehtävät, jotka lain mukaan tai yksittäistapauksen laadun vuoksi on ulosottomiehen toimitettava. Muut täytäntöönpanotehtävät hoitaa ulosottoapulainen.

Milloin samalta velalliselta ulosotettavien saamisten markkamäärä ylittää kaupunginvoudinvirastossa viraston päällikön ja nimismiespiirissä nimismiehen kalenterivuosittain vahvistaman määrän tai milloin asian erityinen laatu sitä muutoin vaatii, ulosottomiehen on määrättävä täytäntöönpanomenettely maksusuunnitelmineen sekä valvottava menettelyn toteuttamista. Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita menettelystä.

8 §

Ulosottomiehen tulee valvoa, että ulosottoapulainen noudattaa lakia sekä annettuja määräyksiä ja ohjeita, toimittaa viivytyksettä hänelle annetut täytäntöönpanotehtävät, tallettaa ja tilittää perimänsä varat määräajassa sekä ryhtyy käytettävissä oleviin toimenpiteisiin hakijan oikeuden toteuttamiseksi.

Ulosottomies voi määrätä alaisensa virkamiehen huolehtimaan yhden tai useamman ulosottoapulaisen toimialaan kuuluvien velallisten ulosottoasiain kirjanpidosta sekä raha- ja estetilitysten vastaanottamisesta ja avustamaan ulosottomiestä sanottujen asioiden täytäntöönpanon valvonnassa.

Virkamiehen, joka on määrätty 2 momentissa mainittuun tehtävään, on ulosottomiehen antamien ohjeiden mukaisesti ja ulosottoasiain kirjanpidon perusteella seurattava, että ulosottoapulainen suorittaa täytäntöönpanotoimet 1 momentissa mainitulla tavalla. Tehtävään määrätyn on lisäksi neljännesvuosittain ulosottomiehen määräämällä tavalla laadittava luettelo asioista, jotka ovat olleet täytäntöönpantavina yli yhdeksän kuukautta. Luetteloon on samalla merkittävä velalliselta ulosotettavien muiden saamisten yhteismäärä. Ulosottomiehen on tarkastettava luettelo ja tehtävä siihen päivätty ja allekirjoitettu tarkastusmerkintä.

9 §

Ulosottomiehellä ja ulosottoapulaisella on lupa käyttää omaa autoa ulosottotehtävien hoitamista varten tehtävällä virkamatkalla. Oman auton käyttämisestä on pidettävä ajopäiväkirjaa. Erityisestä syystä ministeriö voi määrätä rajoituksia oman auton käyttämiselle virkamatkoilla.

Ulosottoapulaisen matkalaskun hyväksyy ulosottomies. Milloin ulosottoapulainen laskuttaa kustannusten korvauksena virkamatkasta matkustamiskustannusten korvauksen lisäksi päivärahan tai muun maksun, matkan kustannuksista on tehtävä erillinen matkalasku, johon on liitettävä ulosottomiehen määräys sanotun virkamatkan toimittamisesta.

Ulosottoapulaisen matkalaskut jätetään ulosottomiehelle ulosottoapulaisen raha- ja estetilityksen mukana. Ulosottomiehen on järjestettävä tilitysten vastaanotto siten, että tilitysten vastaanottajaksi määrätty voi vastaanottaa ja tarkastaa koko tilityksen liitteineen sekä ajopäiväkirjan. Ulosottoapulaisen on liitettävä tilitykseen myös ulosmittauspöytäkirjat.

10 §

Tarkemmat määräykset kaupunginvoudinviraston toiminnasta annetaan työjärjestyksessä. Tarkemmat määräykset nimismiespiirin ulosottotoiminnan järjestämisestä annetaan ohjesäännössä.

