153/1985

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1985

Laki lapseksiottamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Lapseksiottamisen edellytykset

1 §

Lapseksiottamisen tarkoituksena on edistää lapsen parasta vahvistamalla lapsen ja vanhemman suhde lapseksiotettavan ja lapseksiottajan välille.

Lapseksiottaminen vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä.

2 §

Alaikäisen lapsen lapseksiottaminen voidaan vahvistaa, jos sen harkitaan olevan lapsen edun mukaista ja on selvitetty, että lapsi tulee saamaan hyvän hoidon ja kasvatuksen. Lapseksiottamisen vahvistamista haettaessa tuomioistuimelle on esitettävä selvitys siitä, että lapsi on lapseksiottajan hoidettavana tai että tämä muutoin huolehtii lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.

Täysi-ikäisen henkilön lapseksiottaminen voidaan vahvistaa, jos on selvitetty, että tämä on alaikäisenä ollut lapseksiottajan hoidettavana ja kasvatettavana eikä lapseksiottamista ole voitu vahvistaa lapsen ollessa alaikäinen tai että lapseksiottamiseen on olemassa muita tähän verrattavia erittäin painavia syitä.

3 §

Lapseksiottamista ei voida vahvistaa, jos lapseksiottamisen johdosta on annettu tai luvattu annettavaksi korvausta taikka jos joku muu kuin lapseksiottaja on ottolapsisuhteen vahvistamisen varalta suorittanut tai sitoutunut suorittamaan korvausta lapsen elatusta varten.

Sopimus tai sitoumus 1 momentissa tarkoitetun korvauksen tai elatuksen suorittamisesta on mitätön.

4 §

Omaa lasta ei voi ottaa ottolapseksi. Lapseksiottaja voi kuitenkin ottaa ottolapseksi oman lapsensa, joka on aikaisemmin annettu ottolapseksi.

5 §

Lapseksiottajan tulee olla täyttänyt 25 vuotta.

Lapseksiottaminen voidaan kuitenkin vahvistaa, jos lapseksiottaja on täyttänyt 18 vuotta ja lapseksiotettava on lapseksiottajan puolison lapsi tai hänen oma lapsensa, joka on aikaisemmin annettu ottolapseksi, taikka lapseksiottamiseen on olemassa muita erittäin painavia syitä.

6 §

Puolisot voivat avioliiton aikana ainoastaan yhdessä ottaa ottolapsen, jollei 2 ja 3 momentissa toisin säädetä.

Puoliso voi yksin ottaa ottolapsekseen puolisonsa lapsen taikka oman lapsensa, joka on aikaisemmin annettu ottolapseksi.

Puoliso voi yksin ottaa ottolapsen, jos toinen puoliso sairautensa tai vammaisuutensa takia ei voi pätevästi ilmaista tahtoaan taikka jos toisen puolison olinpaikka on tuntematon.

7 §

Muut kuin puolisot eivät voi yhdessä ottaa ottolasta.

8 §

Lapseksiottamista ei voida vahvistaa ilman lapseksiotettavan suostumusta, jos hän on täyttänyt 12 vuotta. Suostumus ei kuitenkaan ole tarpeen, jos lapsi sairautensa tai vammaisuutensa takia ei voi ilmaista tahtoaan.

Lapseksiottamista ei myöskään voida vahvistaa vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen tahtoa, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.

9 §

Alaikäisen lapseksiottamista ei voida vahvistaa, elleivät hänen vanhempansa ole antaneet tähän suostumustaan eikä 2 tai 3 momentissa taikka 36 §:n 2 momentissa toisin säädetä.

Lapseksiottaminen voidaan erittäin painavista syistä vahvistaa, vaikka vanhemmat tai toinen heistä eivät ole antaneet suostumustaan lapseksiottamiseen taikka ovat peruuttaneet aikaisemmin antamansa suostumuksen, jos harkitaan, että lapseksiottaminen on ilmeisen ratkaisevasti lapsen edun mukaista ja että vanhemman suostumuksen antamatta jättämiseen tai annetun suostumuksen peruuttamiseen ei ole riittävää aihetta ottaen huomioon lapsen etu sekä lapsen ja vanhemman välinen kanssakäyminen, heidän välillään vallitseva suhde ja sen laatu.

Lapseksiottaminen voidaan 2 momentissa säädettyjen perusteiden mukaisesti vahvistaa myös silloin, kun vanhempi sairautensa tai vammaisuutensa takia ei voi pätevästi ilmaista tahtoaan taikka kun vanhemman olinpaikka on tuntematon.

10 §

Vanhempien suostumus lapseksiottamiseen on annettava sosiaalilautakunnalle tai 3 luvussa tarkoitetulle ottolapsitoimistolle. Ulkomailla suostumus on annettava sille, joka ulkoasiainhallinnosta annetun lain (1129/77) 16 §:n mukaan voi suorittaa julkiselle notaarille kuuluvia tehtäviä, tai 36 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla. Tarkemmat säännökset suostumuksen vastaanottamisesta annetaan asetuksella.

Ennen suostumuksen antamista on lapsen vanhemman kanssa järjestettävä neuvottelu, jossa on selvitettävä lapseksiottamisen tarkoitus ja sen edellytykset sekä oikeusvaikutukset. Lisäksi vanhemmalle on selvitettävä kaikki ne sosiaalipalvelut sekä taloudelliset tukitoimenpiteet, jotka ovat hänen ja lapsen käytettävissä.

Lapsen äidin suostumusta ei saa ottaa vastaan ennen kuin äiti on riittävästi toipunut synnytyksestä eikä aikaisemmin kuin kahdeksan viikon kuluttua lapsen syntymästä.

11 §

Lapseksiottamiseen annettavasta suostumuksesta on tehtävä asiakirja, joka on päivättävä ja jonka allekirjoittaa suostumuksen antaja.

2 luku

Lapseksiottamisen oikeusvaikutukset

12 §

Kun lapseksiottaminen on vahvistettu, ottolasta on pidettävä ottovanhempien eikä aikaisempien vanhempien lapsena sovellettaessa mitä sukulaisuuden ja lankouden oikeudellisesta vaikutuksesta on voimassa, jollei erikseen muuta säädetä tai ottolapsisuhteen luonteesta muuta johdu.

Jos puoliso on avioliiton aikana tai avioliiton purkauduttua kuoleman johdosta yksin ottanut ottolapseksi toisen puolison lapsen, on lasta kuitenkin pidettävä puolisoiden yhteisenä lapsena.

13 §

Ottolapsi saa ottovanhemman sukunimen, jollei tuomioistuin salli lapsen pitää omaa nimeään tai käyttää molempia nimiä yhdessä. Avioliitossa oleva henkilö, joka otetaan ottolapseksi, säilyttää kuitenkin entisen sukunimensä.

14 §

Kun ottolapsisuhde on vahvistettu, vapautuvat lapsen aikaisemmat vanhemmat velvollisuudesta vastata lapsen elatuksesta.

Jos lapsen aikaisempi vanhempi ennen lapseksiottamista on sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella sitoutunut tai tuomioistuimen päätöksellä velvoitettu suorittamaan elatusapua lapselle, vapautuu hän lapseksiottamisen jälkeen erääntyvien elatusapuerien maksamisesta. Jos elatusapu on vahvistettu suoritettavaksi kertamaksuna, vapautuu vanhempi suorittamasta elatusapua, jos sitä ei ole maksettu ennen lapseksiottamista.

15 §

Lapseksiottamisen oikeudelliset vaikutukset lakkaavat, jos ottovanhempi ja ottolapsi menevät keskenään avioliittoon. Ottolapsisuhteen lakkaaminen ei perusta oikeudellista suhdetta ottolapsen ja hänen aikaisempien vanhempiensa ja näiden sukulaisten välille.

Luvan myöntämisestä 1 momentissa tarkoitettuun avioliittoon säädetään avioliittolaissa.