Kaupunginvoudinviraston työjärjestyksen vahvistaa oikeusministeriö kaupunginvoudinvirastoa kuultuaan. Nimismiespiirin ohjesäännön ulosottotoimen osalta vahvistaa lääninhallitus nimismiestä kuultuaan. Lääninhallituksen on vahvistettava ohjesääntö sisäasiainministeriön nimismiespiirin ohjesäännöstä antamien yleisten ohjeiden sekä oikeusministeriön ulosottotoiminnan järjestämisestä erikseen antamien ohjeiden mukaan.

Virat ja toimet
11 §

Kelpoisuusehtona vaaditaan:

1) kaupunginvoudin virkaan ja ylimääräisen kaupunginvoudin toimeen sekä kaupunginvoudinviraston osastopäällikön virkaan ja nimismiespiirin ulosottotoimen tehtävissä toimivan osastopäällikön toimeen oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys ulosottotoimeen tai hallintotehtäviin; sekä

2) kaupunginvoudinviraston ja nimismiespiirin ulosottoapulaisen toimeen soveltuva opistotason tutkinto tai ylioppilastutkinto taikka käytännön kokemuksella saavutettu perehtyneisyys ulosottotoimen täytäntöönpanotehtäviin.

12 §

Kelpoisuusehtona vaaditaan:

1) kaupunginvoudinviraston toimistopäällikön, apulaistoimistopäällikön ja notaarin virkoihin korkeakoulututkinto tai soveltuva opistotason tutkinto;

2) kaupunginvoudinviraston kanslianhoitajan, kirjaajan, apulaiskirjaajan, kirjanpitäjän, apulaiskirjanpitäjän, arkistonhoitajan ja apulaisarkistonhoitajan virkoihin korkeakoulututkinto, merkonomi- tai ylioppilastutkinto taikka käytännön kokemuksella saavutettu perehtyneisyys ulosottotoimen kansliatehtäviin; sekä

3) kaupunginvoudinviraston muihin kuin 11 §:ssä mainittuihin toimiin sellainen taito ja kyky, jota toimen hoitaminen edellyttää.

13 §

Kaupunginvoudin ja kaupunginvoudinviraston osastopäällikön nimittää ja ylimääräisen kaupunginvoudin ottaa oikeusministeriö maistraatin julistettua viran tai toimen haettavaksi ja annettua lausunnon hakijoista. Nimismiespiirin ulosottotoimen tehtävissä toimivan osastopäällikön nimittää lääninhallitus nimismiehen esityksestä toimen oltua haettavana.

Ulosottoapulaisen nimittää toimen oltua haettavana kaupunginvoudinvirastossa viraston päällikkö ja nimismiespiirissä nimismies. Vastaavan ylimääräisen toimenhaltijan ottaa kaupunginvoudinvirastossa viraston päällikkö ja nimismiespiirissä nimismies.

14 §

Edellä 12 §:ssä mainitut kaupunginvoudinviraston viranhaltijat nimittää viraston päällikkö viran oltua haettavana. Lisäksi viraston päällikkö ottaa muut sanotussa pykälässä mainitut toimenhaltijat ja ylimääräiset toimenhaltijat sekä tilapäiset toimihenkilöt ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.

Kaupunginvoudinvirastossa, jossa kaupunginvouteja on useampia kuin yksi, nimittää tai ottaa viraston päällikkö muun kaupunginvoudin alaisen henkilökunnan tämän esityksestä.

15 §

Maistraatti voi myöntää kaupunginvoudille ja kaupunginvoudinviraston osastopäällikölle virkavapautta enintään 90 päivää vuodessa. Sitä pitemmän virkavapauden myöntää oikeusministeriö. Virkavapauden myöntämisestä nimismiespiirin ulosottotoimen tehtävissä toimivalle osastopäällikölle on voimassa, mitä lääninhallituksen nimittämän nimismiehen alaisen toimenhaltijan virkavapaudesta on erikseen säädetty.

Muun kuin 1 momentissa mainitun virkavapauden myöntää kaupunginvoudinvirastossa viraston päällikkö.

Nimismiespiirin ulosottoapulaiselle virkavapauden myöntää nimismies.