3 luku

Ottolapsineuvonta

16 §

Ottolapsineuvonnan tarkoituksena on lapseksiottamista koskevassa asiassa valvoa lapsen etua sekä neuvotteluilla ja toimenpiteillä auttaa lasta, lapsen vanhempia ja lapseksiottajia ennen kuin tuomioistuin vahvistaa lapseksiottamisen sekä tarvittaessa myös sen jälkeen.

17 §

Ottolapsineuvonnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön alaisena sosiaalihallitukselle.

Ottolapsineuvontaa antavat sosiaalilautakunnat sekä ottolapsitoimistot, jotka ovat saaneet sosiaalihallituksen luvan harjoittaa ottolapsineuvontaa.

18 §

Ottolapsineuvontaa annettaessa on:

1) selvitettävä, ovatko 1 luvussa säädetyt lapseksiottamisen edellytykset olemassa;

2) huolehdittava lapsen sijoittamisesta lapseksiottajan luokse;

3) seurattava sijoituksen onnistumista lapsen etua silmällä pitäen; sekä

4) huolehdittava siitä, että lapseksiottaja viivytyksettä ryhtyy toimenpiteisiin lapseksiottamisen vahvistamiseksi.

Ottolapsineuvontaa annettaessa ottolapsitoimiston on hankittava asianomaiselta sosiaalilautakunnalta lausunto lapsen sekä lapseksiottajan olosuhteista.

4 luku

Kansainvälinen lapseksiottamispalvelu

19 §

Kansainvälisen lapseksiottamispalvelun tarkoituksena on välittää lapseksiottaja, jolla on kotipaikka Suomessa, ulkomailla olevalle alle 18-vuotiaalle lapselle, joka tarvitsee ottovanhemmat. Lapseksiottamispalvelun tarkoituksena on lisäksi avustaa lapseksiottamisen vahvistamiseen liittyvissä toimenpiteissä.

Kansainvälinen lapseksiottamispalvelu auttaa ja tukee lasta ja ottovanhempia tarvittaessa myös sen jälkeen kun ottolapsisuhde on vahvistettu.

20 §

Kansainvälisen lapseksiottamispalvelun yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön alaisena sosiaalihallitukselle.

Erityisenä asiantuntijaviranomaisena toimii sosiaali- ja terveysministeriön alainen Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta (lapseksiottamisasioiden lautakunta). Sen kokoonpanosta, asettamisesta ja tehtävistä säädetään tarkemmin asetuksella.

21 §

Kansainvälistä lapseksiottamispalvelua antavat Suomessa ne sosiaalilautakunnat ja yhteisöt, jotka ovat saaneet sosiaalihallituksen luvan tähän toimintaan (palvelunantaja).

Suomalainen palvelunantaja saa toimia yhteistyössä ainoastaan sellaisen ulkomailla vastaavassa palvelutehtävässä työskentelevän viranomaisen, järjestön tai muun toimielimen kanssa, jonka lapseksiottamisasioiden lautakunta on hyväksynyt (ulkomainen palvelunantaja).

22 §

Palvelunantajan tehtävänä on:

1) toimia 19 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa yhteistyössä ulkomaisten palvelunantajien kanssa;

2) antaa tietoja kansainvälisen lapseksiottamisen edellytyksistä henkilölle, joka aikoo ottaa ulkomailla olevan alle 18-vuotiaan lapsen ottolapseksi;

3) huolehtia siitä, että lapseksiottaja pyytää ottolapsineuvonnan järjestämistä siten kuin 28 §:ssä säädetään;

4) avustaa lapseksiottajaa kansainvälisessä lapseksiottamisessa tarvittavien asiakirjojen ja todistusten hankkimisessa ja käännättämisessä;

5) huolehtia tarvittavien asiakirjojen lähettämisestä ulkomaille;

6) avustaa lapsen Suomeen siirtymiseen liittyvissä toimenpiteissä;

7) huolehtia siitä, että lapseksiottaja viivytyksettä ryhtyy toimenpiteisiin lapseksiottamisen vahvistamiseksi;

8) välittää lapseksiottajalta 23 §:n 2 momentin nojalla perityt maksut ulkomaille;

9) ilmoittaa lapseksiottamisen vahvistamisesta Suomessa ulkomaiselle palvelunantajalle;

10) ilmoittaa ulkomailla vahvistetusta lapseksiottamisesta lapseksiottamisasioiden lautakunnalle ja väestörekisterikeskukselle; sekä

11) huolehtia muista sosiaali- ja terveysministeriön sekä sosiaalihallituksen antamista tehtävistä.

23 §

Kansainvälisestä lapseksiottamispalvelusta palvelunantaja voi periä maksun sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Palvelunantaja voi lisäksi periä lapseksiottajalta ne asetuksessa tarkemmin säädetyt kulut, jotka hänen asiassaan ovat aiheutuneet.

Palvelunantajan on jokaisessa tapauksessa varmistauduttava siitä, että 3 §:ssä tarkoitettua korvausta lapseksiottamisen johdosta tai lapsen elatusta varten ei ole annettu tai suoritettu eikä ole luvattu annettavaksi tai sitouduttu suorittamaan.

24 §

Henkilön, joka aikoo ottaa ulkomailla olevan alle 18-vuotiaan lapsen ottolapseksi, on pyydettävä kansainvälistä lapseksiottamispalvelua palvelunantajalta.

5 luku

Lupamenettely kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa

25 §

Ennen kuin lapseksiottaminen vahvistetaan Suomessa tai ulkomailla, on lapseksiottajan, jolla on kotipaikka Suomessa, haettava lapseksiottamiseen lapseksiottamisasioiden lautakunnan lupa, jos lapseksiotettava on alle 18-vuotias eikä tällä ole kotipaikkaa Suomessa.

Kun lapseksiottaminen vahvistetaan ulkomailla, on lapseksiottajan ennen vahvistamista haettava lapseksiottamisasioiden lautakunnan lupa, jos alle 18-vuotiaalla lapseksiotettavalla on kotipaikka Suomessa.

26 §

Jos lapseksiotettava ja lapseksiottajat ovat Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalaisia ja lapseksiottajilla on kotipaikka jossakin näistä valtioista, 24 ja 25 §:n säännöksiä ei sovelleta.

27 §

Lapseksiottamisasioiden lautakunta voi myöntää luvan lapseksiottamiseen 25 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, jos 1-7 §:ssä säädetyt lapseksiottamisen edellytykset ovat olemassa ja kansainvälistä lapseksiottamispalvelua on annettu siten kuin 19-24 §:ssä on säädetty.

Lapseksiottamisasioiden lautakunta voi myöntää luvan 25 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, jos 1-11 §:ssä säädetyt lapseksiottamisen edellytykset ovat olemassa ja lautakunnalle on esitetty lapseksiottajan kotipaikkavaltion asianomaisen toimielimen antama lausunto lapseksiottajasta ja hänen olosuhteistaan.

Luvan myöntäessään lautakunta voi asettaa lapseksiottamiselle erityisen ehdon tai rajoituksen.

Lautakunnan lupa on voimassa määräajan, jota ei voida määrätä kahta vuotta pidemmäksi. Lautakunta voi hakemuksesta pidentää luvan voimassaoloaikaa enintään kahdella vuodella saatuaan palvelunantajan lausunnon asiasta.

6 luku

Lapseksiottamisen vahvistaminen

28 §

Lapsen vanhemman, joka aikoo antaa alaikäisen lapsensa ottolapseksi, tai henkilön, joka aikoo ottaa alaikäisen lapsen ottolapseksi, on pyydettävä ottolapsineuvonnan järjestämistä kotipaikkansa sosiaalilautakunnalta tai sosiaalihallituksen luvan saaneelta ottolapsitoimistolta.

29 §

Lapseksiottamisen vahvistamista koskeva asia käsitellään sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa lapseksiottajalla on kotipaikka. Jos puolisot yhdessä ovat lapseksiottajina, asia on käsiteltävä sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa jommallakummalla puolisolla on kotipaikka.