16 §

Viran ja toimen hoidosta virkavapauden ja vuosiloman aikana päättää sama viranomainen, joka siitä myöntää virkavapauden. Avoimen viran tai toimen hoitamisesta määrää nimittävä viranomainen. Maistraatti voi määrätä avoimen kaupunginvoudin viran tai toimen ja avoimen kaupunginvoudinviraston osastopäällikön viran hoidosta enintään kolmen kuukauden ajaksi.

Kaupunginvoudinvirastossa, jossa kaupunginvouteja on useampia kuin yksi, he ovat velvollisia hoitamaan toistensa tehtäviä enintään yhden kuukauden ajan kerrallaan.

Kaupunginvoudinvirastossa ja nimismiespiirissä, jossa ulosottoapulaisia on useampia kuin yksi, he ovat velvollisia hoitamaan toistensa tehtäviä enintään kolmen kuukauden ajan vuodessa.

17 §

Eron virasta tai toimesta myöntää sekä siitä vapauttaa nimittävä viranomainen. Maistraatti vapauttaa kuitenkin kaupunginvoudinviraston päällikön nimittämän ja lääninhallitus nimismiehen nimittämän ulosottoapulaisen.

Kurinpito ja muutoksenhaku
18 §

Ulosotonhaltijan oikeudesta rangaista kurinpitotoimin ulosottomiestä ja ulosottoapulaista ulosottoasiassa tehdyn virheen tai laiminlyönnin johdosta on säädetty ulosottolaissa.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta virassa tehdystä virheestä sekä käytöksestä, joka virka-aseman tai virkavelvollisuuden kannalta ei ole sovelias, maistraatti voi kurinpidollisesti rangaista kaupunginvoutia ja kaupunginvoudinviraston osastopäällikköä sekä lääninhallitus nimismiespiirin ulosottotoimen tehtävissä toimivaa osastopäällikköä sekä lisäksi kaupunginvoudinviraston päällikkö ja nimismies alaistaan ulosottoapulaista varoituksella tai sakolla.

Virassa tehdystä virheestä sekä käytöksestä, joka virka-aseman tai virkavelvollisuuden kannalta ei ole sovelias, kaupunginvoudinviraston päällikkö voi kurinpidollisesti rangaista muuta kuin 1 tai 2 momentissa mainittua kaupunginvoudinviraston virkamiestä 2 momentissa säädetyllä tavalla.

19 §

Palvelussuhteen perustamista ja lakkauttamista koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei erikseen ole toisin säädetty.

Erinäisiä säännöksiä
20 §

Ulosottomiehelle ja ulosottoapulaiselle annetaan oikeusministeriön vahvistama virkamerkki. Nimismies ulosottomiehenä käyttää poliisin virkamerkkiä. Virkamerkki on pidettävä virantoimituksessa mukana ja vaadittaessa esitettävä.

21 §

Kanslia pidetään auki valtion virastoissa noudatettavana työaikana.

Työjärjestyksessä tai ohjesäännössä voidaan rajoittaa kanslian aukioloa yleisölle ja määrätä kanslian aukiolosta virka-ajan ulkopuolella.

Työjärjestyksessä tai ohjesäännössä voidaan määrätä ulosottomiehen ja ulosottoapulaisen vastaanottoajoista yleisölle.

22 §

Ulosottomiehen ja ulosottoapulaisen hallussa olevat täytäntöönpanoasiakirjat, vakuudet, rahavarat ja täytäntöönpanossa haltuunotettu omaisuus on asianmukaisesti säilytettävä ja hoidettava. Vakuuksista ja haltuunotetusta omaisuudesta on pidettävä kirjaa.

23 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1985.

Tällä asetuksella kumotaan ulosottotoimesta 3 päivänä maaliskuuta 1978 annettu asetus (182/78) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. Kaupunginvoudinviraston työjärjestys ja nimismiespiirin ohjesääntö ulosottotoimen osalta saadaan oikeusministeriön luvalla vahvistaa asetuksen voimaantulon jälkeen, kuitenkin viimeistään vuoden 1985 aikana.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.