Lapseksiottamisen vahvistamista koskeva asia pannaan vireille kirjallisella hakemuksella, jonka tekevät lapseksiottaja tai lapseksiottajat yhdessä.

Ennen kuin alaikäisen lapseksiottamista koskeva asia otetaan tuomioistuimessa tutkittavaksi, hakijan on selvitettävä, että ottolapsineuvontaa on annettu siten kuin 16-18 ja 28 §:ssä on säädetty.

30 §

Tuomioistuimen on omasta aloitteestaan määrättävä hankittavaksi kaikki se selvitys, joka on tarpeen lapseksiottamisen vahvistamista koskevan asian ratkaisemiseksi.

Tuomioistuimen on tarvittaessa kuultava kaikkia niitä henkilöitä, jotka voivat antaa tietoja lapseksiottamista koskevasta asiasta.

31 §

Alaikäisen lapsen vanhemmalle sekä lapsen huoltajalle ja holhoojalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi lapseksiottamisen vahvistamista koskevassa asiassa. Jos lapsen vanhempi on vajaavaltainen, on myös hänen huoltajalleen ja holhoojalleen varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Jos lapseksiottaja on julistettu holhottavaksi, on hänen holhoojalleen samoin varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Kuuleminen 1 momentin mukaan ei ole kuitenkaan tarpeen, jos kutsua ei voida antaa kuultavalle tiedoksi tai kuultavan mielipide on jo aikaisemmin luotettavasti selvitetty taikka kuulemista on muutoin pidettävä asian ratkaisemisen kannalta aiheettomana.

32 §

Hakijalla, lapsella sekä henkilöllä, jota 31 §:n 1 momentin mukaan on kuultava, on oikeus hakea muutosta lapseksiottamisen vahvistamista koskevassa asiassa annettuun tuomioistuimen päätökseen.

33 §

Lapseksiottamisen vahvistamista koskevat asiat on kaikissa oikeusasteissa käsiteltävä kiireellisinä.

7 luku

Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset

Tuomioistuimen toimivalta
34 §

Lapseksiottamisen vahvistamista koskeva hakemus tutkitaan Suomessa, jos lapseksiottajilla on täällä kotipaikka.

Lapseksiottamisen vahvistamista koskeva hakemus voidaan tutkia Suomessa myös, jos:

1) lapseksiotettavalla on kotipaikka Suomessa taikka lapseksiotettava tai jompikumpi lapseksiottajista on Suomen kansalainen; ja

2) lapseksiottajien kotipaikkavaltion viranomaiset eivät ole toimivaltaisia käsittelemään asiaa tai hakemuksen tutkimiselle Suomessa on muu painava peruste.

Kun lapseksiotettava ja lapseksiottajat ovat Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalaisia, lapseksiottamisen vahvistamista koskeva hakemus tutkitaan kuitenkin Suomessa vain, jos jommallakummalla lapseksiottajalla on kotipaikka Suomessa.

Jos 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa ei ole 29 §:n 1 momentin mukaan laillista tuomioistuinta, lapseksiottamisen vahvistamista koskeva asia käsitellään Helsingin raastuvanoikeudessa.

Sovellettava laki
35 §

Menettely lapseksiottamisen vahvistamisessa määräytyy Suomen lain mukaan.

Lapseksiottamisen edellytykset määräytyvät myös Suomen lain mukaan.

Jos on ilmeistä, että alle 18-vuotias lapseksiotettava siirtyy asumaan vieraaseen valtioon, jossa Suomessa vahvistettu lapseksiottaminen ei ole pätevä, ja että lapseksiotettavalle aiheutuu pätemättömyydestä olennaista haittaa, lapseksiottamista ei tule vahvistaa.

36 §

Vanhempien suostumus lapseksiottamiseen voidaan vieraassa valtiossa antaa myös noudattaen sitä muotoa ja menettelyä, jota sanotun valtion lain mukaan on noudatettava.

Jos vanhempien suostumus lapseksiottamiseen puuttuu sen vuoksi, että lapseksiottamista ei ole säännelty siinä valtiossa, jossa suostumus olisi annettava, lapseksiottaminen voidaan vahvistaa, jos tämä selvästi vastaa vanhempien tahtoa.

Ulkomaisen lapseksiottamisen ja ottolapsisuhteen purkamisen tunnustaminen
37 §

Vieraassa valtiossa tapahtunut lapseksiottaminen ja ottolapsisuhteen purkaminen tunnustetaan Suomessa päteväksi siten kuin jäljempänä säädetään.

Vieraassa valtiossa annettu päätös tai muu oikeudellinen toimenpide voidaan katsoa tässä laissa tarkoitetuksi lapseksiottamisen vahvistamiseksi, jos sen olennaisena tarkoituksena on lapsen ja vanhemman välisen suhteen vahvistaminen, vaikka toimenpiteen oikeudelliset vaikutukset sanotussa valtiossa eivät vastaisi lapseksiottamisen oikeusvaikutuksia Suomen lain mukaan.

38 §

Vieraassa valtiossa tapahtunut lapseksiottaminen on ilman eri toimenpidettä pätevä Suomessa, jos kummallakin lapseksiottajalla on lapseksiottamisajankohtana ollut joko kotipaikka sanotussa valtiossa tai tämän valtion kansalaisuus taikka jos lapseksiottaminen on pätevä siinä valtiossa, jossa lapseksiottajilla on lapseksiottamisajankohtana ollut kotipaikka, eikä 2 momentista muuta johdu.

Vieraassa valtiossa tapahtunut lapseksiottaminen, johon 25 §:n mukaan on ollut haettava lapseksiottamisasioiden lautakunnan lupa, on ilman eri toimenpidettä pätevä Suomessa, jos lupa on myönnetty. Tässä tarkoitettu lapseksiottaminen ei ole pätevä Suomessa, vaikka 1 momentissa säädetyt edellytykset ovat olemassa, jos lapseksiottamisasioiden lautakunta ei ole myöntänyt siihen lupaa.

Vieraassa valtiossa tapahtunut lapseksiottaminen, jota ei 1 ja 2 momentin mukaan katsota päteväksi Suomessa, on täällä pätevä vain, jos Helsingin hovioikeus on vahvistanut sen.

39 §

Vieraassa valtiossa tapahtunut ottolapsisuhteen purkaminen on ilman eri toimenpidettä pätevä Suomessa, jos ottolapsella ja kummallakin ottovanhemmalla on purkamisajankohtana ollut joko kotipaikka sanotussa valtiossa tai tämän valtion kansalaisuus taikka jos purkaminen on pätevä niissä valtioissa, joissa ottolapsella ja ottovanhemmilla on purkamisajankohtana ollut kotipaikka.

Muu vieraassa valtiossa tapahtunut ottolapsisuhteen purkaminen on Suomessa pätevä vain, jos Helsingin hovioikeus on vahvistanut sen.

40 §

Sen estämättä, mitä 38 ja 39 §:ssä on säädetty, Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen (SopS 20/31) mukaisesti Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa tapahtunut lapseksiottaminen tai ottolapsisuhteen purkaminen on ilman eri toimenpidettä pätevä Suomessa.

41 §

Helsingin hovioikeus voi vahvistaa vieraassa valtiossa tapahtuneen lapseksiottamisen päteväksi, jos jommallakummalla lapseksiottajalla tai lapseksiotettavalla on lapseksiottamisajankohtana ollut kotipaikkansa tai kansalaisuutensa perusteella sellainen yhteys siihen valtioon, jossa lapseksiottaminen on tapahtunut, että sen viranomaisilla voidaan katsoa olleen riittävä aihe ottaa asia tutkittavaksi.

Helsingin hovioikeus voi vahvistaa vieraassa valtiossa tapahtuneen ottolapsisuhteen purkamisen päteväksi, jos ottolapsella tai jommallakummalla ottovanhemmalla on purkamisajankohtana ollut 1 momentissa tarkoitettu yhteys siihen valtioon, jossa ottolapsisuhde on purettu.

Jos lapseksiottaminen tai ottolapsisuhteen purkaminen on tapahtunut muulla tavoin kuin viranomaisen päätöksellä, se voidaan vahvistaa päteväksi vain, kun jollakin asianosaisella on ollut 1 tai 2 momentissa mainittu yhteys siihen valtioon, jossa lapseksiottaminen tai ottolapsisuhteen purkaminen on tapahtunut, ja tämä toimenpide on sanotun valtion lain mukaan pätevä.

42 §

Edellä 38 §:n 3 momentissa ja 39 §:n 2 momentissa tarkoitettua vahvistamista koskeva hakemus tehdään Helsingin hovioikeudelle.

Hovioikeuden asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

43 §

Edellä 38 §:n 1 momentissa ja 39 §:n 1 momentissa mainittua lapseksiottamista tai ottolapsisuhteen purkamista ei tule katsoa Suomessa päteväksi eikä hovioikeuden tule vahvistaa lapseksiottamista tai ottolapsisuhteen purkamista 41 §:n nojalla päteväksi, jos tämä johtaisi Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastaiseen tulokseen.

Selvitykset ja lausunnot
44 §

Jos vieraan valtion lailla on merkitystä tässä laissa säädetyn asian ratkaisemiselle, tulee tuomioistuimen tai muun viranomaisen, jollei se tunne vieraan valtion lakia eikä asianosainen esitä siitä selvitystä, pyytää selvitys vieraan valtion lain sisällöstä lapseksiottamisasioiden lautakunnalta.

45 §

Edellä 34 §:n 2 momentissa, 35 §:n 3 momentissa ja 41 §:ssä mainituissa tapauksissa lapseksiottamisasioiden lautakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausuntonsa niistä seikoista, joilla on merkitystä asian ratkaisemiselle.

46 §

Tuomioistuin tai muu viranomainen voi pyytää 36 ja 37 §:ssä tarkoitetuista asioista lapseksiottamisasioiden lautakunnan lausunnon.

47 §

Jos alle 18-vuotias lapseksiotettava on Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalainen ja hänellä on kotipaikka siinä valtiossa, jonka kansalainen hän on, tuomioistuimen on ennen lapseksiottamisen vahvistamista varattava tämän valtion lastenhuoltoviranomaiselle tilaisuus antaa asiasta lausunto.

8 luku

Erinäisiä säännöksiä

48 §

Ottolapsen lapseksiottamisesta on voimassa, mitä tässä laissa on säädetty lapsesta.

49 §

Ottolapsi, joka ei ole Suomen kansalainen, voi saada Suomen kansalaisuuden niin kuin kansalaisuuslaissa (401/68) on säädetty.

50 §

Sosiaalihallitus voi hakemuksesta myöntää luvan ottolapsitoimiston ylläpitämiseen kuntainliitolle tai muulle kuntayhtymälle taikka Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle.

Samoin sosiaalihallitus voi, hankittuaan asiasta ensin lapseksiottamisasioiden lautakunnan lausunnon, myöntää luvan kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antamiseen sosiaalilautakunnalle, kuntainliitolle tai muulle kuntayhtymälle taikka Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle.

Lupa ottolapsitoimiston ylläpitämiseen tai kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antamiseen voidaan myöntää hakijalle, joka toimii ilman taloudellisen voiton tavoittelua ja jonka harkitaan kykenevän antamaan ottolapsineuvontaa tai kansainvälistä lapseksiottamispalvelua ammattitaitoisesti. Edellytyksenä luvan myöntämiselle on lisäksi, että toiminnan aloittamista voidaan pitää ottolapsineuvonnan tai kansainvälisen lapseksiottamispalvelun järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisena.

51 §

Lupa ottolapsitoimiston ylläpitämiseen tai kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antamiseen myönnetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Luvan myöntäessään sosiaalihallitus voi samalla antaa tarkempia määräyksiä ottolapsineuvonnan tai kansainvälisen lapseksiottamispalvelun harjoittamisesta.

Ottolapsitoimisto ja kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antaja on velvollinen antamaan sosiaalihallitukselle sen pyytämiä valvontaa varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä.

52 §

Sosiaalihallitus voi peruuttaa 50 §:n nojalla myöntämänsä luvan, jos ottolapsineuvontaa tai kansainvälistä lapseksiottamispalvelua annettaessa ei noudateta voimassa olevia säännöksiä tai määräyksiä taikka jos toiminnassa havaitaan puutteellisuuksia tai epäkohtia eikä niitä ole sosiaalihallituksen asettamassa määräajassa korjattu tai poistettu.

53 §

Jos joku ilmoittamalla sanomalehdessä tai muulla tavalla julkisesti luvatta tarjoaa lapsen lapseksiotettavaksi tahi mahdollisuuden antaa lapsi ottolapseksi taikka jos joku muu kuin lapsen vanhempi tai laillinen huoltaja luvatta sijoittaa lapsen lapseksiottamisen tarkoituksessa yksityiskodissa kasvatettavaksi, on hänet tuomittava laittomasta ottolapsen välittämisestä sakkoon.

Laittomasta ottolapsen välittämisestä tuomitaan myös, jos joku muu kuin palvelunantaja välittää lapseksiottajan Suomesta ulkomailla olevalle lapselle tai lapsen ulkomailta ottolapseksi Suomeen.

54 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

55 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1985.

Tällä lailla kumotaan lapseksiottamisesta 19 päivänä tammikuuta 1979 annettu laki (32/79) sekä eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista 5 päivänä joulukuuta 1929 annetun lain (379/29) II osan 3 luku.

56 §

Jos tuomioistuin on ennen tammikuun 1 päivää 1980 antanut suostumuksen ottolapsen ottamiseen, on ottolapsisuhteeseen sovellettava silloin voimassa ollutta lakia, jollei jäljempänä toisin säädetä. Jos tuomioistuin on vahvistanut lapseksiottamisen tammikuun 1 päivän 1980 jälkeen, on ottolapsisuhteeseen sovellettava tämän lain säännöksiä.

Ottolapsisuhdetta, joka on perustettu ennen tämän lain voimaantuloa, ei voi purkaa tuomioistuimen päätöksellä.

Jos tuomioistuin on ennen tammikuun 1 päivää 1980 antanut suostumuksen ottolapsen ottamiseen, on tuomioistuimen ottovanhemman hakemuksesta vahvistettava, että ottolapsisuhteeseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Hakemukseen on sovellettava ainoastaan, mitä tämän lain 8 ja 11 §:ssä sekä 29 §:n 1 momentissa ja 34 §:n 4 momentissa säädetään lapsen suostumuksesta ja laillisesta tuomioistuimesta.

57 §

Jos tuomioistuin on ennen tammikuun 1 päivää 1980 antanut suostumuksen ottolapsen ottamiseen, on ottolapsen perintöoikeudesta ja oikeudesta periä ottolapsi voimassa, mitä silloin voimassa olleessa laissa on säädetty.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan ole sovellettava, jos tuomioistuin on 56 §:n 3 momentin nojalla vahvistanut, että ottolapsisuhteeseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Jos perinnönjättäjä on kuollut ennen tuomioistuimen päätöksen antamista, on oikeudesta perinnönjättäjän jäämistöön kuitenkin voimassa, mitä aikaisemmassa laissa on säädetty.

58 §

Tämän lain 37-46 §:ää sovelletaan myös sellaiseen lapseksiottamiseen ja ottolapsisuhteen purkamiseen, joka on tapahtunut ennen lain voimaantuloa. Kuitenkin lapseksiottaminen tai ottolapsisuhteen purkaminen, joka on ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen lain mukaan katsottu päteväksi, on edelleen pätevä.

59 §

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 107/84
Lakivaliok. miet. 7/84
Suuren valiok. miet. 129/84

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.